Umowa z wydawcą

Współpraca wydawców z autorami 

Autorzy różnego rodzaju wytworów twórczych najczęściej nie są w stanie samodzielnie wydać swojego dzieła. Dotyczy to zarówno autorów książek, gier komputerowych czy filmów. W celu aby ww. dzieła ukazały się na światło dzienne konieczne jest podjęcie przez autora współpracy z wydawcą, czyli podmiotem zajmującym się produkcją oraz dystrybucją utworów. Umowy te są najczęściej skonstruowane w sposób niekorzystny dla autorów. Dla tego przed podpisaniem takiej umowy autor powinien skonsultować się z prawnikiem w celu naniesienia stosowanych poprawek do umowy. Oczywiście wydawca nie ma obowiązku uwzględnić żądań autora i może zerwać z nim współpracę. Należy jednak podnieść, że wydawcy również zależy na kontynuowaniu współpracy, bowiem skoro podjął już wstępną decyzji o wydaniu określonego dzieła to znaczy, iż uznał, że jest to dla niego opłacalne.

Elementy umowy wydawniczej 

W umowie o wydanie dzieła, w tym gry komputerowej powinien znajdować się szczegółowy harmonogram prac. Warto bowiem pamiętać o tym, że wytwór działalności twórczej przed wydaniem będzie podlegał jeszcze opracowaniu. Twórca powinien mieć gwarancję, że jego dzieło zostanie wprowadzone do sprzedaży w określonym terminie. W umowie można w różny sposób określić wysokość należnego autorowi wynagrodzenia. Strony mogą przewidzieć jednorazowe wynagrodzenie lub też uzależnić wynagrodzenie autora od zysków lub przychodów generowanych przez wydawnictwo w związku z wydaniem ww. dzieła. W umowie takiej zasadą jest, że twórca przenosi autorskie prawa majątkowe do utworu na rzecz wydawcy. Oznacza to, że to wydawca będzie wyłącznym podmiotem uprawnionym do ekonomicznego wykorzystania utworu. Nie ma natomiast możliwości, aby przenieść na wydawcę osobiste prawa majątkowe do utwory, gdyż są one niezbywalne. Umowa może także przewidywać karę umowną, do której zapłaty zobowiązany będzie wydawca w przypadku nie wywiązania się ze swoich obowiązków. Stanowi do dla autora gwarancję uzyskania sumy bez obowiązku wykazywania wartości powstałej szkody. W negacjach z wydawnictwem autora może również reprezentować prawnik posiadający uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, ewentualnie prawnik zatrudniony w firmie autora jako In house.

Pomoc w zakresie prawa autorskiego 

Nasza Kancelaria zajmuje się sporządzeniem umów wydawniczych, a także dokonuje analizy ich postanowień. Projekt umowy można również przesłać w formie elektronicznej na adres Kancelarii. W takim przypadku naniesiemy wszelkie poprawki wymagane w celu jak najwyższej ochrony praw twórcy. Siedziby Kancelarii znajdziesz w centrum Rzeszowa, Jarosławia oraz Przeworska.