Uprawnienia emerytalne oraz rentowe żołnierzy

Przywileje żołnierzy 

Żołnierze są szczególnie uprzywilejowaną grupą zawodową posiadających szereg uprawnień o charakterze socjalnym. Uprawnienia te dotyczą również świadczeń na wypadek niezdolności do pracy oraz wysługi lat. W niniejszym artykule zostaną omówione szczególne  uprawnienia emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych.

Emerytury wojskowe

Zasady przyznawania emerytur i rent wojskowym reguluje ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych  oraz ich rodzin.  Emerytura wojskowa przysługuje już po odsłużeniu 15 lat w armii. Emerytura taka stanowi równowartość czterdziestu procent ostatnio otrzymywanego wynagrodzenia oraz szereg dodatków, których wysokość uzależniona jest od różnych czynników. Dotyczy to jednak wyłącznie żołnierzy, którzy zostali zatrudniani 1 stycznia 2013 r. Obecnie w celu nabycia uprawnień emerytalnych konieczne jest odsłużenie w armii co najmniej 25 lat. Dodatkowo żołnierz musi ukończyć 55 lat, aby starać się o to świadczenie, które stanowi 60 procent ostatnio otrzymywanego wynagrodzenia oraz stosownych dodatków. Zmiany te należy ocenić pozytywnie, gdyż jest niesprawiedliwym  społecznie zjawiskiem, aby określone grupy zawodowe były w tak wielki sposób uprzywilejowane. Aktualnie obowiązujące przepisy są optymalne, gdyż nie stanowią nieuzasadnionego uprzywilejowania, a jednocześnie zapewniają, że żołnierze będą sprawni pod względem wiekowym  do służby.

Renta wojskowa

Żołnierze posiadają również szczególne uprawnienia w zakresie świadczeń rentowych. Renta inwalidzka przysługuje żołnierzowi, który doznał naruszenia sprawności organizmu. Przepisy wyróżniają w tym zakresie trzy stopnie inwalidztwa. Warunkiem przyznania takiej renty jest to, aby naruszenie sprawności organizmu miało związek ze służbą wojskową. Dodatkowo konieczne jest wykazanie, że inwalidztwo takie powstało w okresie trwania służby lub nie dłużej niż 3 lata po zwolnieniu z tej służby. Renta wojskowa z tytułu inwalidztwa nie przysługuje natomiast w przypadku gdy naruszenie sprawności organizmu było spowodowane przez celowe działanie żołnierza lub rażące niedbalstwo. Dla przykładu żołnierz, który samowolnie używa sprzętu wojskowego, do którego użytkowania jest nieuprawniony to wówczas nawet gdy dozna obrażeń w skutek wypadku nie będzie przysługiwać mu prawo do ww. świadczenia. W niektórych sytuacjach okoliczność, czy żołnierz dopuścił się rażącego niedbalstwa pozostaje sporna, a wówczas najczęściej sprawa trafia na wokandę Sądu. W procedurze sądowej uprawniony może być reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego.

Pomoc Kancelarii dla żołnierzy

Nasze kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami z zakresu Ubezpieczeń Społecznych, a także dotyczącymi szczególnych świadczeń określonych grup zawodowych. Zaparzamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania.