Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Upadłość konsumencka w Krakowie, a spadek

Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek

  • adres: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
  • koszt usługi: 4 200 zł
  • opłata sądowa: 30 zł
  • czas realizacji: 2-3 dni
  • nazwa Kancelarii: Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek
  • telefon: +48 726 606 175
  • witryna: https://www.radca-orlowska.pl/upadlosc-konsumencka-krakow
  • e-mail: kontakt@radca-orlowska.pl
  • zakres usługi: prowadzenie całego postępowania w imieniu Klienta
  • Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

Czy spadek wchodzi do masy upadłościowej?

Tak, dłużnik, który decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi liczyć się z tym, że niestety udział w spadku wejdzie do masy upadłościowej. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest to, że syndyk podejmie kroki, w celu likwidacji składników majątkowych wchodzących do spadku. Zazwyczaj celem syndyka będzie sprzedaż udziału w spadku po jak najwyższej cenie albo jego dział, na podstawie którego pozostali spadkobiercy będą musieli spłacić udział przysługujący dłużnikowi, a kwota z tego tytułu zasili fundusz masy upadłościowej. Jeżeli masz jakieś wątpliwości zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy w sprawach  upadłościowych konsumentów w Krakowie.

Spadek otwarty po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Jeżeli spadek został otwarty po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej spadkobiercy lub do tego momentu termin na złożenie oświadczenia dłużnika o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie upłynął i spadkobierca nie złożył takiego oświadczenia uważa się spadek za przyjęty do masy upadłości z dobrodziejstwem inwentarza. Otwarcie spadku zgodnie z art. 924 kodeksy cywilnego następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Data śmierci spadkodawcy jest określona w akcie jego zgonu.

Zbycie udziałów w spadku po ogłoszeniu upadłości

Oczywiście umowa zawarta przez upadłego na podstawie, której zbył on udział w spadku jest nieważna, podobnie jak zgoda na zbycie składników należących do spadku udzielona innemu spadkobiercy.

Wyłączenie spadku z masy upadłościowej

W niektórych sytuacjach udział w spadku może nie wejść do masy upadłościowej. Może tak stać sie, w przypadku, gdy do spadku wchodzą wyłącznie  prawa i wierzytelności wątpliwie co do istnienia i możliwości wykonania. Jeżeli chodzi o wierzytelności lub prawa wątpliwie co do istnienia to np. takie które hipotetycznie mogą istnieć, ale ze względu na brak stosownym dowodów szansę na ich stwierdzenie w toku postępowania sądowego są znikome wobec kwestionowania ich przez dłużnika. Jeżeli chodzi wierzytelności lub prawa wątpliwe co do wykonania to najczęściej takie, w których strona zobowiązania jest niezdolną do ich wykonania, np. jest niewypłacalna. Celem tej regulacji jest realizacja zasady ekonomii procesowej. Do masy upadłościowej nie powinny wchodzić składniki, których likwidacja nie zasili masy upadłościowej.

Prawa spadkowe podlegają  także wyłączeniu z masy upadłościowej jeżeli składniki wchodzące w skład spadku są trudno zbywalne lub z innych przyczyn wejście spadku do masy upadłościowej byłoby niekorzystne dla postępowania. Za trudno zbywalne składniki majątku należy uznać takie które nie mają realnej, obiektywnej wartości majątkowej, zaś za sytuację gdy włączenie spadku lub jego udziału do masy upadłościowej byłoby niekorzystne dla postępowania można uznać sytuację, gdy spadek jest zadłużony lub gdy koszty utrzymania spadku mogą do momentu jego zbycia przekroczyć jego aktywa. Postanowienie w zakresie wyłączenia udziału spadku wydaje sędzia-komisarz na wniosek syndyka, który powinien być w sposób odpowiednio umotywowany. Jeżeli spadek jest wyłączony z masy upadłościowej to spadkobierca składa oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku lub też przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza z mocy praw jeżeli nie złoży takiego oświadczenia w terminie. W tym drugim przypadku upadły nabywa spadek do swojego majątku.

Odrzucenie spadku przez upadłego konsumenta, a pokrzywdzenie wierzycieli - unieważnienie czynności z powództwa syndyka

Zdarza się, że dłużnik dopiero zamierzający ogłosić upadłość konsumencką odrzuca spadek. Taka czynność może być traktowana jako czynność na szkodę wierzycieli dłużnika. W takim przypadku po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły powinien się liczyć z tym, że syndyk będzie żądał uznania takiej czynności za bezskuteczną w stosunku do masy upadłościowej. W zakresie odrzucenia spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli kodeks cywilny przewiduje regulacje szczególne w stosunku do klasycznego rodzaju skargi paulińskiej uregulowanej w art. 527 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 1024 kodeksy cywilnego jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika, jednak uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać tylko w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku. Jak widać termin na uznanie z bezskuteczne złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli jest znacznie krótszy niż, w przypadku innej czynności prawnej wywołującej takiego rodzaju skutki. W tym przypadku nie jest jednak wymagane tak jak ma to miejsce, przypadku klasycznej skargi paulińskiej wykazanie, że osoba trzecia uzyskała z tego tytułu korzyść i wiedziała lub z zachowaniem należytej staranności powinna była wiedzieć, że czynność ta prowadzić będzie do pokrzywdzenia wierzycieli. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej z takim powództwem może wystąpić oczywiście syndyk.

Odrzucenie spadku przez konsumenta z pokrzywdzeniem wierzycieli - upływ terminu na uznanie czynności za bezskuteczną

Nie jest tak, że wystarczy po dokonaniu czynności odrzucenia spadku poczekać na upływ terminu, po którym uznanie tej czynności za bezskuteczną będzie niemożliwe i dopiero wówczas złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nawet jeżeli taki termin upływie to nadal dłużnik musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli, przede wszystkim wynikających, art. 491 (14a) ustawy z dnia 28 litego 2003 r. prawo upadłościowe, zgodnie z którym Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy. Dokonanie czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli najczęściej będzie skutkowało uznaniem, że upadły doprowadził do niewypłacalności ze swojej umyślnej winy, gdyż świadomie doprowadził do sytuacji, że spadek, który my przysługiwał nie wejdzie do jego majątku, a tym samym jego wierzyciele nie uzyskają zaspokojenia.

Przejęcie zadłużonego spadku po ogłoszeniu  upadłości konsumenckiej

Oczywiście, w przypadku gdy spadek jest jak się to potocznie mówi zadłużony, czyli wartości pasywów przekracza, wartość aktywów lub jest im równa to jeżeli spadek zostanie otwarty po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej syndyk powinien zadbać o jego wyłączenie z masy upadłościowej. Wówczas spadkobierca będzie mógł taki spadek odrzucić. Spadkobierca ma na złożenie takiego oświadczenia 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sędziego-komisarza wyłączającego spadek z masy upadłościowej.

Przyjęcie zadłużonego spadku przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Jeżeli dłużnik przyjmie zadłużony spadek w sposób prosty przed datą ogłoszenia upadłości taka czynności również może skutkować pokrzywdzeniem jego wcześniejszych wierzycieli. Przepisy w tym przypadku nie przewidują regulacji szczególnej w stosunku do art. 527 kodeksy cywilnego. Należy jednak zaznaczyć, że warunkiem zastosowania skargi paulińskiej jest to, aby osoba trzecia, która otrzymała korzyść z tego tytułu wiedziała o tym, że dłużnik działa z pokrzywdzeniem wierzycieli lub z zachowaniem należytej staranności powinna o tym wiedzieć. Trudno wyobrazić sobie sytuacje, że np. spadkobierca w porozumieniu z wierzycielami spadkowymi postanawia przyjąć spadek, w celu pokrzywdzenia swoich wierzycieli osobistych, chociaż jak najbardziej również takie sytuację są możliwe.

Otwarcie spadku przed ogłoszeniem upadłości- co powinien zrobić dłużnik?

Jeżeli dłużnik w najbliższej przyszłości zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to, aby nie narażać się na zarzut złożenia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli, a tym sam doprowadzenia do stanu niewypłacalności lub jego pogłębienie w sposób umyślny to najlepiej przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W takim przypadku masa upadłości nie ulegnie uszczupleniu, nawet jeżeli spadek jest zadłużony, gdyż dłużnik odpowiadać będzie za długi spadkowe tylko do wartości aktywów, a zatem w najgorszym przypadku nabycie spadku będzie obojętne dla wartości funduszu masy upadłościowej.

Likwidacja udziału w spadku

W toku postępowania upadłościowego syndyk powinien podjąć czynności, w celu upłynnienia składników masy upadłościowej czyli zamiany środki pieniężne. W przypadku udziału w spadku w pierwszej kolejności syndyk powinien podjąć czynności w celu polubownego dokonania zniesienia wspólności majątku spadkowej, jeżeli dłużnik nie był jedynym spadkobiercą. W tym celu w pierwszej kolejności syndyk powinien doprowadzić do uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia, gdyż postępowanie upadłościowe powinno zostać przeprowadzone w jak najkrótszym czasie. Jeżeli nie jest to możliwe syndyk jest uprawniony do złożenie do Sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jeżeli dłużnik był jedyną osobą powołaną do spadku syndyk może sprzedać składniki masy spadkowej, tak aby środki uzyskane z tego tytułu zasiliły fundusz masy upadłościowej. Jeżeli natomiast spadkobiercy przysługuje udział w spadku obok innych spadkobierców konieczne jest dokonanie działu spadku. W takim przypadku również może on być dokonany na podstawie umowy, a gdy do spadku wchodzi nieruchomość musi to być umowa zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli pozostali spadkobiercy nie zgadzają się na dokonanie umownego działu spadku lub jego warunki zaproponowane przez syndyka to wówczas syndykowi nie pozostaje nic innego jak złożenie wniosku o dział spadku do właściwego Sądu. Warto pamiętać, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku łączy się z kosztami, więc jeżeli majątek spadkowy przedstawia znikomą wartość syndyk powinien rozważyć możliwości wyłączenie go z masy upadłościowej.

Upadłość konsumencka, a prawo do zachowku, które nie ulęgło przedawnieniu na dzień ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Do masy upadłościowej wejdzie także roszczenie upadłego o zapłatę przez spadkobiercę zachowku. Syndyk powinien w tym celu zwrócić się do osoby zobowiązanej o zapłatę, a jeżeli zobowiązanie takie będzie bezskuteczne wytoczyć powództwo o zapłatę zachowku. Kwota zachowku zasili fundusz masy upadłościowej.

Zaniechanie realizacji roszczenia o zachowek, a upadłość konsumencka

Roszenie o zachowek ulega przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia otwarcia spadku.

Jeżeli dłużnik w sposób celowy rezygnuje z prawa do zachowku lub nie podejmuje żadnych działań, w celu jego odzyskania czekając, aż roszczenie ulegnie przedawnieniu to takie działanie lub zaniechanie może zostać uznane za zachowanie, którego celem jest doprowadzenie do stanu niewypłacalności lub pogłębienie tego stanu w sposób umyślny w rozumieniu art. 491(14a) ustawy z dnia 28 litego 2003 r. prawo upadłościowe co będzie co do zasady prowadzić do odmowy umorzenia zobowiązań dłużnika toku postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do konsumenta. Ponadto, w przypadku gdy dłużnik przez czynność prawną zrzekł się przysługującemu mu prawa to istnieje również możliwości uznania takiej czynności za bezskuteczną na podstawie art. 527 kodeksu cywilnego (skarga paulińska). Syndyk może w takim przypadku wytoczyć powództwo ze skargi paulińskiej, a gdy zostanie ono uwzględnione domagać się zapłaty zachowku od ww. spadkobiercy.

Upadłość konsumencka, a zapisy spadkowe

Do masy upadłościowej wejdą zapisy windykacyjne i zwykłe. Jeżeli otwarcie spadku nastąpiło po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, jeżeli zostało złożone po ogłoszeniu upadłości, jeżeli natomiast nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości  konsumenckiej może być rozpatrywane w kontekście ewentualnego działania dłużnika na szkodę wierzycieli, przez co organy postępowania upadłościowego mogą uznać, ze dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności lub w istotny sposób go pogłębił w sposób celonowy w rozumieniu art. 491 (14a) ustawy z dnia 28 litego 2003 r. prawo upadłościowe co będzie skutkować odmową oddłużenia.

Podsumowanie

Majątek spadkowy co do zasady wchodzi  do masy upadłościowej (masy upadłości) bez względu na to czy jest to udział w spadku czy cały spadek. Syndyk jest uprawniony do wykonywania praw spadkowych upadłego. Działania dłużnika, które mają na celu wyłączenie w drodze dokonania czynności prawnej lub zaniechania dokonania czynności prawnej przez dłużnika składników majątku ze spadku mogą zostać potraktowane  jako czynności, których celem jest powstanie  stanu niewypłacalności lub jego pogłębienie co stanowi przesłankę odmowy oddłużenia. Syndyk może też żądać stwierdzenia nieważności niektórych czynności upadłego dotyczących  spadku. Spadek może zostać wyłączony z masy upadłościowej  tylko w niektórych przypadkach, które dotyczą sytuacji, gdy i tak wierzyciele nie mogliby zostać dzięki jego likwidacji zaspokojeni. W razie wątpliwości zapraszamy  do spotkania w Krakowie z radca prawnym w sprawie upadłości konsumenckiej.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus