Upadłość Zakładu Ubezpieczeń

Zakład Ubezpieczeń jako upadły dłużnik

Ogłoszenie upadłość przez Zakład Ubezpieczeń nie jest sytuacją często w obrocie gospodarczym, nie mniej jednak takie przypadki się zdarzają. W stosunku do tego rodzaju podmiotów zastosowanie znajdują ogólne przepisy postępowania upadłościowego, a także przepisy szczególne. Wniosek o ogłoszenie upadłości takiego zakładu, mogą złożyć wyłącznie określone podmioty. W przeciwieństwie np. do upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wniosku takiego nie może złożyć wierzyciel dłużnika, tj. Zakładu Ubezpieczeń. Do złożenia tego wniosku jest natomiast uprawniona oprócz dłużnika niewypłacalnego również Komisja Nadzoru Finansowego. Jest to zrozumiałe, gdyż Komisja ta sprawuje nadzór nad działalnością takiego zakładu w związku z ogromnym wpływem takiego przedsiębiorstwa na rynek finansowy.

Syndyk dla Zakładu Ubezpieczeń

W postępowaniu upadłościowym dotyczącym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych szczególną rolę odgrywa wybór osoby właściwej do sprawowania funkcji syndyka. Osoba taka powinna bardzo dobrze znać rynek ubezpieczeń i zasady funkcjonowania Ubezpieczycieli. W związku z tym faktem przed wyznaczeniem osoby syndyka dla Zakładu Ubezpieczeń Sąd zgodnie z przepisami prawa upadłościowego jest zobligowany do uzyskania opinii Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie kwalifikacji merytorycznych przyszłego syndyka. Dodatkowo w postępowaniu tym powoływany jest kurator. Zadaniem tego kuratora jest reprezentowanie między innymi interesów Ubezpieczonych. Jest to zrozumiałe, gdyż udział wszystkich Ubezpieczonych w postępowaniu byłby z technicznego punktu widzenia w zasadzie niemożliwe lub bardzo utrudniony ze względu na ich ilość. Ubezpieczeni nie są jednak w tym przypadku obciążeni ewentualnymi kosztami postępowania, o których mowa w art. 232 prawa upadłościowego.

Likwidacja masy upadłościowej Zakładu

Po likwidacji masy upadłego Zakładu Ubezpieczeń w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty postępowania upadłościowego, a następnie roszczenia z tytułu umów ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że w przypadku gdy kwota uzyskana ze zbycia masy upadłości nie wystarczy na zaspokojenie zobowiązań względem ubezpieczonych ich zobowiązania nie zostaną pokryte. W takim bowiem przypadku po ostatecznym zatwierdzeniu planu podziału funduszy masy upadłości Ubezpieczeni mogą dochodzić swoich roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  Z uwagi na ten fakt należy stwierdzić, że interesy ubezpieczonych w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Zakładu Ubezpieczeń są w należytym stopniu zabezpieczone.

Pomoc w sprawach upadłościowych

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat prawa upadłościowego serdecznie zapraszamy do kontaktu w naszych biurach w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Kancelaria zajmuje się miedzy innym pomocą w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.