Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Upadłość konsumencka Kraków

Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek

 • adres: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
 • koszt usługi: 4 200 zł
 • opłata sądowa: 30 zł
 • czas realizacji: 2-3 dni
 • nazwa Kancelarii: Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek
 • telefon: +48 726 606 175
 • witryna: https://www.radca-orlowska.pl/upadlosc-konsumencka-krakow
 • e-mail: kontakt@radca-orlowska.pl
 • zakres usługi: prowadzenie całego postępowania w imieniu Klienta
 • Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

upadlosc-krakowjpg

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Krakowie 

Możesz skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego lub działać samodzielnie. Procedura składa się z następujących etapów. Jeżeli interesuje Cię upadłość konsumencka Kraków jest miastem, gdzie również świadczymy usługi prawne. 

 1. Ustalenie czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dobre rozwiązanie w naszym przypadku.
 2. Ustalenie danych wierzycieli i kwoty zadłużenia.
 3. Wyrobienie profilu zaufanego lub zakup kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 4. Wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości.
 5. Podpisanie wniosku.
 6. Opłacenie i wysłanie wniosku.
 7. Oczekiwanie na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
upadlosc-konsumenckajpg

Ustalenie czy warto ogłosić upadłość konsumencką

Oczywiście w większości przypadków upadłość jest korzystnym rozwiązaniem dla dłużnika, gdyż daje mu szansę na umorzenie zobowiązań, których nie będzie w stanie spłacić. Warto jednak pamiętać, że w przypadku gdy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim i nie została ustalona rozdzielność majątkowa ogłoszenie upadłości pociągnie ze sobą daleko idące skutki w stosunku do małżonka dłużnika, gdyż cały majątek wspólny małżonków stanie się częścią masy upadłości, nawet jeżeli małżonek dłużnika nigdy nie wyraził zgody na zaciągniecie zobowiązań. Dla małżonka dłużnika zatem ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być niekorzystne. Bardzo wiele osób rezygnuje z przeprowadzenia postępowania, w zakresie upadłości konsumenckiej właśnie dlatego, że nie chce mieszać małżonka w sprawy dotyczące swojego zadłużenia. Jednocześnie warto zaznaczyć, że komornik nie może prowadzić egzekucji z majątku wspólnego jeżeli nie dysponuje klauzulą wykonalności przeciwko obydwojgu małżonków, a żeby ją uzyskać wierzyciel musi przedłożyć w Sądzie dowód, że małżonek dłużnika zgodził się na zaciągnięcie zobowiązania i to w formie pisemnej.

upadlosc-konsumencka-dokumentyjpg

Ustalenie danych wierzycieli i kwoty zadłużenia

Jeżeli powierzyłeś sprawę adwokatowi lub rady prawnego to zawodowy prawnik poczyni te ustalenia za Ciebie. W tym celu przeanalizuje dokumenty dotyczące zadłużenia, które posiadasz, a w razie ich braku przęśle zapytania do wierzycieli i Biur Informacji Gospodarczej. Ustalenie danych wierzycieli i kwot zadłużenia jest ważne, gdyż należy podać te dany we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli składasz wniosek samodzielnie możesz wysłać zapytania do wierzycieli lub kontaktować się z nimi telefonicznie. Najczęściej jednak trzeba zwrócić się do BIK, gdyż wierzyciele nie zawsze są skorzy do pomocy na myśl o tym, że dłużnik zamierza ogłosić upadłość konsumencką. Jest to zrozumiałe, gdyż wierzycielom zależy na tym, abyś spłacił dług, a nie został on umorzony.

profil-zaufany-upadlosc-krakowjpg

Wyrobienie narzędzia do elektronicznego podpisywania dokumentów

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy sporządzić na formularzu elektronicznym udostępnianym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Samo uzupełnienie formularza jest możliwe bez posiadania profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ale podpisanie dokumentu już wymaga posiadania tego narzędzia. Podpis elektroniczny musisz kupić u komercyjnego dostawcy, natomiast profil zaufany można wyrobić całkowicie za darmo. Najpierw trzeba wypełnić i wysłać wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędzie Skarbowym.

nowy-wniosek-upadlosc-krakowjpg

Wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy wypełnić następujące sekcję:

 1. Nazwa i adres Sądu.
 2. Dane dłużnika, względnie jego pełnomocnika.
 3. Uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 4. Dowody na okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku.
 5. Spis wierzycieli dłużnika.
 6. Zestawienie dochodów dłużnika.
 7. Wykaz stałych wydatków dłużnika.
 8. Spis majątku dłużnika.
 9. Lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika.
 10. Lista czynności jakie dłużnik podejmował z pokrzywdzeniem wierzycieli.
 11. Oświadczenie o prawdziwości danych podanych we wniosku,
 12. Dokument pełnomocnictwa, jeżeli dłużnik ustanowił pełnomocnika.
 13. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z uzasadnieniem.

sad-krakow-upadlosc-konsumenckajpg

Nazwa i adres Sądu

W przypadku osób, których centrum życiowe znajduje się w Krakowie właściwy będzie Sąd Rejonowy dl a Krakowa- Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Budynek tego Sądu znajduje się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków. Oczywiście wniosek przesyłamy i tak w formie elektronicznej, a nie w formie papierowej na adres ww. Sądu.

dane-dluznika-upadlosc-konsumencka-krakowjpg

Dane dłużnika, względnie pełnomocnika

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy podać dane dłużnika takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer NIP, a w przypadku jego nie posiadania stosowne oświadczenie,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • adres do doręczeń jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • identyfikator konta jeżeli przesyłamy wniosek samodzielnie, gdyż dzięki temu do naszego konta automatycznie zostanie przypisany dostęp do postępowania.
Dodatkowo można podać takie dane jak:
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej.

Podanie tych danych jest fakultatywne, jednak w interesie samego dłużnika jest to, aby Sąd mógł się z nim kontaktować korzystając z różnych kanałów przekazu informacji na odległość.

Jeżeli wniosek składa adwokat lub radca prawny należy ponadto podać:

·         informację jaki zawód prawniczy wykonuje,

·         numer wpisu na liście prowadzonej przez właściwe organy samorządu zawodowego,

·         identyfikator konta,

·         imię i nazwisko,

·         adres Kancelarii.

Podobnie jak w przypadku dłużnika adwokat lub radca prawny może podać również adres poczty e-mail oraz numer telefonu. Co prawda we wniosku informację te mają charakter fakultatywny, ale przepisy kodeksu postępowania cywilnego, który również znajduje zastosowanie w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nakazują w każdym pierwszym piśmie procesowym podać te dane. Jest to ważne gdyż niejednokrotnie pracownicy Sądu kontaktują się telefonicznie z pełnomocnikiem, np. aby odwołać rozprawę. Natomiast na adres poczty elektronicznej przesyłamy jest link do udziału w rozprawie w trybie zdalnym.

Dłużnik może także ustanowić pełnomocnika do doręczeń. Osoba taka nie musi wykonywać zawodu prawniczego, ale nie jest też uprawniona do reprezentacji, a jedynie odbioru korespondencji adresowanej do upadłego. Najczęściej pełnomocnika do doręczeń ustanawiają osoby przebywające za granicą. Oczywiście pełnomocnikiem do doręczeń może też być adwokat i radca prawny, ale nie jest to stricte usługa prawna, dlatego też najczęściej pełnomocnikami do doręczeń ustanawiani są pracownicy firm, które oferują tak zwane wirtualne biura.

uzasadnienie-upadlosc-konsumencka-krakowjpg

Uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W tym dokumencie należy w sposób krótki i zwięzły opisać historię dłużnika, która prowadziła go do stanu niewypłacalności. Ważne jest to, aby opisać kiedy dłużnik zaciągnął pierwsze zobowiązanie i jakie motywy go do tego skłoniły. Dłużnik powinien w uzasadnieniu opisać swoją sytuacje rodzinną. Jeżeli dłużnik choruję, powinien opisać historię swojej choroby. Generalnie w uzasadnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy opisać w sposób dokładny i wyczerpujący wszystkie okoliczności, które spowodowały, że dłużnik, nie był w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań. Samo uzasadnienie powinno być napisane w sposób treściwy, należy pominąć w nim okoliczności które nie mają związku ze sprawą. Pole umożliwiające wpisanie uzasadnienia wniosku ma ograniczenia, w zakresie ilości znaków, dlatego najlepiej załączyć dokument uzasadnienia jako odrębny plik, np. w formacie PDF.

dowody-upadlosc-konsumencka-krakowjpg

Dowody na okoliczności podane we wniosku

W tej sekcji dłużnik podaje dowody na okoliczności podane we wniosku. Dowodami takimi są, w szczególności:

 • wezwania do zapłaty,
 • umowy pożyczek lub kredytów,
 • mandaty i inne decyzję nakładające kary pieniężne,
 • informację o stanie zadłużenia od wierzycieli,
 • informację z BIK,
 • dokumentacja medyczna, w tym zaświadczenia od lekarzy, karty leczenia szpitalnego itp,
 • akty urodzenia dzieci,
 • akt małżeństwa, względnie wyrok rozwodowy,
 • decyzje administracyjne przyznające różnego rodzaju świadczenia takie jak zasiłek wychowawczy, świadczenie wychowawcze, rentę, emeryturę, świadczenie pielęgnacyjne,
 • dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków, takie jak rachunki za media, faktury za leczenie, umowy najmu lokalu mieszkalnego, oświadczenia rodziców potwierdzające fakt dokładania się do utrzymania domu lub mieszkania, informację o wysokości rat kredytów, np. hipotecznych,
 • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów z tytułu pracy zarobkowej, np. zaświadczenia o wynagrodzeniu , umowy o pracę, zlecenie, dzieło, alternatywnie dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadania statusu osoby bezrobotne lub poszukującej pracy.

Jest to przykładowy katalog dokumentów. Nie jest tak, że każdy z tych dokumentów musisz załączyć i przeciwnie możesz tez dołączyć inne dokumenty, które nie zostały tutaj wymienione. Wszystko zależy od Twojej sytuacji, i od tego co tak naprawdę chcesz wykazać.

wierzyciele-upadlosc-konsumencka-krakowjpg

Spis wierzycieli dłużnika

W tym miejscu należy wymienić wszystkich wierzycieli dłużnika oraz przysługujące im wierzytelności.

Jeżeli chodzi o wierzycieli to w przypadku gdy jest on osobą fizyczna należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer PESEL.

W przypadku gdy wierzyciel jest osobą prawną lub inna jednostką organizacyjną należy podać:

 • nazwę wierzyciela,
 • formę prawna,
 • nazwę rejestru, do którego jest wpisany ze wskazaniem kraju,
 • numer w rejestrze, najczęściej KRS,
 • numer NIP, jeżeli wierzyciela go posiada,
 • dokładny adres siedziby wierzyciela.

W przypadku gdy wierzyciel jest podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego ustalenie danych wierzyciela, które będą go identyfikować nie stwarza większych problemów. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podmiotów, które są wpisane do innych rejestrów, np. Rejestru Funduszu Inwestycyjnych. W takim przypadku należy ustalić czy w Internecie jest są dostępne dane z tego rejestru. W przypadku Rejestry Funduszy Inwestycyjnych informację o numerze danego podmiotu można znaleźć na stronie KNF. Jeżeli chodzi o zagraniczne podmioty to najczęściej ustalenie numeru we właściwym rejestrze jest utrudnione, ale nie niemożliwe. Można w tym, celu posłużyć się pismami adresowanymi przez wierzyciela lub informacjami powszechnie dostępnymi w Internecie, np. na stronie Internetowej wierzyciela. W przypadku gdy nadal nie jesteśmy w stanie ustalić tej informacji można ją pominąć we wniosku, a w uzasadnieniu opisać, ze pomimo starań nie mogliśmy ustalić pełnych danych wierzyciela. W formularzu należy wówczas wpisać kreski, gdyż pozostawienie pustej rubryki uniemożliwi zapisanie dokumentu.

Jeżeli chodzi o wierzytelność to należy podać:

 • wysokość zobowiązania,
 • termin wymagalności zobowiązania,
 • walutę zobowiązania.

Podobnie jak w przypadku ustalenia danych wierzyciela ustalenie wysokość i wymagalności jego wierzytelności może stwarzać trudności. Za dzień wymagalności uznaje się termin, począwszy od którego wierzyciel może żądać zapłaty. Dla przykładu jeżeli umowa pożyczki zawarta w dniu 1 stycznia 2022 r. miała zostać spłacona do dnia 1 lipca 2020 r. to właśnie w tym drugim terminie wierzytelność stała się wymagalna. Jeżeli chodzi o wysokości wierzytelności to należy podać wartość należności głównej bez odsetek, chyba, że zgodnie z umową dłużnik zgodził się na kapitalizację odsetek czyli doliczenie ich do należności głównej. Wierzyciel może także skapitalizować kapitał w sytuacji, gdy wytoczył już przeciwko dłużnikowi pełnomocnictwo. Właściwe wskazanie wysokości i terminu wymagalności wierzytelności jest ważne.

W osobnej rubryce dłużnik powinien wskazać dane wierzytelności spornych. Należy przypomnieć, że wskazanie wierzytelności jako sporne we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie stanowi jej uznania. Jeżeli chodzi o wierzytelności sporne to dłużnik powinien wskazać dane wierzyciela i wierzytelności takie same jak w przypadku pozostałych wierzytelności, a dodatkowo zamieścić informację czy w stosunku do tej wierzytelności toczyły się jakieś postępowania, w szczególności sądowe, a jeżeli tak podać przed jakim organem toczy się to postępowanie i pod jaką sygnaturą albo znakiem. Dłużnik powinien też wskazać jakie jest jego zasadnicze stanowisko co do zasadności roszczeń wierzyciela. Jeżeli dłużnik uznaje żądanie wierzyciela w części, powinien to wyraźnie wskazać. Jeżeli zaś dłużnik nie posiada zobowiązań spornych również należy zamiesić stosowną informację w uzasadnieniu wniosku lub dołączyć oświadczenie w tym zakresie jako zewnętrzny dokument.

dochody-upadlosc-konsumencka-krakowjpg

Zestawienie dochodów dłużnika

We wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika należy podać w odpowiedniej rubryce wysokość dochodów uzyskanych przez dłużnika w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Należy podać odrębnie dla każdego źródła dochodu:

 • nazwę, np. wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, świadczenie pielęgnacyjne itd.
 • wysokość,
 • stosunek podatkowy, czyli określenie czy podana kwota ma wartość brutto, czy netto,
 • walutę.

Warto pamiętać, że nie podajemy wysokości dochodu uzyskanego w poszczególnych miesiącach, ale za cały sześciomiesięczny okres. Wysokość dochodu możemy podać zarówno jako wartość brutto albo netto, w praktyce jednak zalecamy, aby podawać wartość netto, czyli tyle ile dłużnik utrzymuje na rękę, gdyż jest to najbardziej miarodajna kwota dla ustalenia realnych dochodów dłużnika. Dłużnik może też podać kwotę dochodu w innej walucie, np. jeżeli pracuje za granicą. Jeżeli dłużnik po otrzymaniu waluty obcej wymienia ją na zł, to może podać kwotę w walucie polskiej. W zestawieniu dochodów należy ujawnić także wszelkie świadczenia socjalne lub podobne, takie jak zasiłek rodzinny, dodatek rodzinny, świadczenie rodzinne, zapomogi. Jeżeli dłużnik prowadzi gospodarstwo domowe z inną osobą powinien także ujawnić jej dochody. Warto pamiętać, że prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego nie jest zależne od pozostawania w związku małżeńskim, a zatem jeżeli prowadzimy gospodarstwo wspólnie z konkubentem/ konkubina musimy ujawnić jego zarobki, natomiast gdy co prawda posiadamy współmałżonka , ale nie posiadamy wspólnego budżetu to jego zarobki nie są wliczane do naszego dochodu.

Jeżeli dłużnik nie osiąga dochodów najlepiej jak dołączy stosowane oświadczenie do wniosku na tę okoliczność jako „inny dokument”. Dłużnik może też zamiesić stosowną informację w uzasadnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na ten moment wniosek nie zawiera bowiem pola wyboru umożliwiającego zaznaczenie „brak dochodów we wskazanym okresie”.

wydatki-upadlosc-konsumencka-krakowjpg

Wykaz stałych wydatków dłużnika

Dłużnik musi ujawnić jakie stałe wydatki ponosi na utrzymanie siebie oraz innych osób, które pozostają na jego utrzymaniu, którymi najczęściej są członkowie rodziny, tacy jak małżonek oraz dzieci. Podobnie jak w przypadku dochodów należy zsumować wydatki ponoszone przez okres 6 miesięcy poprzedzający dzień złożenia wniosku, a nie podawać kwoty w ujęciu miesięcznym.

W poszczególnych rubrykach należy podać:

 • źródło wydatku, np. czynsz najmu, koszt zakupu żywności,
 • wysokość wydatku oraz jego walutę.

Do wniosku powinniśmy też oczywiście dołączyć dokumenty potwierdzające dany wydatek. Jeżeli faktury lub rachunki nie są wystawione na dłużnika, a np. na jego rodziców czy Wynajmującego należy także dołączyć oświadczenie sporządzone w formie pisemnej na okoliczność, że faktycznie to dłużnik pokrywa te wydatki. Jeżeli dłużnik zadeklarował, że nie posiada dochodów powinien w uzasadnieniu wyjaśnić z jakich środków pokrywa wskazane koszty. Źródłem takim mogą być oszczędności, które zostały wcześniej zgromadzone przez dłużnika lub np. pomoc rodziny. Nie może być tak, ze dłużnik zadeklaruje ponoszenie kosztów, a jednocześnie stwierdzi, że nie ma dochodów, i w żaden sposób nie wyjaśni w jaki sposób wydatki te pokrywa, gdyż wówczas Sąd może zarówno zakwestionować wysokości ponoszonych wydatków, jak i wiarygodność dłużnika.

majatek-upadlosc-konsumencka-krakowjpg

Spis majątku dłużnika

W tym miejscu dłużnik musi wymienić wszystkie składniki swojego majątku. Chodzi tutaj zarówno o nieruchomości, ruchomości oraz prawa. Dłużnik może pominąć przedmioty osobistego użytku, których wartość jest znikoma, takie jak ubranie, okulary, lekarstwa itd. Każdy składnik majątku musi być szczegółowo opisany.

W przypadku nieruchomości należy podać:

 • numer księgi wieczystej jeżeli jest prowadzona,
 • powierzchnie,
 • przeznaczenie faktyczne oraz to wynikające z dokumentów planistycznych takich jak warunku zabudowy, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, np. grunty orne, budynek mieszkalny, nieruchomość użytkowa itd.,
 • szacunkowa wartość nieruchomości,
 • informację o ewentualnych roszczeniach osób trzecich (wady prawne)

W przypadku, gdy dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta należy przedłożyć dokument potwierdzający własność nieruchomości, którym może być w szczególności akt notarialny lub decyzja administracyjna, np. akt własności ziemi (wydawane do  lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku).

W przypadku ruchomości należy podać:

 • numer w ewidencji jeżeli taki został nadany, np. w przypadku pojazdów, będzie to numer rejestracyjny,
 • opis ruchomości ze wskazaniem jakie posiada cechy, ewentualnie dane identyfikacyjne takie jak numer seryjny, model, typ. itd.,
 • jaki jest stan nieruchomości, a więc czy jest ona nowa, czy używana, ewentualnie czy posiada wady, an jeżeli tak jakiego te wady są rodzaju i czy uniemożliwiają one korzystanie z rzeczy.
 • szacunkową wartość rzeczy,
 • informację o ewentualnych roszczeniach osób trzecich (wady prawne),
 • dokument potwierdzający własność, jeżeli dłużnik taki posiada np., fakturę zakupu, rachunek, umowę sprzedaży itp.,
 • informację w jakim zakresie dłużnik korzysta z tej rzeczy, i czy jest ona mu potrzebna do prowadzenia gospodarstwa domowego lub pracy zarobkowej, dla przykładu samochód może być dłużnikowi potrzebny, w celu dojazdu do pracy.

Dłużnik może posiadać także prawa. Prawa można podzielić na obligacyjne i rzeczowe. Prawa obligacyjne mogą przysługiwać względem określonych podmiotów lub być skuteczne wobec każdej osoby. Przykładem prawa obligacyjnego skutecznego tylko wobec określonej osoby jest wierzytelność, gdyż wierzyciel może żądać zapłaty wyłącznie od dłużnika. Prawa autorskie są natomiast przykładem praw skutecznych względem każdego uczestnika obrotu, gdyż nikt nie może naruszać przysługujących praw autorskich, np. do utworu. Prawa rzeczowe przysługują natomiast do rzeczy.

W przypadku wierzytelności dłużnik powinien podać:

 • dane swojego dłużnika, w tym Imię i Nazwisko bądź nazwę, a także adres i numer identyfikacyjny, np. PESEL lub NIP,
 • tytuł zobowiązania, np. umowa pożyczki,
 • wysokość wierzytelności jej termin.

Dłużnik powinien też wskazać czy wierzytelność jest stwierdzona tytułem egzekucyjnym, czyli np. Sąd wydał nakaz zapłaty, który stał się prawomocny w stosunku do tej wierzytelności.

Jeżeli chodzi oprawa autorskie to dłużnik powinien wskazać:

 • utwór do którego przysługują mu prawa,
 • datę powstania praw autorskich,
 • informację czy były one elementem obrotu,
 • dochody jakie dłużnik uzyskuje z tytułu posiadania tych praw.

W przypadku praw autorskich we wniosku o ogłoszenie upadłość nie podajemy ich wartość, gdyż jej ustalenie jest w zasadzie niemożliwe.

Jeżeli chodzi natomiast o ograniczone prawa rzeczowe to anglezy podać takie same informację jak w przypadku nieruchomości, a ponadto:

 • nazwę i zakres ograniczonego prawa rzeczowego, np. służebność przejazdu,
 • informacje czy dłużnik korzysta z tego prawa,
 • szacunkową wartość.

Dłużnik musi podać informację czy korzysta z danego prawa rzeczowego, gdyż większość z nich wygasa, gdy uprawniony z nich nie korzysta przez okres co najmniej 10 lat.


zabezpieczenie-upadlosc-konsumencka-krakowjpg

Lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika

W postępowaniu upadłościowym wierzyciele, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia , dlatego też wskazanie tych informacji we wniosku o ogłoszenie upadłości jest tak bardzo ważne. Oczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o zabezpieczenie rzeczowe na nieruchomościach, czyli hipotekę. Oczywiście dłużnik może też posiadać ruchomości obciążone zastawem zwykłym lub rejestrowym lub też inne rodzaje zabezpieczeń np. hipotekę morską, jednak ze względu na powszechność hipoteki wyłącznie ta forma zabezpieczenia zostanie omówiona.

W wykazie zabezpieczeń na majątku dłużnika należy wskazać:

 • rodzaj zabezpieczenia, np. hipoteka,
 • na jakim składniku majątkowym zabezpieczenie zostało ustanowione,
 • wartość rzeczy lub prawa, na których zostało ustanowione zapieczenie,
 • dane wierzyciela oraz wierzytelności, w związku z którą zostało ustanowione zabezpieczenie, np. kredyt hipoteczny,
 • wysokość zabezpieczenia, w przypadku hipoteki będzie to wartość hipoteki ujawniona w księdze wieczystej.

Jeżeli na majątku dłużnika nie zostały ustanowione zapieczenia należy zamiesić stosowną informację we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wykaz zabezpieczeń na majątku dłużnika można dołączyć jako dokument „inny” i w dokumencie tym szczegółowo opisać informację dotyczące zabezpieczenia, gdyż wniosek elektroniczny nie pozwala na ich szczegółowe opisanie.

czynnosci-upadlosc-krakowjpg

Lista czynności prawnych jakie dłużnik podejmował w ciągu ostatnich 12 miesięcy

W wykazie tym dłużnik musi wymienić wszystkie dokonane czynności, gdyż to Sąd oceni czy zostały one dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Podejmowanie czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzycieli może stanowić przestępstwo. Dłużnik, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być jednak świadomy, że okoliczność ta i tak zostanie ustalona jeżeli nie przez Sąd to syndyka lub sędziego komisarza. Zatajenie okoliczności we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prawie na pewno spowoduje, że w najlepszym wypadku plan spłaty dłużnika zostanie wydłużony do 7 lat, a w najgorszym Sąd całkowicie odmówi umorzenia jego zobowiązań, a sprawa podejmowania czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli trafi na wokandę Sądu karnego. Wielu dłużników korzysta z pomocy tak zwanych Kancelarii bez uprawnień. Pracownicy takich firm nie mogą być przesłuchiwani na okoliczności obciążające dłużnika w postępowaniu karnym, gdyż w przeciwieństwie do adwokatów i radców prawnych nie są oni uprawnieni do zachowania informacji jakie uzyskali w toku świadczenia pomocy prawnej w tajemnicy i muszą składać zeznania.

W praktyce za czynności dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli jest uważane przede wszystkim zbywanie pod tytułem darmym na rzecz osób najbliższych nieruchomości i wartościowych ruchomości, np. samochodów o znacznej wartości (przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych).

Jeżeli dłużnik nie podejmował czynności prawnych we wskazanym okresie to również powinien wyraźnie to zaznaczyć we wniosku.

oswiadczenie-upadlosc-konsumencka-krakowjpg

Oświadczenie o prawdziwości danych podanych we wniosku

Warto zadbać o to, aby dane podane we wniosku były prawdziwe, gdyż dłużnik musi złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdzające, że te dane są prawdziwe. Bez obaw, w przypadku błędu we wniosku dłużnik nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, gdyż odpowiedzialność ta łączy się tylko z celowym i świadomym wprowadzeniem Sądu w błąd. Nie możemy we wniosku podawać nieprawdy. Jeżeli nawet informację będą nieprawdziwe, ale o tym nie wiemy to nie składamy fałszywego oświadczenia. Podobnie nie powinniśmy zatajać istotnych okoliczności. Jeżeli świadomie pominiemy jakiegoś wierzyciela to jego wierzytelności nie zostanie umorzona w toku postępowania upadłościowego. Oczywistym jest, że czasami zdarza się pominąć wierzyciela, ale nie powinno to mieć charakteru celowego.  Za podanie przez dłużnika nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem podaje sądowi nieprawdziwe informacje co do stanu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości (art. 522 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego). Jeżeli oświadczenie o prawdziwości danych nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 491(2) ust. 5b Prawa upadłościowego).

33789c0b-146e-4db0-9783-8248eb6ae837jpg

Dokument pełnomocnictwa, jeżeli dłużnik ustanowił pełnomocnika

W sytuacji, gdy dłużnik działa przez pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń należy załączyć dokument pełnomocnictwa. Należy także wskazać dane pełnomocnika, takie jak imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. W celu przyznania pełnomocnikowi dostępu do postępowania należy także podać identyfikator jego konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W przypadku pełnomocnika profesjonalnego należy wpisać numer na liście prowadzonej przez właściwą Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych lub na liście osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

zwolnienie-kosztow-upadlosc-krakowjpg

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w raz z uzasadnieniem

W przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej opłata sądowa jest niewielka, wręcz symboliczna, gdyż wynosi zaledwie 30 zł. W związku z tym faktem bardzo rzadko dłużnicy ubiegają się o zwolnienie z kosztów sądowych i Sądy bardzo rzadko takie zwolnienia przyznają. Kwota 30 zł jest tak mała, że trudno wykazać, że stanowi ona dla dłużnika barierę uniemożliwiającą złożenie skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

podpis-wniosku-upadlosc-krakowjpg

Podpisanie i wysłanie wniosku do Sądu

Po wypełnieniu i zapisaniu wniosku można go podpisać. W tym celu można się posłużyć podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym. Podpisanie dokumentu profilem zaufanym wygląda w ten sposób, że najpierw należy zalogować się na swoje konta, a następnie wpisać kod autoryzacyjny uzyskany smsem. Nie musimy podpisywać każdego załącznika odrębnie gdyż cały dokument zostanie podpisany jako integralna przesyłka. Po podpisaniu dokumentów można go opłacić i wysłać. Opłacenie wniosku jest bardzo proste, gdyż można to zrobić przelewem online lub blikiem. Jeżeli nie korzystamy z bankowości elektronicznej możemy wykonać przelew na poczcie lub w banku i dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania takiej operacji. Po opłacenie wniosku online dokument zostanie automatycznie przesłany, a w ciągu kilku minut otrzymany na nasza skrzynkę w KRZ elektroniczne potwierdzenie złożenia dokumentu. W tym momencie nadana zostanie także sygnatura akt. Przez kilka minut może wyświetlać się przy dokumencie komunikat „ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA”. jest to normalne i po pewnym czasie komunikat ten zniknie. Oryginały dokumentów, których kopie zostały dołączone w formie skanów do wniosku należy przesłać w terminie 3 dni od złożenia wniosku do Sądu, chyba, że strona jest reprezentowana przez adwokata lub radcy prawnego, wówczas wystarczy, że pełnomocnik zapozna się z oryginałami dokumentów.

decyzja-upadlosc-konsumenckajpg

Oczekiwanie na ogłoszenie upadłości

Po przesłaniu wniosku należy oczekiwać na jego rozpatrzenie. Sąd może na tym etapie także wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia dokumentu, względnie przedłożenie dodatkowych dokumentów. Może także zostać wyznaczona rozprawa. Więcej dowiesz się w innych artykułach na naszym blogu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus