Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Upadłość konsumencka w Krakowie - przepisy cz. 1/2

Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek

  • adres: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków
  • koszt usługi: 4 200 zł
  • opłata sądowa: 30 zł
  • czas realizacji: 2-3 dni
  • nazwa Kancelarii: Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek
  • telefon: +48 726 606 175
  • witryna: https://www.radca-orlowska.pl/upadlosc-konsumencka-krakow
  • e-mail: kontakt@radca-orlowska.pl
  • zakres usługi: prowadzenie całego postępowania w imieniu Klienta
  • Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

Jakie przepisy znajduje zastosowanie w postępowaniu upadłościowym dotyczącym konsumenta

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe zawiera odrębne regulację dla tak zwanej upadłości konsumenckiej. W zakresie nieuregulowanym w tych przepisach zastosowanie znajdują pozostałe przepisy powyższej ustawy, chyba, że jest to wyraźnie w przepisach regulujących upadłość konsumencką wykluczone. Ponadto nawet w przypadku wykluczenia zastosowania danego przepisy warto sprawdzić, czy ograniczenie to nie jest ograniczone przez inny przepis. Dla przykładu ustawa wyklucza zastosowanie pewnej kategorii przepisów, ale w innym przepisie stanowi, że pewne przepisy z tej kategorii znajdują jednak zastosowanie . W niniejszej publikacji zostały przedstawione przepisy odrębne  prawa upadłościowego dotyczące tak zwanej upadłości konsumenckiej wraz z opisami, które naprowadzają na ich sens oraz znaczenie. W przypadku gdy dany przepis odwołuje się do innego, w nawiasie znajduje się krótki opis tego, czego ten przepis dotyczy. W razie pytań zapeszamy do omówienia spotkania w sprawie upadłości konsumenckiej w Krakowie.

USTAWA Z DNIA 28 LUTEGO 2003 r. - PRAWO UPADŁOŚCIOWE

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE PROWADZONE WOBEC OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

art. 491(1) Przepisy regulujące upadłość konsumencką

1. Dłużnicy, którzy mogą ogłosić upadłość konsumencką

Przepisy niniejszego tytułu stosuje się wobec osób fizycznych, których upadłości nie można ogłosić zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej.

2. Prowadzenie postępowania upadłościowego w stosunku do konsumenta na zasadach ogólnych

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd może postanowić, że postępowanie upadłościowe wobec osób, o których mowa w ust. 1, będzie prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej, jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Na postanowienie o prowadzeniu postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami części pierwszej przysługuje zażalenie.

3. Stosowanie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, w postępowaniu prowadzonym na zasadach ogólnych w stosunku do konsumenta

W postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 491 (7) [tymczasowe pokrycie kosztów postępowania przez skarb państwa], art. 491(8) [zwrócenie się przez syndyka o informacje dotyczące upadłego do Naczelnika Urzędu Skarbowego] i art. 491 (10) [umorzenie postępowania upadłościowego].

4. Stosowanie niektórych przepisów, w przypadku gdy upadłość została ogłoszona na wniosek wierzyciela

W postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, przepis art. 361 [umorzenie postępowania upadłościowego] stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy upadłość została ogłoszona wyłącznie na skutek uwzględnienia wniosku wierzyciela. Jeżeli upadłość nie została ogłoszona wyłącznie na skutek uwzględnienia wniosku wierzyciela, sąd stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego również w przypadku braku masy upadłości lub gdy po całkowitym zlikwidowaniu masy upadłości z uwagi na brak funduszów masy upadłości, które mogłyby podlegać podziałowi, nie został sporządzony ostateczny plan podziału.

art. 491 (2) Wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do konsumenta

1. Przepisu ustawy, które nie znajdują zastosowania do upadłości konsumenckiej

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule przepisy o postępowaniu upadłościowym stosuje się odpowiednio, z tym że przepisów art. 21 [obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika], art. 25 [obowiązek dłużnika złożenia oświadczenia o prawdziwości danych złożonych we wniosku], art. 145 [możliwość dochodzenia przez wierzyciela swoich praw tylko po wyczerpaniu procedury zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym], art. 151-155 [przepisy dotyczące czynności sędziego komisarza], art. 163 [przyznanie syndykowi wynagrodzenia wstępnego], art. 164 [pobranie zaliczek na poczet wynagrodzenia syndyka], art. 168 ust. 1-3 i 5 [obowiązek składania przez syndyka co 3 miesiące sprawozdania], art. 176 ust. 2 [obowiązek zawiadomienie przez syndyka placówek pocztowych o ogłoszeniu upadłości dłużnika], art. 244 [sporządzanie listy wierzytelności w terminie dwóch miesięcy], art. 245 [elementy listy wierzytelności], art. 253-264 [przepisy dotyczące listy wierzytelności i możliwości jej zaskarżenia], art. 307 ust. 1 [obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego przez syndyka], art. 337-339 [przepisy dotyczące podziału masy upadłości], art. 343 ust. 1a [zaspokojenie innych zobowiązań masy upadłości], art. 346 ust. 2 [odrębny plan podziału dla środków pochodzących ze składników mienia obciążonych rzeczowo] i art. 347-356 [przepisy dotyczące planu podziału] oraz art. 358-366 [przepisy dotyczące złożenia należności do depozytu sądowego oraz umorzenia postępowania upadłościowego] nie stosuje się. Przepisy art. 13 [oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości], art. 22a [obowiązek wniesienia zaliczki na poczet kosztów postępowania], art. 32 ust. 5 [zaliczki na poczet kosztów postępowania], art. 36-40 [przepisy dotyczące zabezpieczenia masy upadłości, nadzorcy sądowego, zarządu przymusowego oraz zawieszenia postępowania egzekucyjnego] i art. 43 [przypadki, w których zabezpieczenia na majątku upadłego upadają] stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości złożył wyłącznie wierzyciel. Przepis art. 361 [umorzenie postępowania upadłościowego] stosuje się odpowiednio jedynie wówczas, gdy upadłość została ogłoszona wyłącznie na skutek uwzględnienia wniosku wierzyciela.

1a. Zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. Przepisy art. 56a-56h [przepisy dotyczące zatwierdzenia warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości] stosuje się odpowiednio.

2.Upadłość konsumencka, w przypadku jednego wierzyciela

Postępowanie upadłościowe w sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

3. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, z uwzględnieniem przepisów art. 8 [wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy] i art. 9 [wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą]. Do wniosku o ogłoszenie upadłości i innych pism procesowych oraz dokumentów składanych przez dłużnika stosuje się odpowiednio przepis art. 216aa. W przypadku, o którym mowa w art. 216aa ust. 1 [możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w formie ustnej lub papierowej], wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu.

3a. Doręczanie pism w toku postępowania upadłościowego

Do doręczeń dokonywanych dłużnikowi przepisy art. 220 ust. 3, 4 i 6 [przepisy określające zasady doręczania pism stroną postępowania] stosuje się odpowiednio.

4. Elementy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

1a) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;

9) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

10) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

11) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

5. Informację jakich nie musi podawać wierzyciel na temat dłużnika

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, przepisów ust. 4 pkt 2 i 4-11 nie stosuje się. Przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości sąd może zobowiązać dłużnika do przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 4, w terminie dwóch tygodni,

5a. Ustalenie wartości czynności dokonanych przez dłużnika

Wartość, o której mowa w ust. 4 pkt 10, ustala się dla wszystkich czynności dotyczących tego samego prawa lub wierzytelności, dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

5b.Odpowiedzialność za złożenie nieprawdziwego oświadczenia przez dłużnika

 Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 11, nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

5c. Inne dane umożliwiające identyfikacje dłużnika

Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 4 pkt 1, rozumie się w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

6. Wzór formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości, mając na uwadze podmiot, który składa wniosek, oraz zakres informacji, których umieszczenie we wniosku jest niezbędne.

art. 491(3) Skład Sądu w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej

Sprawy o ogłoszenie upadłości objęte przepisami niniejszego tytułu rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.

art. 491 (4)

(uchylony).

art. 491(5) Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

1. Elementy postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:

1) wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

1a) wymienia NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

2) określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

3) wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 [wierzyciele, którzy nie mają obowiązku składania pism z pośrednictwem systemu informatycznego], wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi;

4) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1[wierzyciele, którzy nie mają obowiązku składania pism z pośrednictwem systemu informatycznego], wskazuje adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi;

5) wyznacza syndyka;

6) określa, czy postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 (1) ust. 1 [uproszone postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do konsumentów] czy 2 [ogólne postępowanie upadłościowe, które co do zasady jest prowadzone w stosunku do przedsiębiorców, ale może także być zastosowane do konsumentów, jeżeli Sad tak postanowi];

7) jeżeli postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 (1) ust. 2 [ogólne postępowanie upadłościowe, które co do zasady jest prowadzone w stosunku do przedsiębiorców, ale może także być zastosowane do konsumentów, jeżeli Sad tak postanowi], w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd określa również, czy funkcje sędziego-komisarza oraz zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia czy referendarz sądowy.

2. Decyzja o prowadzeniu postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych po ogłoszeniu upadłości

O prowadzeniu postępowania upadłościowego w trybie określonym w art. 491(1) ust. 2 [ogólne postępowanie upadłościowe, które codo zasady jest prowadzone w stosunku do przedsiębiorców, ale może także być zastosowane do konsumentów, jeżeli Sad tak postanowi] sąd może postanowić również po ogłoszeniu upadłości. Na postanowienie o prowadzeniu postępowania upadłościowego w trybie określonym w art. 491(1) ust. 2 przysługuje zażalenie. Postanowienie w przedmiocie trybu prowadzenia postępowania upadłościowego obwieszcza się.

3. Wykonanie czynności sędziego-komisarza w postępowaniu prowadzonym przez syndyka

Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie określonym w art. 491(1) ust. 1 [uproszone postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do konsumentów], a do wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia-komisarz, to czynność tę wykonuje jako sędzia-komisarz wyznaczony sędzia, do którego przepisy o czynnościach sędziego-komisarza stosuje się odpowiednio.

4. Inne dane umożliwiające identyfikację

Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się dane, o których mowa w art. 491(2) ust. 5c [inne dane umożliwiają identyfikację osoby fizycznej]

art. 491 (6) Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości

1. Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości syndyka

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się również syndykowi. 

2. Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości Urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS

O ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

art. 491(6a) Pouczenia, które musi zawierać zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości kierowane do wierzyciela i małżonka dłużnika

1. Zakres pouczenia w zawiadomieniu wierzyciela

W zawiadomieniu skierowanym do wierzycieli syndyk poucza ich o treści art. 54a [możliwość zaskarżenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości], art. 216a-216ab [obowiązek wnoszenia pism drogą elektroniczną oraz wyjątki od tego obowiązku], art. 235-237 [koszty zgłoszenia wierzytelności po terminie, obowiązek zgłoszenia wierzytelności osobistej], art. 239a-241 [przerwanie biegu przedawnienia wierzytelności, elementy zgłoszenia wierzytelności, zasady uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia wierzytelności], art. 491(12a) [skarga na czynność syndyka], art. 491(14) ust. 5, 6 i 8 [skutki braku zgłoszenia wierzytelności], art. 491 (14a) [odmowa oddłużenia konsumenta] i art. 491(16) [umorzenie zobowiązań dłużnika bez ustalenia planu spłaty], wskazuje sąd, do którego można zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości zgodnie z art. 54a ust. 1 [zaskarżenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez wierzyciela], imię i nazwisko albo nazwę syndyka, adres, na który należy dokonać zgłoszenia wierzytelności, o której mowa w art. 216aa ust. 1 [zgłoszenie wierzytelności z pominięciem systemu informatycznego], termin, w którym należy dokonać zgłoszenia wierzytelności, albo sposób obliczenia tego terminu oraz podaje numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić zryczałtowane koszty, o których mowa w art. 235 ust. 1 [koszty, które wierzyciel musi ponieść, jeżeli zgłosi wierzytelność po terminie]. 

2. Zakres pouczenia w zawiadomieniu małżonka dłużnika

W zawiadomieniu skierowanym do małżonka dłużnika syndyk poucza go o treści art. 124-126 [powstanie rozdzielności majątkowej z dniem ogłoszenia upadłości oraz bezskuteczność ustanowienia sądowej lub umownej rozdzielności majątkowej], art. 491 (14) ust. 5, 6 i 8 [skutki braku zgłoszenia wierzytelności], art. 491 (14a) [odmowa ustalenia planu spłaty i umorzenia zobowiązań dłużnika] i art. 491 (16) [umorzenie zobowiązań dłużnika bez ustalania planu spłaty].

art. 491 (7) Pokrycie kosztów postępowania przez Skarb Państwa

1. Majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania

W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.
2. (uchylony). 

3. Zaliczka na poczet wynagrodzenia syndyka

Jednocześnie z ogłoszeniem upadłości sąd przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządza jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, chyba że majątek upadłego pozwala na bieżące pokrywanie kosztów postępowania. W dalszym toku postępowania, w razie potrzeby, sąd przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządza jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

4. Zwrot zaliczki przez syndyka

Syndyk zwraca Skarbowi Państwa wypłacone kwoty niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania.

5. Postępowanie prowadzone z wniosku wierzyciela

W przypadku postępowania wszczętego wyłącznie na wniosek wierzyciela przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli dłużnik nie sprzeciwia się umorzeniu postępowania. Przed umorzeniem postępowania sąd wysłuchuje dłużnika.

Art. 491(8) Pozyskanie informacji na temat upadłego przez syndyka

1. Zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Krajowego Rejestru Sądowego

Po ogłoszeniu upadłości syndyk zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej, w szczególności dotyczących okoliczności powodujących powstanie po stronie upadłego obowiązku podatkowego w okresie pięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość.

2.Powiadomienie sędziego-komisarza o niezgodności danych podanych we wniosku

Syndyk informuje sędziego-komisarza o niezgodności informacji uzyskanych w sposób, o którym mowa w ust. 1, z danymi podanymi przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości.

art. 491 (9) Wysokość wynagrodzenia syndyka

1.Okoliczności brane pod uwagę przy ustalenie wysokości wynagrodzenia syndyka

Sąd ustala wynagrodzenie syndyka w postępowaniu prowadzonym według przepisów niniejszego tytułu biorąc pod uwagę wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas trwania postępowania.

2. Minimalne i maksymalne wynagrodzenia syndyka

Wynagrodzenie syndyka ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności.

3. Podwyższenie wynagrodzenia syndyka powyżej stawki maksymalnej

W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jest to uzasadnione zwiększonym nakładem pracy syndyka wynikającym w szczególności ze stopnia skomplikowania postępowania oraz liczby wierzycieli.

4. Orzeczenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia syndyka

W przedmiocie wynagrodzenia syndyka oraz zwrotu jego wydatków orzeka sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.

art. 491(10) Umorzenie postępowania upadłościowego względem konsumenta

1.Umorzenie postępowania na wniosek upadłego

Sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego.

2. Niewykonanie przez upadłego obowiązków względem syndyka

Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

2a. Podanie przez dłużnika nieprawdziwym informacji we wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd umarza postępowanie, jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

3. Zakaz umorzenia postępowania, w przypadku pokrzywdzenia wierzycieli

Sąd nie umarza postępowania, jeżeli umorzenie postępowania mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli.

4.Zażalenie na umorzenie postępowania

Na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania przysługuje zażalenie.

5. Umorzenie postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela

Do postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.

art. 491(11)

(uchylony).

art. 491(11a) Sposoby likwidacji masy upadłości

1. Wybór sposobu likwidacji przez syndyka

Wyboru sposobu likwidacji masy upadłości dokonuje samodzielnie syndyk w sposób, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, z uwzględnieniem kosztów likwidacji.

2. Zawiadomienie wierzycieli oraz Sądu o wybranym sposobie likwidacji

O wyborze sposobu likwidacji nieruchomości oraz wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie spisu inwentarza, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, syndyk zawiadamia wierzycieli oraz sąd za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. W zawiadomieniu syndyk wskazuje sposób likwidacji oraz minimalną cenę.

3. Zakazanie syndykowi likwidacji składnika masy upadłości

Na skutek skargi na czynności syndyka, o której mowa w art. 491(12a) [skarga na czynność syndyka], lub z urzędu sąd, w drodze postanowienia, zakazuje syndykowi dokonania likwidacji składnika masy upadłości w wybrany przez syndyka sposób lub za wskazaną minimalną cenę, jeżeli likwidacja byłaby niezgodna z prawem albo prowadziłaby do pokrzywdzenia upadłego lub wierzycieli.

4. Wstrzymanie likwidacji do czasu rozstrzygnięcia skargi

Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, sąd może wstrzymać dokonanie likwidacji składnika masy upadłości. O wstrzymaniu likwidacji składnika masy upadłości sąd zawiadamia syndyka w dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu likwidacji.

5. Termin rozpoczęcia likwidacji

W przypadku braku wstrzymania lub zakazu likwidacji składnika masy upadłości likwidacja może nastąpić po upływie czternastu dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

art. 491 (12) Upoważnienie upadłego przez syndyka do sprzedaży ruchomości

Syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości. Do upoważnienia stosuje się odpowiednio przepisy o pełnomocnictwie.

art. 491 (12a) Skarga na czynność syndyka

1. Skarga na czynności syndyka do Sądu

Na czynności syndyka przysługuje skarga do sądu upadłościowego. Dotyczy to także zaniechania przez syndyka dokonania czynności.

2. Podmioty, które mogą złożyć skargę na czynności syndyka

Skargę może złożyć upadły, wierzyciel lub inna osoba, której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone.

3. Wymogi skargi na czynności syndyka

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności, wraz z uzasadnieniem.

4.Termin na wniesienie skargi na czynność syndyka

 Skargę wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia dokonania czynności, gdy upadły, wierzyciel lub osoba, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności upadłego, wierzyciela lub osoby, której prawo zostało przez czynność syndyka naruszone albo zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez syndyka dokonania czynności wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

5. Procedura wniesienia skargi i przekazania jej do Sądu

Skargę wnosi się do syndyka, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Syndyk w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą do właściwego sądu upadłościowego, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi syndyk zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy.

6. Termin rozpoznania skargi na czynności syndyka

Sąd rozpoznaje skargę w terminie siedmiu dni od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu - od dnia jej uzupełnienia.

7. Wstrzymanie postępowania w wyniku wniesienia skargi

Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania upadłościowego ani dokonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd wstrzyma dokonanie czynności.

8. Odrzucenie przez Sąd skargi na czynność syndyka

Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.

9. Rozpatrzenie z urzędu okoliczności podanych w odrzuconej skardze na czynność syndyka

W razie odrzucenia skargi sąd z urzędu bierze pod uwagę okoliczności wskazane w skardze i w razie potrzeby wydaje syndykowi polecenie dokonania odpowiednich czynności lub zakazuje syndykowi dokonania określonych czynności.

art. 491(13)

(uchylony).

art. 491(14) Plan spłaty wierzycieli

1. Złożenie przez syndyka w Sądzie projektu planu spłaty wierzycieli

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 491(14a) [odmowa umorzenia zobowiązań dłużnika i ustalenia planu spłaty] ust. 1 lub art. 491(16) ust. 1 lub 2a [umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty i podział funduszy masy upadłości].

2. Plan spłaty w przypadku postępowania wszczętego przez wierzyciela upadłego

W przypadku postępowania wszczętego wyłącznie na wniosek wierzyciela syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację, że zachodzą przesłanki, o których mowa art. 491(14a) [odmowa umorzenia zobowiązań dłużnika i ustalenia planu spłaty] ust. 1 lub art. 491(16) ust. 1 lub 2a [umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty i podział funduszy masy upadłości], chyba że dłużnik na wezwanie syndyka oświadczy, że nie wnosi o sporządzenie planu spłaty wierzycieli ani o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub o warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jeżeli dłużnik na wezwanie syndyka oświadczy, że nie wnosi o sporządzenie planu spłaty wierzycieli ani o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub o warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania.

3. Dołączenie przez syndyka do projektu planu spłaty potwierdzeń zawiadomień oraz stanowisk odebranych od upadłego i wierzycieli

Do projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informacji, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 491(14a) [odmowa umorzenia zobowiązań dłużnika i ustalenia planu spłaty] ust. 1 lub art. 491(16) ust. 1 lub 2a [umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty i podział funduszy masy upadłości], syndyk załącza:
1) dowody doręczenia upadłemu oraz wierzycielom projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informacji, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 491(14a) [odmowa umorzenia zobowiązań dłużnika i ustalenia planu spłaty] ust. 1 lub art. 491(16) ust. 1 lub 2a [umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty i podział funduszy masy upadłości], wraz z pouczeniem o treści ust. 4 i zobowiązaniem do złożenia stanowiska, o którym mowa w pkt 2, w terminie czternastu dni;
2) stanowiska upadłego oraz wierzycieli albo informację, że upadły lub wierzyciele nie złożyli stanowiska wraz z podaniem przyczyny jego niezłożenia.

4. Ustalenie planu spłaty przez Sąd

Sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo w przypadku, o którym mowa w art. 491(14a) [odmowa umorzenia zobowiązań dłużnika i ustalenia planu spłaty] ust. 1 lub art. 491(16) ust. 1 lub 2a [umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty i podział funduszy masy upadłości], umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowo umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo wydaje postanowienie, o którym mowa w art. 491(14a) [odmowa umorzenia zobowiązań dłużnika i ustalenia planu spłaty], po przeprowadzeniu rozprawy, jeżeli upadły, syndyk lub wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie rozprawy. O terminie rozprawy zawiadamia się upadłego i syndyka oraz wierzyciela, który złożył wniosek o przeprowadzenie rozprawy.

5. Umorzenie zobowiązań dłużnika z powodu braku zgłoszonych wierzytelności lub uwzględnionych z urzędu

W przypadku braku zgłoszeń wierzytelności i braku wierzytelności, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej podlegałyby z urzędu umieszczeniu na liście wierzytelności, sąd, po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności, wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, chyba że wtoku postępowania nie zostały zaspokojone koszty tego postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa lub inne zobowiązania masy upadłości.

6. Pozostawienie bez rozpoznania zgłoszeń wierzytelności złożonych po złożeniu przez syndyka projektu planu spłaty

Zgłoszenie wierzytelności dokonane po złożeniu przez syndyka projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informacji, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 491(14a) [odmowa umorzenia zobowiązań dłużnika i ustalenia planu spłaty] ust. 1 lub art. 491(16) ust. 1 lub 2a [umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty i podział funduszy masy upadłości], pozostawia się bez rozpoznania.

7. Postanowienie Sądu o ustaleniu planu spłaty

Postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz informację o prawomocności tych postanowień obwieszcza się. Na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie. Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia oraz informację o prawomocności tego postanowienia obwieszcza się.

8. Zakończenie postępowania upadłościowego

Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

art. 491 (14a) Odmowa ustalenia planu spłaty i umorzenia zobowiązań dłużnika

1. Odmowa oddłużenia konsumenta z powodu jego nagannych zachowań

Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli
1) upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
2) w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań
- chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

2. Podział funduszy zgromadzonych w wyniku likwidacji masy upadłości

Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w którym wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, oraz dokonuje podziału funduszy masy upadłości między wierzycieli uczestniczących w planie spłaty. Przepisu art. 491(21) [uchylenia planu spłaty z winy dłużnika] nie stosuje się.

3. Zakończenie postępowania upadłościowego

Wydanie postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

art. 491(15) Ustalenie planu spłaty przez Sąd

1. Elementy postanowienia o ustaleniu planu spłaty

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd:
1) wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty;
2) dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości;
3) ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
4) określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

1a. Długość planu spłaty, w sytuacji gdy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.

1b. Długość planu spłaty, a zaspokojenie 70 % wierzytelności

W przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 70% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok.

1c. Długość planu spłaty, a zaspokojenie 50 % wierzytelności

W przypadku gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 50% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwa lata.

1d. Rozpoczęcie biegu terminu planu spłaty

Do okresów spłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 1a-lc, zalicza się okres od upływu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości do dnia ustalenia planu spłaty wierzycieli, chyba że dłużnik nie pokryłby w całości kosztów postępowania tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa. Do okresu spłaty nie zalicza się okresu warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

2. Uwzględnienie kosztów postępowania i innych zobowiązań masy upadłości w planie spłaty

Koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa oraz inne zobowiązania masy upadłości niezaspokojone w toku postępowania uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, chyba że możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe nie pozwalają na zaspokojenie kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa oraz innych zobowiązań masy upadłości w pełnej wysokości. W przypadku braku zgłoszeń wierzytelności i braku wierzytelności, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej podlegałyby z urzędu umieszczeniu na liście wierzytelności, w planie spłaty wierzycieli uwzględnia się wyłącznie zobowiązania, o których mowa w zdaniu poprzednim, a w przypadku braku takich zobowiązań umarza się zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

3. Pokrycie niezaspokojonych kosztów postępowania przez Skarb Państwa

Koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa nieuwzględnione w planie spłaty wierzycieli albo niezaspokojone w ramach wykonania planu spłaty wierzycieli ponosi Skarb Państwa.

4. Okoliczności, które bierze pod uwagę Sąd przy ustalaniu planu spłaty

Sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego oraz wierzycieli co do treści planu spłaty wierzycieli. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.   

5. Ustalenie planu spłaty, a zobowiązania dłużników rzeczowych, poręczycieli i współdłużników

Ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela upadłego oraz współdłużnika upadłego ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego oraz hipoteki morskiej, jeśli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej. Ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań upadłego jest skuteczne również w stosunkach pomiędzy upadłym, a poręczycielem, gwarantem i współdłużnikiem upadłego.

6. Zakaz wszczynania postępowań w egzekucyjnych w stosunku do wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 491(12) ust. 2 [wierzytelności, które nie podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego]

7. Stosowanie do planu spłaty wierzycieli przepisów dotyczących planu podziału funduszu masy upadłości

Do planu spłaty wierzycieli oraz wykonania określonego w planie spłaty wierzycieli podziału funduszy masy upadłości stosuje się odpowiednio przepisy art. 313 ust. 2 [wygaśniecie praw i roszczeń obciążających składnik masy upadłości, który został sprzedany przez syndyka], art. 335 [fundusze masy upadłości], art. 336 [pierwszeństwo zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych na mieniu upadłego], art. 340-348 [przepisy regulujące: zasady uwzględniania wierzytelności osobistych zabezpieczonych rzeczowo oraz zobowiązań spadkowych w planie podziału, kategorie należności, wydzielanie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego, zasady określające kolejność zaspokajania wierzycieli upadłego, elementy planu podziału oraz oddzielny plan podziału] i art. 352-356 [przepisy regulujące; moment i sposób wykonania planu podziału, łagodzenia uprzywilejowana wierzyciela, którego należności są zabezpieczone rzeczowo, zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych poręczenie, gwarancją lub odpowiedzialnością współdłużnika, a także wierzytelności warunkowych] oraz art. 358-360 [przepisy dotyczące złożenia należności do depozytu sądowego]. W zakresie, w jakim plan spłaty wierzycieli obejmuje podział funduszy masy upadłości zgromadzonych w postępowaniu upadłościowym, plan spłaty wierzycieli wykonuje syndyk niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli.

art. 491(16) Odstąpienie od ustalenia planu spłaty i umorzenie zobowiązań dłużnika

1. Przesłanki umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty

Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

1a. Podział funduszy masy upadłości, w przypadku odstąpienia od ustalenia planu spłaty

Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, w którym wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, oraz dokonuje podziału funduszy masy upadłości między wierzycieli uczestniczących w planie spłaty i umarza zobowiązania upadłego niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli obejmujący podział funduszy masy upadłości wykonuje syndyk.

2. Pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przez Skarb Państwa

Umarzając zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.

2a. Warunkowe umorzenie zobowiązań dłużnika

Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Przepisy art. 491 (14) ust. 7 [obwieszczenie i możliwość zaskarżenia postanowienia] i art. 491(21) ust. 2 [zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego] stosuje się. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

2b.Ustalenie planu spłaty, w przypadku warunkowego umorzenia zobowiązań

 Na podstawie złożonego w terminie, o którym mowa w ust. 2a, wniosku upadłego lub wierzyciela, o którym mowa w ust. 2a, sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

2c. Zakaz dokonywania przez upadłego czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową

W okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową.

2d. Dokonanie czynności prawnej przez upadłego za zgodą Sądu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w ust. 2c, albo zatwierdzić jej dokonanie.

2e. Obowiązek składania przez upadłego sprawozdania

W okresie, o którym mowa w ust. 2c, upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jak również swoje możliwości zarobkowe, wydatki potrzebne na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

2f. Zakaz wszczynania postępowania egzekucyjnego

W okresie, o którym mowa w ust. 2c, przepis art. 491(15) ust. 6 [niedopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego w sprawie umorzonych wierzytelności] stosuje się odpowiednio.

2g. Uchylenie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego

Sąd uchyla postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, gdy w okresie, o którym mowa w ust. 2c, upadły:

1) nie złożył w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2e,

2) w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2e, podał nieprawdziwe informacje, w szczególności zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe,

3) dokonał czynności prawnej, o której mowa w ust. 2c, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona,

4) ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

- chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub zaniechanie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi; przepis art. 491(14) ust. 7[obwieszczenie i zaskarżenie postanowienia Sądu] stosuje się.

2h. Odmowa umorzenia zobowiązań dłużnika w toku postępowania upadłościowego

W razie uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

2i. Definitywne umorzenie zobowiązań dłużnika

Jeżeli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2a, zobowiązania upadłego ulegają umorzeniu z upływem pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Na wniosek upadłego lub wierzyciela sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu sąd wskazuje datę umorzenia zobowiązań upadłego'';

3. Wierzytelności, które nie podlegają umorzeniu oraz konieczność obwieszczenia i możliwość zaskarżenia postanowienia Sądu

Przepisy art. 491(21) ust. 2 i 3 [przepisy regulujące katalog wierzytelności, które nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym oraz konieczność obwieszczenia i możliwość zaskarżenia postanowienia Sądu] stosuje się odpowiednio.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus