Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Umowa o wirtualne biuro

Umowa o wirtualne biuro w ……

zawarta w dniu … pomiędzy:

nazwa/Imię i Nazwisko*

……………,

PESEL/KRS*: ....

reprezentowany przez:

Imię i nazwisko:

…………….

Nazwa funkcji:

…………..

honorującym się dowodem osobistym/paszportem* o nr i serii:

….., wydanym przez: .....

zam. ……

adres do wysyłki korespondencji:

……..

adres e-mail do wysyłki korespondencji:

………

nr telefonu:

………

zwanym w dalszej części umowy "Zleceniodawcą" ,

a

nazwa/Imię i Nazwisko*

……………,

PESEL/KRS*: ....

reprezentowany przez:

Imię i nazwisko:

…………….

Nazwa funkcji:

……..

adres e-mail:

…………

zwanym w dalszej części umowy "Zleceniobiorcą"


*niepotrzebne skreślić

§1

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

§2

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego w formie dokumentowej, w szczególności przez wiadomość mailową skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§3

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się odbierać korespondencje Zleceniodawcy pod adresem: (Rzeszów, Kraków  .......... i przesyłać ją raz w tygodniu na adres Najemcy wskazany w umowie raz w tygodniu oraz przesyłać w dniu otrzymania korespondencji elektroniczne kopie ww. korespondencji na adres wskazany w umowie. Koszty wysyłki korespondencji pokrywa Zleceniodawca. Kwota ta powinna zostać doliczona do najbliższej faktury i jest wymagalna w terminie właściwy dla wynagrodzenia udokumentowanego tą fakturą. Korespondencję można odebrać również osobiście. O otrzymanej korespondencji Zleceniodawca będzie informowany smsem oraz mailem na adresy podane w umowie.
 2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej objętej niniejszą umową.
 3. Zleceniodawca oświadcza, że posiada zgodę właściciela ww. nieruchomości na zawarcie ww. umowy.
 4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych Zleceniodawcy oraz oświadczenie dotyczące zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych.
 5. Zleceniodawca nie będzie miał dostępu do własnego kompletu kluczy do lokalu oraz nie bedzie mógł w nim przebywać pod nieobecność Zleceniobiorcy. 
 6. Zleceniodawca ma prawo do używania sali konferencyjnej udostępnianej przez Zleceniobiorcę po wcześniejszej rezerwacji i za dodatkową opłatą. 


§4

 1. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje od Zleceniodawcy wynagrodzenie w kwocie …. brutto płatne do 5 każdego miesiąca z dołu, a w przypadku zawarcia umowy w trakcie trwania miesiąca, za które należna jest opłata w terminie 7 dni od doręczenia na adres mailowy podany w umowie faktury. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.
 2. W przypadku gdy umowa obejmuje część miesiąca wynagrodzenie przysługuje w kwocie stanowiącą iloczyn liczby dni oraz 1/30 kwoty wynagrodzenia.
 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do udzielenia wskazanemu pracownikowi Zleceniobiorcy pełnomocnictwa pocztowego.

§6

W sprawach nieokreślonych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisu kodeksu cywilnego.

§7

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy stron:

……………………………………………

Zleceniodawca

…………………………………………

Zleceniobiorca


KOMENTARZ:

 1. Do umowy należy wpisać dane stron oraz adres lokalu, będącego  jej przedmiotem.  
 2. Zgodnie zapisami umowy może ona być niewypowiedziana w formie dokumentowej, np e -maile. 
 3. Okres wypowiedzenia określony w  §2 można skrócić lub wydłużyć według potrzeb. 
 4. Umowę o wirtualne biuro jako Zleceniobiorca powinien zawrzeć podmiot wpisany do rejestru działalności na rzecz spółek i trustów.
 5. Umowę o wirtualne biuro, podobnie jak umowę najmu należy przedłożyć w urzędzie skarbowym, w celu wykazania posiadania tytułu prawnego do lokalu.
 6. Wzór umowy ma charakter uproszczony. Jeżeli potrzebujesz bardziej rozbudowanego dokumentu zapraszamy do kontaktu. Obsługujemy firmy zajmujące się dostarczaniem wirtualnych biur nie tylko w Rzeszowie, ale także w Krakowie i innych miastach Polski. 
 7. Redagowaliśmy umowy między innymi dla takich firm jak Wirtualne biuro Kraków sp. z o.o. oraz Conventia.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus