Sygnalizacja uchybień przez prokuratora

Kontrola prokuratora w sferze administracji publicznej 

Prokurator posiada upewnienia nie tylko w postępowaniu karnym, ale także w postępowaniu administracyjnym. W tym zakresie posiada, w szczególności prawo i obowiązek do reagowania na uchybienia, które są popełnianie w ramach działalności instytucji państwowych, samorządowych lub społecznych. Prokurator powinien zareagować zwłaszcza gdy ww. uchybienia sprzyjają popełnieniu przestępstwa. Wynika to między innymi z prewencyjnej funkcji prawa karnego. Rolą prokuratora jest nie tylko wykrywanie przestępstw i ich sprawców oraz kierowaniu aktów oskarżenia do Sądu, ale i także zapobieganie przestępstwom. W sprawach karnych bardzo często ujawniane są uchybienia w działalności organów władzy publicznej. Prokurator powinien dążyć do tego aby uchybienia te zostały usunięte.  W tym celu prokurator jest zobowiązany do powiadomienia o zaistniałych nieprawidłowościach organ sprawujący nadzór nad daną jednostką. Jeżeli prokurator uzna to za zasadne może również powiadomić w tym zakresie organ powołany do kontroli instytucji, w której dostrzeżono działania sprzyjający popełnianiu przestępstw. W przypadku gdy to policja, a nie prokurator dostrzeże takie nieprawidłowości funkcjonariusze policji są zobowiązani do zawiadomienia o tym prokuratora.

Uprawnienia prokuratora w postępowaniu administracyjnym

Prokurator w celu wykonywania funkcji prewencyjnej postępowaniu karnym jest uprawniony, aby żądać od organów sprawujących nadzór nad jednostkami, w których działalności dostrzegł nieprawidłowości, aby te organy poinformowały go na piśmie jakie środki zaradcze podjęły w celu usunięcia tych naruszeń. Jeżeli jednostka nadzoru nie wywiąże się z tego obowiązku prokurator może nałożyć na kierownika takiej jednostki bardzo dotkliwą karę pieniężną. Wysokość tej kary może wynieść nawet dziesięć tysięcy złotych. Prokurator nakłada da ww. karę w drodze postanowienia. Jeżeli kierownikowi jednostki nie zgadza się ze stanowiskiem prokuratora odzwierciedlonym ww. postanowieniu przysługuje mu prawo do złożenia zażalenia do Sądu. Właściwym do rozpoznania środka zaskarżenia w przedmiotowej sprawie będzie Sąd Rejonowy w okręgu którym toczy się postępowanie. Kierownik jednostki może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego.

Pomoc prawna w sprawach  dotyczących uchybień organów władzy publicznej

Uchybienia w działalności administracji publicznej, które stanowią przestępstwo lub sprzyjają jego popełnianiu niestety nadal są zmorą polskiego porządku prawnego. W celu walki o słuszne prawa obywateli i praworządność warto korzystać z usług zawodowych prawników. Istnieje również możliwość zwrócenia się o pomoc do prokuratury, a także organów sprawujących nadzór nad daną jednostką administracji. Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.