Testament ustny

Kiedy możliwe jest sporządzenie testamentu ustnego?

Zasadą jest sporządzenie testamentu w zwykłej formie. Zwykłą formę testamentu jest testament sporządzony w formie pisemnej lub formie notarialnej. Najbezpieczniej i najpewniej jest sporządzić testament właśnie w tej drugiej formie. W niektórych jednak przypadkach sporządzenie testamentu w ww. formach jest niemożliwe bądź znacznie utrudnione. W takim przypadku przepisy prawa spadkowego znajdujące się w kodeksie cywilnym pozwalają na złożenie oświadczenia przez spadkodawcę w inny sposób. Przede wszystkim istnieje możliwość dokonania rozrządzenia testamentowego w formie ustnej. Przypadki te dotyczą sytuacji gdy zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe, bądź znacznie utrudnione. Dla przykładu jeżeli spadkodawca jest ciężko chory i zachodzi obawa rychłej jego śmierci nie istnieje możliwość sporządzenia aktu notarialnego zawierającego testament. W takiej sytuacji może również być niemożliwe, aby spadkobierca własnoręcznie spisał swój testament, gdyż sam podpis spadkodawcy w tym przypadku złożony pod testamentem nie jest wystarczający. W takim przypadku przy składaniu oświadczenia woli musi być obecnych co najmniej trzech świadków. Wskazane jest oczywiście, aby świadkowi Ci byli osobami pełnoletnimi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. Niektóre osoby są wyłączone z możliwości bycia świadkiem w takiej sytuacji. Chodzi tutaj między innymi o osoby, dla których w spadku przewidziana jest określona korzyść. Jest to zrozumiałe gdyż osoby takie mogą być nieobiektywne. 

Wymogi testamentu ustnego 

Dodatkowo w przypadku testamentu ustnego koniecznie jest spełnienie dodatkowych formalności. Treść oświadczenia spadkodawcy w takiej sytuacji należy spisać w ciągu roku od jego złożenia. Czynność tę może dokonać zarówno świadek obecny przy złożenia ww. oświadczenia jak i osoba trzecia. Dokument taki musi zawierać treść oświadczenia spadkodawcy, a także elementy takie jak datę i miejsce sporządzenia ww. dokumentu oraz złożenia oświadczenia spadkodawcy. Dokument ten podpisać musi co najmniej dwóch ww. świadków oraz osoba, która go sporządziła. Jeżeli ww. formalności nie zostały spełnione pozostaje jeszcze możliwość złożenia zgodnych oświadczeń woli świadków na okoliczność treści oświadczenia spadkodawcy przed Sądem w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku. W sprawie takiej reprezentować spadkobierców może adwokat lub radca prawny.

Jak zasięgnąć porady prawnej? 

Jeżeli masz wątpliwości co do ważności sporządzonego testamentu zapraszamy do Kancelarii w Jarosławiu, Przeworsku lub Rzeszowie w celu dokonania przez prawników analizy w tym zakresie. Pomoc Kancelarii adresowana jest zarówno do spadkobierców jak i świadków zainteresowanych, aby doprowadzić do wykonania ostatniej woli spadkodawcy.