Stowarzyszenie

Charakter prawny stowarzyszenia

Stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną. Aby założyć takie stowarzyszenie potrzeba przynajmniej 7 osób. Jest to minimalna liczba członków założycieli stowarzyszenia. Członkowie Ci powinni zebrać się na Zgromadzeniu Założycielskim, na którym uchwala się statut stowarzyszenie oraz wybiera jego władze. Statut Stowarzyszenia powinien określać w szczególności jak stowarzyszenie będzie się nazywać, ewentualnie skróconą nazwę organizacji, lokal w których stowarzyszenie będzie miało swoją siedzibę oraz to na jakim obszarze będzie działać, informacje o zasadach przyznawania nowych członków, zasady powoływania władz, sposób podejmowania uchwał i zasady dokonywania zmian w statucie, a także cel stowarzyszenia i zasady finansowania. Na Zgromadzeniu Założycielskim członkowie dokonują też wyboru władz Stowarzyszenia, czyli Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Zarząd prowadzi sprawy stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, a także wykonuje uchwały, natomiast komisja rewizyjna kontroluje działania zarządu i zatwierdza jego sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia. Zarząd może być jednoosobowy lub też być organem kolegialnym, natomiast komisja rewizyjna powinna liczyć co najmniej trzy osoby.

Rejestracja stowarzyszenia   

Po przeprowadzeniu Zgromadzenia Założycielskiego i podjęciu wszystkich koniecznych uchwał można przystąpić do fazy rejestracyjnej. Stowarzyszenie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zarejestrowanie KRS składamy do Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. W przypadku gdy siedziba taka znajduje się na terenie gminy lub miasta Jarosław lub Przeworsk właściwy będzie Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Dokumenty rejestracyjne składają się nie tylko z wniosku głównego, ale również obligatoryjnych załączników sporządzonych na formularzach takich jak KRS-WK, czy KRS-WM, a także dokumenty z Walnego Zgromadzenia Założycieli, w szczególności protokół z tego zgromadzenia, uchwała o przyjęciu statutu, wyborze członków władz stowarzyszenia, lista członków założycieli obecnych na zgromadzeniu, protokół z głosowania nad uchwałami. Do wniosku co oczywiste należy również dołączyć statut Stowarzyszenia.

Powierzenie sprawy profesjonalistom

Zgromadzenie dokumentacji koniecznej do zarejestrowania stowarzyszenia jest trudne i wymaga spełnienia wielu formalności. Czynności te można powierzyć adwokatowi lub radcy prawnego najlepiej w ramach stałej obsługi prawnej Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmie decyzję o zmianie jego statutu, a profesjonalny prawnik przygotuje dokumentacje, w celu wprowadzenia stosowanego zgłoszenia aktualizacyjnego do rejestru.