Terminy załatwiania spraw administracyjnych

Obowiązki organów administracji

Organy władzy publicznej zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego mają obowiązek załatwiania spraw w ściśle określonym terminie. Zasadą jest to, że organ administracji powinien załatwiać sprawy niezwłocznie. Niezwłoczne załatwienie sprawy oznacza defakto wydanie decyzji lub wykonanie określonej czynności materialno-technicznej od ręki przy jednej wizycie osoby zainteresowanej, ewentualnie w przypadku gdy organ jest obciążony dużą ilością spraw w terminie 7 dni. Jeżeli jednak dokonanie określonej czynności urzędowej wymaga postępowania wyjaśniającego termin ten ulega wydłużeniu do jednego miesiąca. Sytuacja taka następuje wówczas gdy organ nie jest w stanie wydać decyzji na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, a jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania dowodowego, tak aby treść rozstrzygnięcia zawartego w treści decyzji odpowiadała zasadzie prawdy materialnej. W sprawach wyjątkowo skomplikowanych organ ma prawo skorzystać z wydłużonego 3 miesięcznego terminu do załatwienia sprawy. W niektórych sprawach przepisy przewidują regulację o charakterze lex specialis w zakresie terminów załatwienia określonych spraw, w szczególności terminy takie zawiera ustawa prawo budowlane.

Uchybienia terminów przez organy administracji

W praktyce organów administracji bardzo rzadko sprawy są załatwiane w terminie. Ponadto co należy zauważyć organy zwykle nie informują strony o tym, że sprawa zostanie załatwiona w późniejszym niż wymagają tego przepisy terminie oraz nie podają powodu takiego stanu rzeczy. W takim przypadku stronie po spełnieniu określonych w k. p. a. przesłanek przysługuje skarga na Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niezależnie od tego istnieje możliwość złożenia skargi na pracownika organy zajmującego się naszą sprawą do jego bezpośredniego przełożonego służbowego. Jeżeli rzeczywiście sprawa jest prowadzona z naruszeniem terminów ustawowych przełożony powinien wówczas ukarać pracownika dyscyplinarnie.  

Pomoc radcy prawnego

W przypadku gdy organ administracji nie wywiązuje się z przewidzianych w ustawie terminów warto zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego, który może podjąć w naszym imieniu interwencję. Bardzo często pouczenie pracownika administracji o obowiązujących przepisach prawa powoduje, że dana sprawa nabiera biegu.

Pomoc Kancelarii w sprawach administracyjnych

Nasza Kancelaria bardzo często interweniuje w sprawach dotyczących przewlekłości postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej. Pomagamy głównie w zakresie spraw prowadzonych przez jednostki władzy publicznej, których siedziba znajduje się na terenie powiatu Rzeszowskiego, Jarosławskiego i Przeworskiego.