Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

Prokurator w sprawach administracyjnych

Organy prokuratury nie działają jedynie w zakresie prawa karnego, ale również w niektórych sytuacjach podejmują interwencje w postępowaniach prowadzonych na gruncie kodeksu postępowania cywilnego, a także na gruncie postępowania administracyjnego. W sprawach administracyjnych do zadań prokuratura należy przede wszystkim dbałość o to, aby postępowania te były prowadzone zgodnie z prawem. Prokurator stoi zatem w tym przypadku na straży sformułowanej w Konstytucji zasadzie praworządności. W tym zakresie prokurator dysponuje konkretnymi uprawnieniami przyznanymi na zasadzie kodeksu postępowania administracyjnego.

Uprawnienia prokuratura

Przede wszystkim prokurator jest uprawniony do zwrócenia się do organu administracji o wszczęcie postępowania administracyjnego. Celem takiego postępowania musi być usunięcie stanu niezgodnego z prawem. Stan taki może polegać, w szczególności na funkcjonowaniu w obrocie prawnym decyzji wydanej bez podstawy prawnej. W takiej sytuacji organ właściwy powinien wydać decyzję o unieważnieniu takiej decyzji, a prokurator jako podmiot sprawujący nadzór nad organami administracji ma prawo żądać wszczęcia przedmiotowego postępowania o unieważnienie ww. decyzji. Prokurator może też brać udział na każdym etapie postępowania administracyjnego. Oznacza to, że jeżeli przyłączy się on do konkretnego postępowania administracyjnego ma uprawnienia takie jak strona tego postępowania. Oznacza to, że wszelkie pisma wydane przez organ w sprawie muszą być doręczane także prokuratorowi oraz, że prokurator ma prawo wnosić w przedmiotowym postępowaniu środki zaskarżenia. Jednocześnie organ administracji nie jest kompetentny do oceniania zasadności przyłączenia się prokuratora do postępowania, a jest związany decyzją w tym zakresie podjętą przez prokuratora. Kolejną instytucją umożliwiającą realizację prokuratorowi powierzonych mu przez ustawę zadań w zakresie nadzoru nad procedura administracyjną jest możliwość zgłoszeni sprzeciw wobec ostatecznej decyzji organu administracji, wobec której nie przysługuje już zadanie o jej uchylenie, zmianę, unieważnienie lub wznowienie postępowania w sprawie. Sprzeciw musi zostać wniesiony do organu właściwego, który w razie potrzeby ma obowiązek wstrzymać wykonalność zaskarżonej decyzji. Wniosek skierowany do prokuratora o podjęcie czynności w ramach nadzoru nad działaniem administracji publicznej może również w imieniu zainteresowanego podmiotu sporządzić oraz złożyć adwokat lub radca prawny.

Pomoc  prawna w sprawach administracyjnych

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami, w których zachodzi konieczność podjęcia interwencji przez organy prokuratury. W celu dokonania oceny konkretnego postępowania administracyjnego pod względem przestrzegania przez organ administracji przepisów prawa materialnego oraz procesowego zapraszamy na konsultacje w Kancelarii.