Trybunał Konstytucyjny

            Trybunał konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej. Zgodnie z monteskiuszowską ideą podziału władzy sądownicza, władza wykonawcza oraz ustawodawcza są od siebie niezależne. Nie oznacza to jednak, że władze te nieposiadaną punktów stycznych, nic bardziej mylnego. Elementy władzy sądowniczej są powoływane przez władzę wykonawczą lub przy jej współudziale. Członków Trybunały Konstytucyjnego wybiera sejm.

            Trybunał Konstytucyjny powstała w roku 1982, a więc jeszcze za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie od razu jednak TK zaczął swoją pracę. Początkowo Trybunał miał ograniczone kompetencje co przejawiało się między innymi możliwością odrzucenia uchwały trybunału przez kwalifikowaną większością głosów. Aktualnie wyroki teka cechują się ostatecznością, żaden organ władzy nie może ich podważyć.

            Od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wymaga się nieskazitelnego charakteru. Nieskazitelny charakter ocenia się na podstawie zachowania sędziego przed objęciem urzędu i sprowadza się do określenia czy zachowanie sędziego w życiu prywatnym i zawodowym nie naruszało zasad etyczno-moralnych oraz prawnych. Nie dopuszczalne jest również, aby sędzia Trybunału angażował się w bieżące spory polityczne, powinna go powiem cechować apolityczność. Sędzia ma prawo mieć poglądy polityczne tak jak każdy człowiek, nie powinien ich jednak uzewnętrzniać.

            Do zakresu kompetencji Trybunału należy w szczególności ocena zgodności z prawem ustaw z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Właśnie to zadanie jest głównym celem Trybunału Konstytucyjnego, a więc ochrona konstytucji, stanie na jej straży. Oprócz tego trybunał Konstytucyjny rozstrzyga czy ustawy są zgodne z ratyfikowanymi umowa międzynarodowymi, a także  spory Konstytucyjne, a także rozpatruje indywidualne skargi Konstytucyjne.

            Skargę Konstytucyjną może sporządzić adwokat, radca prawny, a w sprawach podatkowych również rzecznik patentowy. Skargę taką może złożyć każdy kto uczestniczył w postępowaniu, którego dotyczy skarga konstytucyjna. zawodowy Prawnik może również reprezentować skarżącego przed Trybunałem Konstytucyjnym na rozprawie. Jeżeli uważasz, że przepis prawny na podstawie którego wyrokował Sąd w twojej sprawie narusza Konstytucję zapraszam do mojej Kancelarii w Jarosławiu, Przeworsku, bądź Rzeszowie. Jako radca prawny zredaguję dla Ciebie skargę konstytucyjną jeżeli Twoje stanowisko jest zasadne.