Unieważnienie decyzji administracyjnej

Skutki prawomocności decyzji

Po wyczerpaniu toku instancyjnego decyzja administracyjna staje się prawomocna. W niektórych jednak sytuacjach decyzja taka pomimo tego faktu może zostać zmieniona. Na tę okoliczność należy wyróżnić dwa rodzaje decyzji, czyli takie na podstawie których jakaś strona lub strony nabyły określone prawo i na takie, których treść nie powoduje nabycia przez jakąkolwiek ze stron określonego prawa. W pierwszym przypadku unieważnienie decyzji jest znacznie prostsze z uwagi na fakt, iż konieczne jest wykazanie jedynie tego, że zmiana ww. decyzji jest konieczne ze względu na ważny interes społeczny lub też słuszny interes strony. Możliwość zmiany ww. decyzji nie jest ograniczono czasowo, gdyż przepisy mówią o tym, że decyzja taka może zostać zmieniona w każdym czasie. Jest to zrozumiałe bowiem w skutek zmiany takiej decyzji nie powinny zostać naruszone słusznie nabyte uprawnienie stron. Inaczej jest natomiast gdy na podstawie danej decyzji strona nabyła określone prawo. Wówczas konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek. Przesłanką tą jest przede wszystkim zgoda strony. Ponadto zmiana ww. decyzji nie może być sprzeczna z prawem.

Kiedy organ administracji stwierdzi nieważność decyzji z urzędu? 

W niektórych przypadkach organ administracji ma natomiast obowiązek stwierdzić nieważność decyzji. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przedmiotowa decyzja została wydana przez organ niewłaściwy, z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej. Bardzo często zdarza się również, że decyzja administracyjna jest wydawana w sprawie już prawomocnie rozstrzygniętej (res iudicata), a wówczas również należy stwierdzić nieważność takiej decyzji. W niektórych przypadkach nie jest jednak możliwe stwierdzenie nieważności decyzji pomimo spełnienia przesłanek wymienionych w art. 156 k. p. a. Dzieje się tak wówczas gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne, co oznacza że nie ma już możliwości przywrócenia stanu z przed wydania decyzji lub gdy od doręczenia (lub ogłoszenia) minęło już 10 lat.   W przypadku gdy nie istnieje   możliwość stwierdzenia nieważności decyzji strona zainteresowana nie jest jednak pozbawiona ochrony prawnej. W takim przypadku można żądać aby właściwy organ administracji stwierdził, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa ze wskazaniem tego naruszenia. Jest to istotne bowiem pozwala na wykazanie bezprawności działania organy administracji na potrzeby wykazania odpowiedzialności odszkodowawczej skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W zakresie spraw administracyjnych pomocy udzielają adwokaci i radcy prawni.

Pomoc Kancelarii 

Nasza Kancelaria pomaga także w sprawach o unieważnienie decyzji administracyjnych. Jeżeli chcesz uzyskać poradę prawną w tym zakresie zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.