Testament podróżny

Szczególny rodzaj testamentu 

Testament podróżny jest szczególnym rodzajem testamentu. Jak sama nazwa mówi testament ten jest sporządzany w warunkach podróży. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie podróży statkiem. Jest to zrozumiała z uwagi na fakt, ze podróże statkiem, zwłaszcza morskim zwykle trwają stosunkowo długi czas. Dodatkowo testament podróżny można również sporządzić w trakcje podróży samolotem, czyli statkiem powietrznym. Instytucja ta jest podobna do możliwości zawarcia małżeństwa przed kapitanem statku.

Kiedy instytucja testamentu podróżnego może znaleźć zastosowanie? 

Instytucja testamentu podróżnego może znaleźć zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy przyszli małżonkowie znajdują się na polskim statku morskim lub powietrznym. Wynika z tego, że nie ma możliwości sporządzenia takiego testamentu na statku z zagraniczną banderą, nawet wówczas gdy jest to bandera kraju należącego do Unii Europejskiej. Jest to zrozumiałe, gdyż dowódca statku lub jego zastępca musi znać polskie prawo krajowe regulujące zasady zawierania związku małżeńskiego. Testament taki ma formę pisemną. Sporządzenie testamentu w ten sposób zaczyna się od tego, że spadkodawca oświadcza swoją wolę w zakresie ustanowienia spadkobiercy oraz innych rozrządzeń na wypadek śmierci wobec kapitana statku lub jego zastępcy. Kto może być kapitanem statku oraz jakie musi posiadać ta osoba uprawnienia regulują odrębne przepisy branżowe. Dodatkowo przy składaniu tego oświadczenia konieczna jest obecność co najmniej dwóch świadków. Świadkowie Ci powinny być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Świadkami nie powinny być osoby, które na podstawie testamentu dziedziczą po spadkodawcy lub otrzymują inne korzyści. Oświadczenie spadkodawcy jest spisywane przez dowódcę statku lub jego zastępcę. Dokument ten musi spełniać określone wymogi i zawierać wskazane przez przepisy dane. Przede wszystkim ww. dokument musi zawierać całą treść oświadczenia spadkodawcy, a ponadto być podpisany przez spadkodawcę, świadków oraz osobę, która go sporządziła. W niektórych przypadkach spadkodawca nie ma możliwości samodzielnego złożenia podpisu, np. w skutek choroby lub kalectwa. W takiej sytuacji po spisaniu ww. oświadczenie dowódca statku lub jego zastępca nanoszą stosowną adnotację w zakresie przyczyny jaka spowodowała niepodpisanie przez spadkodawcę ww. dokumentu. W sytuacji gdy spadkodawca przebywa na statku, a nie są spełnione przesłanki oraz warunki umożliwiające sporządzenie testamentu podróżnego pozostaje możliwość sporządzenia testamentu w innej formie szczególne, tj. testamentu ustnego. W tym zakresie można uzyskać poradę od adwokata lub radcy prawnego.

Pomoc naszej Kancelarii

W dzisiejszych czasach sporządzanie testamentu podróżnego należy do rzadkości. Należy jednak podnieść, że warto wiedzieć, że istnieje taka możliwość. Nasza Kancelaria posiada siedzibę w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.