Upadłość konsumencka

Pomoc dla zadłużonych (UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA)

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 726-066-462

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Czym jest upadłość?

Mówić najprościej to redukcja lub umorzenie zobowiązań finansowych wobec wierzyciela lub wierzycieli dłużnika, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wprowadzono ją do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego 31 marca 2009, a następnie dnia 31 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja upadłości konsumenckiej, ułatwiająca przesłanki jej ogłoszenia.

Kto może ogłosić upadłość?

Osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, która w skutek niezawinionych czynników popadła w stan całkowitej niewypłacalności. Czynnikami tymi mogą być m.in.: utrata pracy, choroba, wypadek lub nawet popadnięcie w długi w wyniku celowego, zaplanowanego na „lichwiarski” zysk działania pożyczkodawcy (tzw. chwilówki).

Jak ogłosić upadłość?

Najlepiej zadzwonić lub przyjść do naszych Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie, a nasi prawnicy pomogą w przygotowaniu wniosku o upadłość, który kierujemy do Sądy Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału Gospodarczego. Opłata sądowa od złożenia wniosku – 30 zł. Najlepiej przygotować wcześniej: spis wierzycieli, kwoty zadłużenia u poszczególnych wierzycieli oraz terminy spłaty poszczególnych zadłużeń. Ważne jest także aby odpowiednio uzasadnić swój stan niewypłacalności i wskazać czynniki, które do niego doprowadziły. Ogłoszenie upadłości jest możliwe raz na 10 lat, z tym że ponowne jej ogłoszenie jest niezwykle trudne.

Jak długo czekamy na postanowienie sądu i co ono oznacza?

Po złożeniu wniosku czekamy od miesiąca do kilku mieniący na postanowienia sądu o terminie rozprawy lub ogłoszeniu upadłości na posiedzeniu niejawnym. Na rozprawę można wybrać się z Radcą Prawnym z naszej kancelarii, który zapewni ochronę naszych interesów. Gdy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nasze zadłużenie, mówiąc najprościej, zatrzymuję się, przestają rosnąć odsetki, wierzyciele czekają na kolejny etap postępowania, kończą się nękające telefony, zastraszania, wezwania od firm windykacyjnych i komorników.

Co potem?   

Kontaktuje się z nami syndyk i musimy wskazać mu wszystkie składniki majątku, które będą wchodzić od tej pory do tzw. masy upadłościowej. Zajęciu podlegają jedynie te, które posiadają faktyczną wartość rynkową i są możliwe do zbycia. Katalog rzeczy i praw, które nie podlegają zajęciu określa dział V Kodeksu postępowania cywilnego zatytułowanym „Ograniczenia egzekucji”. Regulacje te zapewniają godne życie po wszczęciu postępowania i przy możliwie maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli z faktycznie wartościowego majątku dłużnika.

Co może podlegać zajęciu?

Głównie wartościowe nieruchomości, tj. domy, mieszkania, działki, samochody.  Zostają one zlicytowane, a uzyskane środki zostają przeznaczone na proporcjonalną spłatę wierzytelności. W przypadku, gdy przedmiotem licytacji jest dom lub mieszkania dłużnik (inaczej jak w przypadku egzekucji komorniczej) z sumy otrzymanej ze sprzedaży nieruchomości otrzymuję pieniądze na wynajem lokalu mieszkalnego dla swojej rodziny przez 24 miesięcy.

Co jeśli nie posiadam majątku lub jego spieniężenie nie wystarczy aby zaspokoić wierzycieli?

Wówczas sąd określa plan spłaty, który warunkują aktualne zdolności zarobkowe dłużnika oraz potrzeby życiowe jego rodziny. Trwa on 3 lata, a miesięczna rata w zależności od możliwości dłużnika może wynosić nawet jedynie kilkadziesiąt złotych.

Kiedy uwolnię się od długów?

Po prawidłowym stosowaniu się do wytycznych określonych przez plan spłaty – niespłacone zobowiązania w toku postępowania z mocy prawa zostaną umorzone, a dłużnik zostanie całkowicie oddłużony. To doprowadzi ostatecznie do oddłużenia konsumenta i przywróci mu zdolność do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.