Termin na odrzucenie spadku

Zasady liczenia terminu na odrzucenie spadku

Jak wiadomo termin na złożenie oświadczenia o tym, czy osoba powołana do dziedziczenia przyjmuje spadek w sposób prosty, z dobrodziejstwem inwentarza lub też spadek odrzuca. Oczywiście w przypadku gdy toczy się postępowanie o wyrażenie zgody na dokonanie tej czynności przez małoletniego termin ten ulega zawieszeniu.  W praktyce jednak bardzo często dochodzi do sytuacji, że spadkobierca uchybia ww. terminowi. W takim przypadku co do zasady złożenie przedmiotowego oświadczenia będzie bezskuteczne. Nie istnieje możliwość przywrócenia tego terminu, gdyż jest to termin prawa materialnego. Nie oznacza to jednak, że w tej sytuacji spadkobierca jest całkowicie pozbawiony możliwości obrony. Istnieje możliwość uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli dotyczącego przyjęcia lub odrzucenia spadku. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego zawiera szczególne regulacje w tym zakresie nieco odmienne niż w przypadku pozostałych oświadczeń woli.

Uchylenie się od skutków odrzucenia lub przyjęcia lub przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza spadku

Przepisy umożliwiające uchylenie się od skutków złożenia oświadczenia w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku stosuje się również w przypadkach, gdy spadkobierca nie złożył takiego oświadczenia i na mocy prawa nabył spadek z dobrodziejstwem inwentarza (według wcześniej obowiązującego stanu prawnego spadek w takim przypadku został przyjmowany w sposób prosty). Aby skutecznie uchylić się od złożonego ww. oświadczenia woli lub też, skutków braku złożenia takiego oświadczenia w ustawowo określonym terminie należy złożyć do dowolnego Sądu Rejonowego oświadczenie o uchylenie się od skutków takiego oświadczenia. Sąd ten prześle ww. oświadczenie Sądowi spadku. Jednocześnie w piśmie takim należy zawrzeć oświadczenie, czy powołany do dziedziczenia  odrzuca spadek, przyjmuje go wprost lub też z dobrodziejstwem inwentarza (oświadczenie to musi być podpisane przez osobę składająca oświadczenie oraz podpis ten musi być poświadczony przez notariusza).

Termin na dokonanie czynności

Termin na uchylenie się od skutków ww. złożonego oświadczenia lub jego braku wynosi jeden rok. Powodem złożenia takiego oświadczenia może być błąd lub groźba, z uwagi na ten fakt termin ten rozpoczyna biec odpowiednio w chwili wykrycia błędu oraz ustania stanu obawy. W doktrynie uważa się, że błąd taki może dotyczyć wyłącznie stanu faktycznego, słusznie jednak podnosi się w orzecznictwie, że może to być błąd co do prawa. W praktyce zatem istnieje możliwość powołania się na fakt, iż powołany do dziedziczenia nie był świadomy przysługujących mu uprawnień. Nie dotyczy to sytuacji, gdy był on reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. Natomiast błąd co do faktów, może polegać na tym, że powołany nie był świadomy, że spadek jest zadłużony.

Pomoc Kancelarii w sprawach spadkowych 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat prawa spadkowego możesz umówić się na konsultację w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu.