Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Upadłość konsumencka w Krakowie – co dalej?

Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek

 • adres: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
 • koszt usługi: 4 200 zł
 • opłata sądowa: 30 zł
 • czas realizacji: 2-3 dni
 • nazwa Kancelarii: Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek
 • telefon: +48 726 606 175
 • witryna: https://www.radca-orlowska.pl/upadlosc-konsumencka-krakow
 • e-mail: kontakt@radca-orlowska.pl
 • zakres usługi: prowadzenie całego postępowania w imieniu Klienta
 • Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

upadlosc_konsumencka_krakowjpg

Potwierdzenie przesłania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie 

Po złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie przesyłka zawierająca ten wniosek trafi do skrzynki elektronicznej Sądu. Zaraz po wysłaniu wniosku pojawi się komunikat „Analiza bezpieczeństwa”. Nie należy się nim przejmować, gdyż wynika on z rutynowej procedury. Po kilkunastu minutach komunikat ten zniknie, a na skrzynkę w Krajowym Rejestrze Zadłużonych dłużnika lub jego pełnomocnika jeżeli taki został ustanowiony zostanie przesłane w sposób automatyczny potwierdzenie przejęcia wniosku. Sygnatura postępowania zostanie wówczas oficjalnie nadana, chociaż już wcześniej przy wypełnianiu wniosku mogłeś zauważyć, że system sam przypisał sygnaturę do postępowania.

Uzyskanie dostępu do akt sprawy

Po kilku godzinach, maksymalnie następnego dnia roboczego otrzymasz powiadomienie, że uzyskałeś dostęp do akt postępowania w systemie KRZ. Listę aktywnych postępowań możesz sprawdzić w zakładce „Moje postępowania”. W ramach dostępu do postępowania możesz sprawdzić jego szczegóły oraz akta postępowania. W ramach czynności wstępnych zostaną wydane następujące dokumenty:

 • zarządzenie dekretacyjne,
 • obwieszczenia o wpisaniu wniosku do repertorium

Na podstawie zarządzenia dekretacyjnego nastąpi:

 • zarejestrowanie sprawy w repozytorium sekretariatu właściwego wydziału Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
 • wyznaczenie sędziów drodze losowania lub odstąpienie od losowania ze względów technicznych,
 • ustalenie składu Sądu, który rozpozna sprawę (sprawy upadłościowe konsumentów są rozpoznawane w składzie jednoosobowym),
 • wyznaczenie sędziego sprawozdawcy,
 • ujawnienie faktu wpisania sprawy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ujawnienie sprawy w KRZ oznacza to, że każdy posiadający dane dłużnika może sprawdzić, czy złożył on wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Uzupełnienie braków formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie 

W pierwszej kolejności zostanie zweryfikowane czy prawidłowo został wniesiona opłata sądowa. W przypadku bowiem braku wniesienia opłaty sądowej wniosek zostanie zwrócony. Gdy Sąd przystąpi do rozpoznania wniosku w systemie pojawi się informacja przy wniosku o treści „aktywny”. Komunikat „brakowanie wniosku” oznacza, że jest on sprawdzany. W przypadku gdy Sąd ustali, że wniosek o ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawiera błędy lub nie zostały podane wszystkie wymagane informację, względnie dołączone dokumenty wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia. Braki wniosku mogą też wynikać z tego, ze system służący do obsługi wniosków podlega ciągłym aktualizacjom, pojawiają się nowe pola i funkcję. W związku z tym czasami dochodzi do sytuacji, że wniosek został sporządzony na formularzu przed aktualizacją, a jest rozpoznawany już po aktualizacji, i dlatego brakuje jakiś informacji. W przypadku braków Sąd wydaje zarządzenie i przypisuje do jego wykonania pracownika sekretariatu Sądu. W zarządzeniu takim Sąd określa jakie braki wniosku należy uzupełnić pod rygorem jego zwrotu. Termin na uzupełnienie braków wynosi 7 dni, ale jest liczony od dnia przesłania przez pracownika sekretariatu Sądu wezwania, a nie wydania przez sędziego zarządzenia. Nie mniej jednak można uzupełnić braki formalne wniosku jeszcze przed doręczeniem tego wezwania na podstawie informacji zawartych w zarządzeniu. Przy pierwszym piśmie adresowanym przez Sąd do dłużnika otrzyma on także pouczenie. Pouczenia takiego nie otrzymują pełnomocnicy profesjonalni, tj. radcy, prawni, adwokaci lub doradcy restrukturyzacyjny.

Uzupełnienie braków formalnych wniosku można dokonać na dwa sposoby:

 • sporządzenie korekty wniosku,
 • przesłanie pisma zawierającego uzupełnienie braków formalnych.
 • Sporządzanie korekty wniosku

Sporządzenie korekty wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 

Sporządzenie korekty wniosku wymaga otwarcia skrzynki w KRZ, a dokładniej folderu „wysłane”, znalezienie przesyłki zawierającej pierwotny wniosek, a następnie wybranie opcji „koryguj wniosek” Następnie wprowadzamy do wniosku poprawki konieczne do usunięcia jego braków formalnych, względnie dołączamy dodatkowy wniosek. Po skorygowaniu wniosku pojawi on się w folderze „w opracowaniu” skąd będzie można go przesłać do Sądu. Taka opcja jest konieczna w sytuacji gdy sam wniosek zawierał błędy.

Przesłanie odrębnego pisma zawierającego uzupełnienie braków formalnych

Ten sposób jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji gdy wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów. W takim przypadku wpisujemy w wyszukiwarce dokumentów „pismo inne”. Formularz ten pozwala na przesłanie do Sądu dowolnego dokumentu.

Uzupełnienie braku, w zakresie podpisu

Czasami zdarza się również, że korekta, podobnie jak sam wniosek nie może zostać podpisana z powodu błędów technicznych systemu KRZ. W takim przypadku zalecanym rozwiązaniem jest wysłanie wniosku lub jego korekty bez podpisu, a następnie jego wygenerowanie do formaty PDF. Taki dokument w formacie PDF po jego podpisaniu można przesłać jako inne pismo w ramach uzupełnienia wniosku lub korekty. W takim przypadku należy wpisać w pasku wyszukiwarki dokumentów „pismo inne”. Jest to jedyny sposób, aby wygenerować formularz umożliwiające przesłanie do Sądu dowolnego pisma.

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sąd zwraca wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jeżeli został od wadliwie uzupełniony, albo nie zostały do niego dołączone niezbędne dokumenty, a brak ten nie został usunięty w terminie wskazanym w wezwaniu Sądu. Zwrot wniosku powoduje, że nie wywołuje od skutków prawnym. Wbrew twierdzeniom, które często można znaleźć w Internecie zwrot wniosku nie jest równoznaczny z jego oddaleniem. Oznacza to, że po zwrocie wniosku można go złożyć ponownie. Tylko jeżeli wniosek został oddalony, a dłużnik złoży go ponownie powołując się na takie same okoliczności wniosek może zostać oddalony ze względu na powagę rzeczy osądzonej. Oczywiście należy sporządzić wniosek starannie, aby nie narazić się na zwrot, ale nie jest tak, że zwrot wniosku zaprzepaści szanse dłużnika na odrzucenie, nic bardziej mylnego, ale może ten proces wydłużyć, gdyż po ponownym złoceniu wniosku będzie on musiał zostać jeszcze raz rozpoznany. Poprawnie wypełnianie wniosku jest też czasochłonne, dlatego warto złożyć nowy wniosek poprzez przesłanie korekty pierwotnie złożonego wniosku co z technicznego punktu widzenia w systemie Krajowego Rejestru Sądowego jest możliwe.

Rola syndyka - upadłość konsumencka w Krakowie

Wyznaczenie syndyka

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Sąd wyznacza syndyka. Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna posiadająca uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego lub spółka, która posiada uprawnienia do świadczenia tego rodzaju usług. Decyzję w zakresie wyboru osoby syndyka podejmuje Sąd biorąc pod uwagę obciążenie doradców restrukturyzacyjnych sprawami oraz ich doświadczenie. Każda osoba wykonującą ten zawód może być wpisana na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. W praktyce Sąd wyznacza syndyka według kolejności z listy, chyba, że ważne względy przemawiają za tym aby wyznaczyć syndykiem osobę posiadającą ww. licencję osobę spoza kolejności. Sąd może też wyznaczyć do prowadzenia postępowania kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego jednak w postępowaniu upadłościowym konsumenta raczej taka sytuacjach nie będzie miała miejsca, gdyż kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny jest powołany co do zasady do pełnienia funkcji syndyka lub nadzorcy sądowego w skomplikowanych postępowań upadłościowych dotyczących dużych firm, które dysponują pokaźnym majątkiem. Ponadto liczba kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych jest niewielka dlatego są oni zazwyczaj obciążeni sprawami w stopniu znacznym. Dłużnik może zwrócić się o wyznaczenie do pełnienia funkcji konkretnego doradcę restrukturyzacyjnego lub spółkę, ale Sąd co oczywiste nie jest w tym przypadku związany żądaniem dłużnika. Warto jednak zaznaczyć, że bardzo często Sądy przychylają się do prośby dłużnika i ustanawiają syndykiem masy upadłościowej niewypłacalnego konsumenta osobę wskazaną przez dłużnika. Wszystko zależy od konkretnego przypadku i poglądu przyjętego przez sędziego. Warto zatem spróbować jeżeli chcemy, aby to właśnie konkretne doradca restrukturyzacyjny pełnił funkcję syndyka w naszym postępowaniu. Oczywiście syndyk nie zawsze jest prawnikiem, gdyż, w celu uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego nie jest wymagane wykształcenie prawnicze, ani tym bardziej  ukończona aplikacja i uprawnienia adwokata lub radcy prawnego to optymalny rozwiązaniem jest właśnie sytuacja gdy syndyk takie uprawnienia posiada, gdyż w postępowania upadłościowych poza wiedzą dotycząca tej dziedziny, czy zarządzania przedsiębiorstwem bardzo często potrzebna jest także wiedzą prawnicza z różnych dziedzin prawa, między innymi prawa podatkowego, spadkowego, czy karnego. Wielu adwokatów i radców prawnych posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego dlatego dla samego dłużnika i jego wierzycieli, a także każdego innego uczestnika postępowania optymalnym rozwiązaniem jest, aby to  właśnie one pełniły funkcję syndyka w toczącym się postępowaniu. 

Początek współpracy z syndykiem

Dłużnik jest zobowiązany do aktywnej współpracy z osobą, która pełni funkcję syndyka w jego postępowaniu. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ta informacja trafia również do wyznaczonego przez Sąd syndyka. Jeżeli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej znajdował się numer telefonu do upadłego najczęściej to sam syndyk pierwszy skontaktuje się z dłużnikiem. Dłużnik może też samodzielnie skontaktować się z syndykiem, gdyż dane kontaktowe do syndyka zwykle są łatwo dostępne w Internecie. Dłużnik może też udać się do siedziby syndyka osobiście. W większości przypadków syndyk będzie chciał osobiście odwiedzić dłużnika w jego miejscu zamieszkania. Syndyk przeprowadza swego rodzaju wizje lokalną żeby ustalić czy w miejscu zamieszkania dłużnika znajduje się wartościowy majątek. Na miejscu syndyk odbędzie też rozmowę z dłużnikiem, najczęściej pouczy go o przysługujących mu prawach i odpowie na pytania. Upadły powinien posiadać kopie wniosku o ogłoszenie upadłości i załączników dołączonych do tego wniosku gdyż najczęściej syndyk poprosi go o przedłożenie tych dokumentów. Syndyk nie powinien natomiast zwracać się o przedłożenie dokumentów dotyczących upadłego przez jego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, gdyż osoby te są zobowiązane i uprawnione do zachowania tajemnicy zawodowej. Takie działanie może stanowić przestępstwo, zwłaszcza w przypadku gdy syndyk wzywa do przedłożenia tych dokumentów pod rygorem negatywnych skutków w postępowaniu upadłościowym dla dłużnika. Aktualnie takie przypadki zdarzają się coraz rzadziej.

Ustalenie majątku dłużnika

Syndyk ma za zadanie ustalić przyczyny niewypłacalności, stan majątku dłużnika i zweryfikować czy dane w tym zakresie zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są prawdziwe. Syndyk na tym etapie ustala też czy dłużnik dokonał czynności prawnych, która z mocy prawa nie jest skuteczne względem masy upadłościowej. Istnieje także możliwość, że dane czynność np. darowizna dokona w okresie  poprzedzającym 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie skuteczna w stosunku do masy upadłościowej z mocy prawa, ale może zostać zakwestionowana w drodze powództwa wytoczonego na postawie przepisów o skardze paulińskiej.  Jeżeli np. dłużnik przekazał w darowizny nieruchomość osobie trzeciej co spowodowało że stan niewypłacalności lub go pogłębiło to Sąd stwierdza bezskuteczność takiej czynności. Co więcej w takim przypadku dłużnik może też odpowiadać karnie, gdyż działanie na szkodę wierzyciela jest przestępstwem. Nie warto liczyć na to że uda się ukryć przed syndykiem lub Sądem fakt dokonania takiej czynności.

Ustalenie wierzycieli dłużnika

Wnioskodawca jest zobowiązany do podania danych swoich wierzycieli oraz wysokości i terminu wymagalności  przysługujących im wierzytelności. Oczywiście jeżeli jakiś wierzyciel został pominięty na etapie składania wniosku upadły może o tym fakcie zawiadomić syndyka. Wierzyciel może zgłosić swoja wierzytelność na każdym etapie postępowania, a aczkolwiek zgłoszenie wierzytelności po terminie łączy się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami, przede wszystkim wierzyciel musi pokryć zryczałtowane koszty postępowania spowodowane jego przedłużeniem w wysokości 15 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. W 2022 r. jest to kwota 986, 85 zł. W praktyce bezcelowe jest zgłoszenie wierzytelności po zatwierdzeniu i wykonaniu ostatecznego planu podziału, gdyż skoro nie można go już podważyć umieszczenie w nim wierzytelności zgłoszonej po jego zatwierdzeniu i wykonaniu nie jest możliwe, trudno bowiem sobie wyobrazić, aby inni wierzyciele musieli zwracać uzyskane środki do masy upadłościowej. 

Ustalenie jaką kwotę dłużnik będzie przekazywał do masy upadłościowej

Jeżeli dłużnik pracuje lub osiąga inne dochody to cześć z nich najprawdopodobniej będzie musiała zostać przekazana do masy upadłościowej. Dłużnik powinien wykazać syndykowi jakie osiąga dochody oraz ponosi koszty.

Wyłączone z masy upadłościowej są następujące składniki:

 • mienie, które jest wyłączone od egzekucji,
 • wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu,
 • kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom,
 • środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

Oznacza to, że w toku postępowania upadłościowego do masy upadłościowej co do zasady nie wejdą składniki, których nie mógłby zająć komornik, a ponadto: 

 • w przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości odpowiada kwocie stanowiącej 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w 2022 r. kwota ta wynosi 776 zł
 • w przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w 2022 r. kwota ta wynosi 600 zł na każdego członka rodziny.

W postępowaniu upadłościowym dłużnik i jego rodzina musi mieć zapewnione minimum egzystencji. Gdy dłużnik żyje samotnie to wówczas kwota tego minimom wynosi 776 zł, natomiast gdy ma na utrzymaniu także inne osoby wynosi ona 600 zł , ale na każdego członka rodziny. Jeżeli zatem dłużnik prowadzi wspólnie gospodarstwo domowe z żoną to kwota ta wynosi 1 200 zł, a jeżeli posiada jeszcze do tego dwójkę dzieci na utrzymaniu do kwota ta wzrasta do 2 400 zł.

Kwota tak zwanego minimum socjalnego jest co roku aktualizowana na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy. 

Przykład 1

Pan Marian żyje samotnie, nie ma nikogo na utrzymaniu. W dniu 1 marca 2022 r. została ogłoszona jego upadłość. Pan Marian jest konsumentem i utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę w wysokości 5 000 zł. Do masy upadłościowej zostanie zatem włączona tylko kwota przekraczająca sumę 2364 zł, gdyż kwota ta jest wolna od zajęcia, a zatem nie podlega także włączeniu do masy upadłościowej. 

Przykład 2

Pani Helena w dniu 1 maja 2022 r. ogłosiła upadłość. Pani Helena utrzymuje siebie i swoją małoletnią córkę ze świadczenia i wychowawczego oraz pracy dorywczej na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której zarabia 1 000 zł miesięcznie. Do masy upadłościowej nie wejdą dochody Pani Heleny. Świadczenie wychowawcze nie podlega zajęciu, więc nie może zostać włączone do masy upadłościowej, natomiast kwota 1 000 zł jest niższą niż 1200 zł, czyli minimum socjalnego dla dwóch osób, a zatem również nie wejdzie do masy upadłościowej. 

Jak widać postępowanie upadłościowe także pod tym względem jest znacznie korzystniejsze dla dłużnika niż egzekucja komornicza.  

Sędzia-komisarz na wniosek upadłego lub syndyka może w inny sposób określić część dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości biorąc pod uwagę szczególne potrzeby upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich stan zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie upadłemu i wierzycielom. Oznacza to, że sędzia-komisarz może podjąć decyzje, że do masy upadłościowej wejdzie niższa kwota, niż ta, która wynikałaby z ograniczeń, o których mowa powyżej lub dochody dłużnika całkowicie zostaną wyłączone z masy upadłościowej. W tym celu dłużnik lub syndyk może złożyć wniosek do Sądu podnosząc jakie szczególne potrzeby uzasadniają tak preferencyjne wyłączenie dochodu dłużnika z masy upadłościowej. W praktyce do wniosku należy dołączyć dokumenty powierzające wysokość kosztów jakie ponosi dłużnik na utrzymanie siebie i swojej rodziny, mogą po być umowy najmu, rachunki za media, czy dokumenty potwierdzające udział w odpłatnych procedurach medycznych, np. rehabilitacji czy zabiegach medycznych.

Nie jest tak, że syndyk zajmuje wynagrodzenie dłużnika. To dłużnik na polecenie syndyka musi przekazywać mu ustaloną kwotę pod rygorem złożenia przez syndyka wniosku o umorzenie postępowania upadłościowego.

Likwidacja masy upadłościowej konsumenta

Zadaniem syndyka jest likwidacja masy upadłościowej. Likwidacja masy upadłościowej polega w  uproszeniu na sprzedaży jej składników, w celu uzyskania środków pieniężnych. W przypadku wierzytelności likwidacja może polegać na jej sprzedaży lub uzyskaniu zaspokojenia. Celem działania syndyka jest w tym przypadku uzyskanie jak najwyższej kwoty ze sprzedaży. Kwoty uzyskane z tytułu likwidacji masy upadłościowej służyć będą zaspokojenie wierzycieli dłużnika, a także kosztów postępowania upadłościowego, względnie również potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

Śródki na wynajem mieszkania przez upadłego konsumenta w Krakowie 

Jeżeli upadły jest osobą fizyczną i w skład masy upadłościowej wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Tutaj również widać różnice w porównaniu do postępowaniu egzekucyjnego. Co prawda upadły w toku postępowania utraci swoje mieszkanie lub dom, jednak część środków uzyskanych ze sprzedaży domu zostanie mu przekazana, w celu pokrycia kosztów wynajmu mieszkania dla dłużnika i jego rodziny. W postępowaniu egzekucyjnym dłużnik nie może na to liczyć. Warto wiec rozważyć ogłoszenie upadłości także gdy dłużnik posiada nieruchomości, gdyż upadły nie tylko może uzyskać oddłużenie, ale zapewnić sobie środki potrzebne na wynajem mieszkania.  

Kwotę, o której mowa powyżej na wniosek upadłego, określa sędzia-komisarz, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz opinię syndyka. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. Upadły powinien złożyć wniosek o ustalenie kwoty jaka zostanie mu przekazana na cele mieszkaniowe, Do wniosku warto dołączyć dowody na okoliczność jakie są rzeczywiste koszty wynajmu mieszkania, mogą to być w szczególności wydruki ogłoszeń ofert wynajmu. Najlepiej dołączyć kilka wydruków ogłoszeń, aby wykazać, że podany koszt wynajmu nie jest wygórowany. Warto postarać się także o pozytywną opinie syndyka, a w tym celu po prostu trzeba go przekonać, że wnioskowana kwota jest zasadna.

Zaliczka na poczet wynajmu mieszkania przez upadłego konsumenta

Jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają, a opuszczony przez upadłego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny nie został jeszcze zbyty, sędzia-komisarz może przyznać upadłemu zaliczkę na poczet kwoty, o której mowa powyżej. W celu przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości upadły najczęściej będzie musiał upuścić nieruchomość. W związku z tym faktem, jeszcze zanim zostaje ona sprzedana dłużnik może otrzymać zaliczkę na poczet zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, którą powinien przeznaczyć na wynajem mieszkania.

Plan podziału - upadłość konsumencka w Krakowie 

Syndyk sporządza i składa sędziemu-komisarzowi plan podziału funduszów masy upadłości, w którym:

 • określa sumę podlegającą podziałowi,
 • wymienia wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale,
 • sumę, jaka każdemu z uczestników przypada z podziału,
 • wskazuje, które sumy mają być wypłacone, a które i z jakich przyczyn mają być pozostawione w depozycie sądowym lub pozostawione w masie upadłości na zaspokojenie wierzytelności objętych nierozpoznanymi sprzeciwami,
 • określa, czy plan podziału jest częściowy czy ostateczny.

Sędzia-komisarz może wnieść do planu poprawki lub polecić syndykowi dokonanie wskazanych zmian w planie. Upadły i wierzyciele mogą składać zarzuty do planu podziału.

Po rozpatrzeniu ewentualnych zarzutów lub ich braku sędzia-komisarz zatwierdza plan podziału. Po zatwierdzeniu planu podziału syndyk jest odpowiedzialny za jego wykonanie, najczęściej wykonanie planu podziału polega na przelaniu na konto wierzyciela przysługującym mu kwot.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, oraz określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności a niewykonane w toku postępowania upadłościowego na podstawie planów podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Jak widać dopiero na tym etapie Sąd określa czy dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności ze swojej winy.

Osoba, która pełniła w postępowaniu upadłościowym funkcję syndyka, na żądanie sądu składa, w terminie czternastu dni, opis przyczyn powstania stanu niewypłacalności upadłego. Oznacza to, że na tym etapie również rola syndyka jest bardzo ważna. Bardzo często to od treści oświadczenia syndyka zależy w dużej mierze decyzja Sądu.

W przypadku gdy w drodze wykonania planów podziału oraz planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 50% zobowiązań uznanych na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwa lata. W przypadku gdy w drodze wykonania planów podziału oraz planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 70% zobowiązań uznanych na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok. Przypadki takie nie są często, gdyż w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty postępowania upadłościowego, a ponadto kwoty zobowiązań dłużników niewypłacalnych są na tyle wysokie, że bardzo rzadko udaje się spłacić tak dużą części wierzytelności. Dotyczy to przede wszystkim przypadków gdy dłużnik posiadał wartościowy majątek.
W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące. Dotyczy to przypadków, gdy stan niewypłacalności powstał z winy dłużnika. Orzecznictwo Sądów jest w jednak w tym przypadku dosyć korzystne dla dłużników, gdyż uznaje za rażące niedbalstwo jedynie skrajne działania dłużnika. Jeżeli chodzi o działania umyślne to najczęściej chodzi tutaj o wyzbywanie się przez dłużnika swojego majątku z zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli.

Sąd może też odstąpić od ustalenia planu spłaty i od razu umorzyć zobowiązania upadłego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy upadły nie jest w stanie zrealizować nawet symbolicznego planu spłaty, np. ze względu na ilość osób pozostając na jego utrzymaniu lub brak możliwości zarobkowania w związku z całkowitą niezdolnością do pracy.

Wykonanie planu spłaty i umorzenie zobowiązań - zakończenie sprawy upadłości konsumenckiej w Krakowie

W ramach wykonania planu spłaty dłużnik musi przekazywać określone w nim kwoty. W razie zmiany okoliczności, np. utraty pracy dłużnik może wnosić o zmianę planu spłaty. Po wykonaniu planu spłaty dłużnik może złożyć do Sądu wniosek o zatwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenie niespłaconych zobowiązań. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez Sąd postępowanie upadłościowe można uznać za zakończone, a dłużnik może cieszyć się życiem bez długów.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus