Termin na rozpowszechnienie utworu

Kto rozpowszechnia utwór? 

  Autor utworu zwykle nie dysponuje środkami oraz infrastrukturą potrzebną do publikacji i rozpowszechnienia utworu. W związku z tym faktem jest zmuszony do podjęcia współpracy z wydawcą. Najczęściej jest tak, że autor w zamian za wynagrodzenie przenosi na rzecz licencjobiorcy majątkowe prawa do utworu. W sytuacji gdy prawa do eksploatacji utworu zostały przeniesione na licencjobiorcę na zasadzie wyłączności to wówczas tylko ten podmiot może dokonać rozpowszechnienia utworu Autorowi utworu może zależeć na rozpowszechnieniu utworu nie tylko z powodów finansowych, ale także wizerunkowych.

Skutki naruszenia obowiązku rozpowszechnienia utworu 

  W modelowym rozwiązaniu strony umowy licencyjnej obejmującej prawo do utworu określają termin graniczny, w których utwór musi zostać rozpowszechniony przez wydawcę. Przepisy dotyczące ochrony prawa do utworu znajdują również zastosowanie w przypadku programów komputerowych, w tym gier komputerowych. Jeżeli jednak taki termin nie został wyznaczony licencjobiorca zobowiązany jest do rozpowszechnienia gry w terminu dwóch lat od daty przyjęcia utworu. Przyjęcie otworu polega na przekazaniu majątkowych praw do tego utworu.  Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych ma również skutek rozporządzający z mocy prawa. Jeżeli umowy taka zostanie podpisana gdy utwór jeszcze nie istnieje, tj. dotyczy utworu przeszłego przyjęciu utworu możemy mówić dopiero gdy utwór ten powstaje. W praktyce utwór powinien być wydany przez autora licencjobiorcy na dowolnym nośniku, np. płycie cd. W sytuacji gdy po upływie dwuletniego terminu przewidzianego przez ustawę licencjobiorca nie dokona rozpowszechnienia utworu autor może odstąpić od zawartej umowy. Warunkiem jest jednak to, aby licencjodawca wyznaczył licencjobiorcy dodatkowy co najmniej 6-miesięczny termin na rozpowszechnienie utworu. Odstąpienie od umowy licencyjnej powoduje, że do autora powracają majątkowe praw autorskie. Dodatkowo autor może żądać od licencjobiorcy zapłaty odszkodowania, z tytułu uszczerbku jaki poniósł w związku z niewywiązaniem się przez wydawcę z umowy. Odszkodowanie to obejmuje zarówno rzeczywistą szkodę, jak i utracone korzyści. W sytuacji natomiast gdy rozpowszechnienie utwory nastąpiło z winy licencjobiorcy autor może żądać alternatywnie zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości dwukrotnego wynagrodzenia jeżeli jego wysokość została przewidziana w umowie.

Indywidualne sprawy 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga również w zakresie analizy umów licencyjnych. Umowy takie należą do dość skomplikowanych dlatego warto przy ich sporządzaniu skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem.