Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Tryb zastosowania kary porządkowej wobec pracownika

Kiedy można nałożyć karę porządkową? 

Kara porządkowa w ramach odpowiedzialności porządkowej pracownika może być nakładana tylko w ściśle określonym trybie opisanym w kodeksie pracy, niezachowanie tego trybu powoduje, że kara ta jest nałożona z naruszeniem prawa co daje asumpt do jej uchylenia przez sąd. Kara porządkowa może zostać nałożona w dwutygodniowym terminie subiektywnym inaczej względnym od daty powzięcia informacji o popełnieniu przewinienia pracowniczego. Oznacza to, że pracodawca może wymierzyć ww. karę do dwóch tygodni od dnia kiedy dowiedział się o fakcie, że pracownik naruszył swoje obowiązki w sposób przewidziany dla przewinień dyscyplinarnych.  Bieg tego terminu ulega zawieszeniu na czas nieobecności pracownika w pracy. Kara nie może być również nałożona po upływie trzymiesięcznego terminu obiektywnego, inaczej bezwzględnego. Oznacza to, że pracodawca nie może wymierzyć pracownikowi nagany, upomnienia bądź kary pieniężnej za czyn, od którego popełnienia upłynęła 3 miesiące.

Wysłuchanie pracownika 

Przed nałożeniem kary porządkowej pracodawca zobligowany jest w sposób bezwzględny do wysłuchania pracownika. Pracownik ma szansę wytłumaczyć się pracodawcy, wykazać rację na poparcie swojej niewinności. Oczywistym jest, że pracodawca może chociaż nie musi uwzględniać stanowiska pracownika, lecz wysłuchać go musi.

Zawiadomienie pracownika

O zastosowaniu kary pracodawca zawiadamia pracownika koniecznie na piśmie podając datę naruszenia oraz rodzaj przewinienia dyscyplinarnego, którego pracownik się dopuścił. 

Odwołanie do Sądu pracy

Od decyzji pracodawcy pracownik może zgłosić sprzeciw do samego pracodawcy, który ponownie rozpatrzy sprawę. Nie zgłoszenie sprzeciwu w terminie 7 dni pozbawia pracownika możliwości złożenia odwołania do sądu, dlatego nawet w przypadku gdy wiemy, że pracodawca na pewno podtrzyma zastosowanie kary porządkowej w mocy należy złożyć sprzeciw, aby nie pozbawić się możliwości dochodzenia swoich spraw przed sądem. Termin do wniesienia sprzeciwu można przywrócić, ale nie jest to proste, bowiem trzeba wykazać, że wskutek konkretnej przeszkody nie mogliśmy zachować terminu. Pracodawca rozpatruje sprzeciw od zastosowania przedmiotowej sankcji po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej, której ochroną pracownik jest objęty. Opinia ta nie ma jednak charakteru w żadnym wypadku wiążącego, ale oczywiście może wpłynąć na decyzję pracodawcy. Zwykle jednak pracodawcy nie zmieniają treści swojego rozstrzygnięcia w trybie samokontroli.

Uchylenie kary porządkowej przez Sąd

Po negatywnym rozpatrzeniu sprzeciwu pracownik może wnieść odwołanie do Sądu Pracy. W przypadku gdy właściwość miejscowa dotyczy powiatu przeworskiego oraz Jarosławskiego właściwy będzie Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Pracy, w przypadku miasta Rzeszów będzie to Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Pracy. Sąd może uchylić decyzję o zastosowaniu kary porządkowej wobec pracownika, nie może jednak tej kary zmienić.

Wpis do akt osobowych pracownika 

Zawiadomienie u ukaraniu jest usuwane z akt pracowniczych po upływie toku nienagannej pracy lub wcześniej, ale decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy, chociaż może zostać podjęta na wniosek Zakładowej Organizacji Związkowej.

Pomoc radcy prawnego

W sprawach pracowniczych pomagają radcy prawni i adwokaci. Również nasza kancelaria w mieście Przeworsk oraz Jarosław, a także stolicy Podkarpacia Rzeszowie zajmuje się takimi sprawami. Właściciel kancelarii Pani radca prawny Joanna reprezentuję pracowników przed sądem w sporach wynikających ze stosunków prawa pracy.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus