Struktura sądownictwa

Elementy władzy sądowniczej 

Władza sądownicza w Polsce składa się z sądów i trybunałów. Wyróżniamy Trybunał Konstytucyjny, który stoi na straży Konstytucji naszego kraju, a także Trybunał Stanu, który zajmuje się sądzeniem osób pełniących najwyższe funkcję w państwie za delikty Konstytucyjne. Warto też zaznaczyć, że TS jest jedynym sądem właściwym w zakresie odpowiedzialności karnej Prezydenta.

Rodzaje Sądów wojskowych 

Sądy w Polsce dzielą się na Sądy Powszechne oraz Sądy Wojskowe. Do Sądów wojskowych należą Wojskowe Sądy Garnizonowe oraz Okręgowe Sądy Wojskowe. Wojskowe Sądy Okręgowe są Sądami wyższego Sądu w stosunku do działających na ich obszarze właściwości Wojskowych Sądów Garnizonowych.  Wojskowe Sądy Okręgowe są sądami I instancji w przypadku niektórych przestępstw oraz w przypadku przestępstw popełnionych przez oficerów w stopniu co najmniej majora, a także inne sprawy wymienione w kodeksie postępowania karnego. W sytuacji gdy Wojskowy Sąd Okręgowy jest sądem I instancji apelacja przysługuje do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego.

Sądownictwo powszechne 

Sądownictwo powszechne tworzą Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe oraz Apelacyjne. Sądy Rejonowe są właściwe w I instancji dla wszelkich spraw niezastrzeżonych dla sądów wyższej instancji. Środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów rozpatrują co do zasady właściwe Sądy Okręgowe. Natomiast, gdy sądem właściwym do rozpoznania określonej sprawy w I instancji jest Sąd Okresowy apelacja przysługuje do Sądu Apelacyjnego. Sąd Rejonowy w Przeworsku obejmuje swą właściwością miasto i gminę Przeworsk oraz okoliczne gminy w powiecie Przeworskim. Podobnie kształtuje się właściwość Sądu Jarosławskiego, z tym że z uwagi na fakt iż Przeworski Sąd nie posiada wydziału pracy sprawy z zakresu prawa pracy w okręgu właściwości SR w Przeworsku rozpatruje SR w Jarosławiu. Sądem wyższego szczebla zarówno w stosunku do SR w Jarosławiu, jak i też SR w Przeworsku jest Sąd Okręgowy w Przemyślu. Ten Sąd rozpatruje także niektóre sprawy w I instancji, np. sprawy o rozwód. Największą wiedzę w zakresie ustroju i struktury sądownictwa w Polsce posiadają radcy prawni i adwokaci, dlatego też warto zasięgnąć ich opinii.

Pomoc prawna Kancelarii 

Jako zawodowy prawnik posiadam wiedzę i doświadczenie umożliwiającą mi prowadzenie obsługi prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Doskonale znam struktury sądownictwa i pomogę Ci przebrnąć przez żmudną procedurę sądową. Prowadzę sprawy przed sądami w całym Województwie Podkarpackim, a jeżeli zachodzi taka potrzeba występuję przed wokandami całej Polski.