Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Upadłość konsumencka w Krakowie - przepisy cz. 2/2

Upadłość konsumencka Kraków- Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek

  • adres: ul. Dajwór 14/19, 31-052 Kraków 
  • koszt usługi: 4 200 zł
  • opłata sądowa: 30 zł
  • czas realizacji: 2-3 dni
  • nazwa Kancelarii: Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek
  • telefon: +48 726 606 175
  • witryna: https://www.radca-orlowska.pl/upadlosc-konsumencka-krakow
  • e-mail: kontakt@radca-orlowska.pl
  • zakres usługi: prowadzenie całego postępowania w imieniu Klienta
  • Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

Upadłość konsumencka przepisy 2022- cześć druga 

W poprzednim artykule przytoczyliśmy przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej wraz z tytułami oraz objaśnieniami przepisów, do których się one odwołują. W niniejszej publikacji zamieszczamy pozostałe przepisy regulujące postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do konsumenta. Jeżeli chciałbyś wiedzieć więcej o upadłości konsumenckiej w Krakowie zapraszamy do kontaktu.

art. 491(17) Skarga kasacyjna w sprawie ustalenia planu spłaty i umorzeni zobowiązań dłużnika

1. Możliwość zaskarżenia postanowienia Sądu skargą kasacyjną

Od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje skarga kasacyjna.

2. Wstrzymanie wydanie postanowienia, w związku ze złożeniem skargi kasacyjnej

W przypadku wniesienia skargi kasacyjnej, na wniosek skarżącego sąd może wstrzymać wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 491(21) ust. 1 [zmiana planu spłaty na wniosek upadłego]

3. Uchylenie postanowienia przez Sąd

Jeżeli w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli zostanie uchylone, sąd uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 491(21) ust. 1 [zmiana planu spłaty na wniosek upadłego]

4. Obwieszenie postanowienia Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania skargi kasacyjnej obwieszcza się.

Art. 491(18) Zakazy i ograniczenia dotyczące upadłego w okresie wykonywania planu spłaty

1. Zakaz dokonywania czynności na szkodę wierzycieli

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli.

2.Zgoda Sądu na dokonanie czynności dotyczącej majątku upadłego

W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie albo zatwierdzić dokonanie czynności prawnej, o której mowa w ust. 1.

3. Obowiązek składania przez upadłego w Sądzie sprawozdania

Upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

art. 491(19) Zmiana planu spłaty na wniosek upadłego

1. Wydłużenie planu spłaty na wniosek upadłego

Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nieprzekraczający osiemnastu miesięcy. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna.

2. Uchylenie planu spłaty z uwagi na utratę przez upadłego zdolności jego wykonania

Jeżeli brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego, o których mowa w art. 491(15) ust. 1-3 [przepisy dotyczące elementów planu spłaty oraz długości planu spłaty]. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna.

3. Zmiana planu spłaty, w związku poprawą sytuacji majątkowej upadłego

W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. O zmianie planu spłaty wierzycieli sąd orzeka po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

4. Wierzytelności stwierdzone orzeczeniem lub ugodą

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wierzycieli, których wierzytelności powstałe przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli zostały po jego ustaleniu stwierdzone prawomocnym orzeczeniem, ugodą zawartą przed sądem lub ostateczną decyzją.

5. Obwieszczenie i zaskarżenie postanowienia o zmianie planu spłaty

Postanowienie o zmianie planu spłaty wierzycieli obwieszcza się. Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o zmianie planu spłaty wierzycieli, postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania skargi kasacyjnej oraz informację o prawomocności postanowienia o zmianie planu spłaty wierzycieli obwieszcza się.

art. 491(20) Skutki naruszania obowiązków wynikających  z planu spłaty

1. Uchylenie planu spłaty z powodu naruszenia obowiązków przez upadłego

W razie nie wykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

2. Inne naruszenia obowiązków przez upadłego, które skutkują uchyleniem planu spłaty

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy upadły:

1) nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli zgodnie z art. 491(18) ust. 3 [sprawozdanie dłużnika z wykonania planu spłaty i sytuacji majątkowej];

2) w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe, o których mowa w art.491(18) ust. 3 [sprawozdanie dłużnika z wykonania planu spłaty i sytuacji majątkowej];

3) dokonał czynności prawnej, o której mowa w art. 491(18) ust. 1 [zakaz dokonywania czynności, które pogarszają sytuację majątkową upadłego], bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona;

4) ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

3. Odmowa umorzenia zobowiązań upadłego

W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

4. Obwieszczenie i zaskarżenie postanowienia Sądu

Przepis art. 491(19)  [obwieszczenie i zaskarżenie postanowienia dotyczącego zmiany planu spłaty] stosuje się odpowiednio.

art. 491(20a) Orzeczenie w sprawie zmiany lub uchylenia planu spłaty

W sprawach, o których mowa w art. 491(19) [zmiana planu spłaty] i art. 491(20) [uchylenie planu spłaty], sąd orzeka na rozprawie. O terminie rozprawy zawiadamia się wierzycieli przez obwieszczenie

art. 491(21) Stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenie zobowiązań upadłego

1. Postanowienie o wykonaniu planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

2. Zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu w toku postępowania upadłościowego

Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

2a. Obwieszczenie i zaskarżenie postanowienia o uchyleniu planu spłaty

Przepis art. 491(19) ust. 5 [obwieszczenie i zaskarżenie postanowienia dotyczącego zmiany planu spłaty] stosuje się odpowiednio.

3. Zakaz wszczynania i prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących umorzonych zobowiązań upadłego

Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w ust. 2.

art. 491(22) Zgromadzenie wierzycieli i zawarcie układu

1. Zwołanie zgromadzenia wierzycieli

Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania, sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, postanowieniem zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Na postanowienie o odmowie zwołania zgromadzenia wierzycieli przysługuje zażalenie.

2.Wstrzymanie likwidacji majtku upadłego

Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły. Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania likwidacji przysługuje zażalenie.

3. Bezskuteczność wniosku o zwołanie zgromadzenia wierzycieli

Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli złożony po zakończeniu likwidacji masy upadłości pozostawia się bez rozpoznania.

4. Zgoda upadłego na zawarcie układu

Układ może zostać przyjęty wyłącznie za zgodą upadłego.

5. Zawarcie układy na wniosek wierzyciela

W przypadku postępowania wszczętego na wniosek wierzyciela wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć również każdy z wierzycieli. Przepisu ust. 4 nie stosuje się.

art. 491(23) Odpowiednie stosowanie do układu przepisów dotyczących upadłości przedsiębiorcy

Do zawarcia układu w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów niniejszego tytułu, do jego skutków, zmiany oraz uchylenia przepisy o układzie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec przedsiębiorców stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem przepisów art. 192 ust. 1 i 2 [obwieszenie i zawiadomienie dotyczące zwołania zgromadzenia wierzycieli].

art. 491(24) Prowadzenie i udostępnianie akt postępowania przez syndyka

1. Prowadzenie przez syndyka akt w formie elektronicznej 

Po ogłoszeniu upadłości syndyk zakłada i prowadzi akta, w tym akta do zgłoszeń wierzytelności, w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

2. Pisma składane z pominięciem systemu informatycznego

Treść pism procesowych oraz dokumentów, o których mowa w art.  216aa ust. 1 [wykaz osób, które mogą składać dokumenty z pomięci ciem systemu informatycznego], wniesionych z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, syndyk wprowadza do akt. Pisma procesowe oraz dokumenty składa się do zbioru dokumentów. Przepisy art. 216aa ust. 2 i 3 [tryb wnoszenia pism formie ustnej i pisemnej] stosuje się odpowiednio.

3. Udostępnianie akt w siedzibie syndyka

Akta udostępnia się w biurze syndyka, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, uczestnikom postępowania oraz każdemu, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. W tym celu biuro syndyka jest czynne w dni powszednie co najmniej cztery następujące po sobie godziny dziennie między godziną 8.00 a 20.00.

4.Przekazanie akt do Sądu

Akta stanowią część akt sądowych. Po prawomocnym zakończeniu postępowania zbiór dokumentów jest przekazywany do sądu upadłościowego, który wydał postanowienie kończące postępowanie, i dołączany do akt sądowych.

5. Nadzór Ministra Sprawiedliwości  

Akta oraz zbiór dokumentów mogą być udostępniane służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości.

6. Przekazanie akt  nowemu syndykowi

W przypadku odwołania, zmiany, zawieszenia oraz wygaśnięcia funkcji syndyka akta są przejmowane przez nowo wyznaczonego syndyka wraz ze zbiorem dokumentów.

7. Rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia akt

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia akt oraz zbioru dokumentów, w tym stosowane urządzenia ewidencyjne, a także udostępniania tych akt oraz zbioru dokumentów, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych w nich zawartych.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus