Umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego

Funkcje funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny jest przeznaczony do zaspokajania potrzeb osób uprawnionych o alimentacji, w przypadku gdy egzekucja obowiązku alimentacyjnego od zobowiązanych do alimentacji okaże się bezskuteczna. Nie oznacza to jednak, że fundusz alimentacyjny ponosi ten wydatek w ostatecznych rozrachunku, z uwagi na fakt, iż instytucji tej przysługuje roszczenie regresowe względem dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń w raz z odsetkami. Bardzo często dłużnicy alimentacyjni zalegają z płatnościami alimentów przez wiele lat, a ich zadłużenie rośnie do ogromnych rozmiarów. W takiej sytuacji spłacenie takiego zobowiązania może okazać się niemożliwe lub bardzo trudne.

Umorzenie zaległości względem FA

Zgodnie z art. 30 ustawy o pomocy  osobom uprawnionym do alimentacji istnieje możliwość ubiegania się przez dłużnika alimentacyjnego o umorzenie lub rozłożenia ma raty zaległości względem funduszu alimentacyjnego. Dotyczy to również odsetek z tytułu tych należności. W tym celu dłużnik alimentacyjny powinien zwrócić się do właściwego organu. Właściwy rzeczowo w tej sprawie będzie odpowiednio Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta. Właściwość miejscową ustala się natomiast ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentacji. We wniosku takim dłużnik alimentacyjny powinien wskazać jaką część zobowiązania względem funduszy alimentacyjnego chciałby, aby organ umorzył, lub wnosić o umorzenie tych należności w całości. W przypadku żądania o rozłożenie należności na raty należy określić także proponowaną wysokość miesięcznej raty. Organ rozstrzyga w zakresie żądania takiego wniosku w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie takie może sporządzić również w imieniu zainteresowanego adwokat lub radca prawny.

Co zrobić, aby stosowny wniosek był skuteczny?

W celu umorzenia lub rozłożenia należności alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny powinien wykazać, że nie jest w stanie ich zaspokoić ze względu na trudną sytuację finansową. Na sytuację taką może wpływać między innymi fakt, iż dłużnik z powodu choroby nie może podjąć pracy. Bardzo częstym powodem korzystania z ww. instytucji jest również to, że dłużnik ma na utrzymaniu więcej niż jedno dziecko. W takim przypadku zasadnym jest, aby dłużnik zaspokajał w pierwszej kolejności bieżące potrzeby uprawnionych do alimentacji, a dopiero w dalszej kolejności uregulował należności względem funduszy alimentacyjnego.

Pomoc prawnika

Sprawy dotyczące funduszu alimentacyjnego są prowadzone na podstawie procedury administracyjnej. Jeżeli chciałbyś umówić konsultację z prawnikiem w zakresie spraw administracyjnych związanych z alimentami serdecznie zapraszamy do kontaktu w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.