Stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego

  Zapis windykacyjny jest jedną z formą rozrządzeń na wypadek śmierci. Zapis taki co oczywiste wywiera skutki prawo-rzeczowe po śmierci spadkodawcy. Nie mniej jednak w przeciwieństwie do zapisu zwykłego skutki takie nie następują automatycznie. Zapisobierca staje się właścicielem rzeczy objętych zapisem już w chwili otwarcia spadku, a nie dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli przez spadkobiercę.

  Pomimo faktu, iż zapis windykacyjny wywiera skutki prawo-rzeczowe, a nie tylko obligacyjne koniecznym jest stwierdzenie jego nabycie. Samo przedstawienie testamentu zawierającego zapis windykacyjny nie jest wystarczające dla ujawnienia jego skutków w księdze wieczystej. Zgodnie z kodeksem cywilnym do stwierdzenia  zapisu windykacyjnego zastosowanie mają przepisy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku. Po uzyskaniu takiego dokumentu, tj. prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia zapisu można złożyć wniosek o wpis w księgach wieczystych jako właściciela zapisobiercy windykacyjnego. W orzecznictwie wskazuje się również na to, że nie powinny toczyć się dwa odrębne postępowania, tj. postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i postepowanie o stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego po tej samej osobie. W takiej sytuacji postanowienie Sądu określi zarówno osobę spadkobiercy, jak i zapisobierca windykacyjnego ze wskazaniem nabytych przez tę osobę rzeczy lub praw majątkowych. Dlatego właśnie przy sporządzaniu wniosku o stwierdzeniu nabycia spadku należy wskazać jako uczestników postępowania ewentualnych zapisobierców windykacyjnych. Jeżeli wnioskodawca tego nie zrobi Sąd wezwie do uzupełninia braków, a w niektórych przypadkach od razu wezwie takich zapisobierców do udziału w sprawie. Zapisobierca podobnie jak spadkobierca może być reprezentowany w sprawie spadkowej przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Podobnie jak spadkobierca zapisobierca windykacyjny ma możliwość zarówno odrzucenia zapisu jak i przyjęcia takiego zapisu. Forma takiego oświadczenia jest również tożsama.  Jest to istotne zwłaszcza z uwagi na fakt, iż w pewnym zakresie zapisobierca windykacyjny również odpowiada za długi spadkowe.  Prawnik może załatwić wszelkie formalności związane z nabyciem zapisu windykacyjnego, łącznie z dokonaniem stosownych wpisów aktualizacyjnych przez Sąd wieczystoksięgowy.

  Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawcach spadkowych. Sprawy te zwykle cechują się małym stopniem skomplikowania i mają charakter ściśle formalny, jednak i tutaj przydatna bywa pomoc prawnika., który poprowadzi spadkobiercę lub zapisobiercę windykacyjnego poprzez poszczególne etapy tego postepowania.