Upadłość małżonków

Niewypłacalność obydwojga małżonków

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że uboje małżonkowie stali się niewypłacalni. Nie istnieje jednak możliwość złożenia wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez małżonków. Konieczne jest zatem sporządzeniu dwóch odrębnych wniosków i złożenie ich do Sądu. Istnieje jednak możliwość, aby Sąd połączył oba postępowania do wspólnego rozpoznania. Nie zawsze jednak Sąd zdecyduje się na taką decyzję, gdyż w niektórych sytuacjach Sąd uznaje, że ze względu na okoliczności sprawy, charakter zadłużenia lub też przyczyny niewypłacalności konieczne jest odrębne rozpoznanie obydwu wniosków. Czasami jest to wygodne dla małżonków gdyż powoduje, że zostanie przeprowadzona jedna procedura. Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego nie jest jednak uzależnione od połączenia postępowania w jedno. Wynagrodzenie prawnika przysługuje od każdego dłużnika. Dodatkowo możliwość polaczenia obydwu postępowań nie dotyczy tzw. właściwego postępowania upadłościowego. oznacza to, że każdy z małżonków będzie miał ustanowionego syndyka. Każdy z syndyków będzie dysponował odrębną, co do zasady niezależną od siebie masą upadłości.  Istotne jest również to, który małżonek jako pierwszy ogłosił upadłość.  Do masy upadłościowej małżonka, który jako pierwszy ogłosił upadłość wchodzi cały majątek wspólny. Drugiemu małżonkowi przysługuje wówczas jedynie wierzytelność względem masy upadłościowej drugiego małżonka. Jest to rozwiązanie bardzo kuriozalne jednak co do zasady w praktyce nie rodzi negatywnych konsekwencji dla dłużników.

Przyczyny niewypłacalności małżonków

Do Kancelarii bardzo często zgłaszają małżonkowie,  którzy w skutek okoliczności od siebie niezależnych nie są w stanie spłacać swoich długów. Bardzo często wynika to z utraty pracy przez jednego lub obydwoje z małżonków, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny. W takim przypadku małżonkowie bardzo często nie chcą stracić wspólnego domu. Niestety jednak co do zasady nie jest to możliwe. W takiej sytuacji jednak to wierzyciel hipoteczny zostanie zaspokojony w pierwszej kolejności. Kolejnym powodem powstania niewypłacalności są narodziny dzieci i związane z tym faktem wydatki. Niewypłacalność dotyczy zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Przy ustalaniu planu spłaty Sąd bierze pod uwagę fakt, że małżeństwo ma na utrzymaniu dzieci, które nie powinny ponosić negatywnych konsekwencji niewypłacalności swoich rodziców oraz mieć zapewniony odpowiedni byt. Oczywiście do masy upadłościowej nie wchodzi świadczenie wychowawcze oraz inne świadczenia socjalne co zabezpiecza środki na utrzymanie dzieci. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Nie oznacza to jednak, że muszą prowadzić odrębne gospodarstwa domowe. Już w toku samego postępowania upadłościowego sytuacja  finansowa małżonków ulega normalizacji, gdyż przeciwko nim nie są prowadzone postępowania egzekucyjne.W postępowaniu upadłościowym małżonkowie mogą być reprezentowani przez radców prawnych lub adwokatów.

Pomoc Kancelarii w sprawach dotyczących upadłości Konsumentów

Nasza Kancelaria pomaga małżonkom niewypłacalnym uregulować ich sytuacją majątkową oraz finansową. Postępowanie upadłościowe to szansa na wyjście ze spirali zadłużenia, w które bardzo często popadają rodziny wielodzietne. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie