Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej

Jak zalegalizować budynek w uproszczonej procedurze?

 Jeżeli obiekt budowlany powstał co najmniej 20 lat temu bez wymaganego zezwolenia można go zalegalizować w uproszonej procedurze jeżeli jego stan techniczny pozwala na bezpieczne użytkowanie zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym przeznaczeniem i nie zagraża on  życiu i zdrowiu ludzi.

            Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie podchodzi do spraw z zakresu uproszczonej legalizacji kompleksowo. Nie tylko możemy Cię reprezentować przed Nadzorem Budowlanym, ale także przygotujemy niezbędną dokumentację, w tym ekspertyzę techniczną potwierdzającą, że stan obiektu budowlanego nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi i pozwala na bezpieczne użytkowanie zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym przeznaczeniem złożymy również w Twoim imieniu wniosek i wszelkie wymagane pisma.  

 Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń. Mamy biura w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie.

Kontakt z Kancelarią:

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

Tel. 724 046 783 lub 726 066 462

Uproszczone postępowanie legalizacyjne - schemat ze Strony BIP Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego 

Uproszczone postępowanie legalizacyjne dotyczy obiektu budowlanego lub jego części wykonanego:

1) bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2) bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

– jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.

W takich przypadkach organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne z urzędu lub na wniosek inwestora/właściciela. 

ETAP I - wniosek o przeprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o przeprowadzenie przez organ nadzoru budowlanego uproszczonego postępowania legalizacyjnego 

Wniosek ten wypełniają strony ubiegające się o legalizację. 

Do wniosku legalizacyjnego  należy dołączyć:

- oświadczenie wnioskodawcy/wnioskodawców o terminie zakończenia robót budowlanych odnośnie obiektu podlegającego legalizacji 

- dodatkowe dokumenty świadczące o terminie zakończenie robót budowlanych odnośnie obiektu podlegającego legalizacji, np. oświadczenia o terminie zakończenie robót budowlanych minimum dwóch świadków, umowy, akty notarialne, faktury, opłaty podatku lub inne wskazujące na datę powstania obiektu. 

ETAP II - postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji

Złożony jw. wniosek inicjuje wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek inwestora lub z urzędu. Organ nadzoru budowlanego zawiadamia uznane strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, następnie wyznacza wizję lokalną w terenie celem zgromadzenia wstępnego materiału dowodowego. 

ETAP III - wydanie postanowienia o przedłożenie dokumentów legalizacyjnych

Po zebraniu materiału dowodowego organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia. 

Do dokumentów legalizacyjnych należą:

1)   oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

2)   geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;

3)   ekspertyza techniczna, sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego:

a)   nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz

b)   pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.
 

ETAP IV - sprawdzenie kompletności dokumentów

W trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, po przedłożeniu przez inwestora/właściciela ww. dokumentów organ nadzoru budowlanego sprawdza:

1)   kompletność złożonych dokumentów legalizacyjnych oraz

2)   czy z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. 

W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych jw. organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym terminie. 

ETAP V - decyzja o legalizacji lub nakazie rozbiórki

Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, wydaje: 

1) decyzję o legalizacji, w przypadku gdy:

a) dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta oraz

b) z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania; 

2) decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku:

a) nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie wskazanym w postanowieniu,

b) niewykonania, w wyznaczonym terminie obowiązku usunięcia niekompletności przedłożonych dokumentów,

c) gdy z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. 

Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego. 

U W A G A : 

W przypadku uproszczonego postępowania administracyjnego - organ nadzoru budowlanego nie pobiera żadnych opłat.

Wymogi ekspertyzy technicznej opublikowane w BIP PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI NADZORU BUDOWLANEGO

Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii bądź ekspertyzy technicznej. Opinia
techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji
projektowej. Ekspertyza techniczna to ocena stanu obiektu budowlanego (budynku) poparta
badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów
konstrukcji, elewacji oraz dachu.
Szczegółowość i zakres ekspertyzy są ściśle związane z celem, jakiemu ekspertyza ma służyć.
Wymagania dotyczące ekspertyzy technicznej składanej do PINB w Łęcznej
w przypadku uproszczonego postępowania legalizacyjnego
Ekspertyzę techniczną oprawioną do formatu A4 sporządza się w języku polskim, w czytelnej
technice graficznej. Jej zakres uwzględnia stopień skomplikowania wykonanych robót
budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego.
Ekspertyza powinna zawierać:
I. stronę tytułową;
II. spis treści;
III. kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i kopię zaświadczenia o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby sporządzającej ekspertyzę;
IV. część opisową;
V. część rysunkową;
VI. załączniki.
I. Strona tytułowa ekspertyzy określa:
1) nazwę (rodzaj) obiektu budowlanego przeznaczonego do legalizacji;
2) kategorię obiektu budowlanego - zgodną z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane;
3) adres obiektu;
4) nazwę jednostki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek
ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany;
5) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
6) imię, nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień, datę opracowania oraz
podpis osoby posiadającej uprawnienia budowlane adekwatne do wykonania ekspertyzy
w odpowiedniej specjalności.
II. Spis treści zawiera wyliczenie:
1) zawartości części opisowej ekspertyzy;
2) zawartości części rysunkowej ekspertyzy;
3) załączników.
III. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego:
1) kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez sporządzającego ekspertyzę;
2) kopia zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego aktualnego na
dzień opracowania ekspertyzy, tj.: wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim
terminem ważności.
IV. Część opisowa ekspertyzy określa:
1) sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;
2) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego
wygląd zewnętrzny;
3) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności: kubaturę brutto,
zestawienie powierzchni użytkowej, wysokość, długość, szerokość, liczbę kondygnacji i
inne niezbędne dane;
4) liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych (np. usługowych);EKSPERTYZA TECHNICZNA -
ekspertyza techniczna*
Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii bądź ekspertyzy technicznej. Opinia
techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji
projektowej. Ekspertyza techniczna to ocena stanu obiektu budowlanego (budynku) poparta
badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów
konstrukcji, elewacji oraz dachu.
Szczegółowość i zakres ekspertyzy są ściśle związane z celem, jakiemu ekspertyza ma służyć.
Wymagania dotyczące ekspertyzy technicznej składanej do PINB w Łęcznej
w przypadku uproszczonego postępowania legalizacyjnego
Ekspertyzę techniczną oprawioną do formatu A4 sporządza się w języku polskim, w czytelnej
technice graficznej. Jej zakres uwzględnia stopień skomplikowania wykonanych robót
budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego.
Ekspertyza powinna zawierać:
I. stronę tytułową;
II. spis treści;
III. kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i kopię zaświadczenia o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby sporządzającej ekspertyzę;
IV. część opisową;
V. część rysunkową;
VI. załączniki.
I. Strona tytułowa ekspertyzy określa:
1) nazwę (rodzaj) obiektu budowlanego przeznaczonego do legalizacji;
2) kategorię obiektu budowlanego - zgodną z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane;
3) adres obiektu;
4) nazwę jednostki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek
ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany;
5) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
6) imię, nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień, datę opracowania oraz
podpis osoby posiadającej uprawnienia budowlane adekwatne do wykonania ekspertyzy
w odpowiedniej specjalności.
II. Spis treści zawiera wyliczenie:
1) zawartości części opisowej ekspertyzy;
2) zawartości części rysunkowej ekspertyzy;
3) załączników.
III. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i kopia zaświadczenia o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego:
1) kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez sporządzającego ekspertyzę;
2) kopia zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego aktualnego na
dzień opracowania ekspertyzy, tj.: wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim
terminem ważności.
IV. Część opisowa ekspertyzy określa:
1) sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;
2) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego
wygląd zewnętrzny;
3) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności: kubaturę brutto,
zestawienie powierzchni użytkowej, wysokość, długość, szerokość, liczbę kondygnacji i
inne niezbędne dane;
4) liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych (np. usługowych);
5) w przypadku obiektu użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osób starszych;
6) informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
7) rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne);
8) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród
budowlanych;
9) rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych:
a) ogrzewczych,
b) chłodniczych,
c) klimatyzacji,
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
e) wodociągowych i kanalizacyjnych,
f) gazowych,
g) elektroenergetycznych,
h) telekomunikacyjnych,
i) piorunochronnych,
j) ochrony przeciwpożarowej,
a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi
wraz z punktami pomiarowymi;
10) wnioski końcowe wskazujące w sposób jednoznaczny czy stan techniczny obiektu
budowlanego:
a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne
z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.
V. Część rysunkowa ekspertyzy zawiera co najmniej:
W przypadku ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku:
1) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów w zakresie niezbędnym do
przedstawienia układu funkcjonalno – przestrzennego w tym rozwiązań architektoniczno-
budowlanych i budowlano-konstrukcyjnych a w szczególności rozwiązań materiałowych
przegród zewnętrznych obiektu budowlanego,
2) charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu
funkcjonalno-przestrzennego, z nawiązaniem do poziomu terenu, ukazujące
powiązanie z podłożem oraz przyległymi obiektami,
3) widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy
architektonicznej obiektu budowlanego, w tym jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich
widocznych stron, z naniesionym na rysunku określeniem graficznym lub opisowym
charakterystycznych wyrobów wykończeniowych i kolorystyki;
W przypadku ekspertyzy technicznej dotyczącej obiektów budowlanych innych niż budynki:
1) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów,
2) charakterystyczne przekroje,
3) widoki
– z nawiązaniem do poziomu terenu, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym
zewnętrznych w rzucie pionowym i poziomym oraz z określeniem graficznym lub
opisowym wyrobów wykończeniowych i kolorystyki.
VI. Załączniki mogą stanowić:
1) obliczenia - jeżeli stopień skomplikowania obiektu (budynku) tego wymaga i są one
konieczne do prawidłowej oceny w kontekście stabilności konstrukcyjnej obiektu,
bezpieczeństwa użytkowania;
2) dokumentacja fotograficzna - jeżeli pomoże to w lepszym zobrazowaniu obiektu;
3) inne dokumenty dołączone do ekspertyzy - niezbędne do prawidłowej oceny obiektu
budowlanego.5) w przypadku obiektu użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osób starszych;
6) informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
7) rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne);
8) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród
budowlanych;
9) rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych:
a) ogrzewczych,
b) chłodniczych,
c) klimatyzacji,
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
e) wodociągowych i kanalizacyjnych,
f) gazowych,
g) elektroenergetycznych,
h) telekomunikacyjnych,
i) piorunochronnych,
j) ochrony przeciwpożarowej,
a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi
wraz z punktami pomiarowymi;
10) wnioski końcowe wskazujące w sposób jednoznaczny czy stan techniczny obiektu
budowlanego:
a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne
z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.
V. Część rysunkowa ekspertyzy zawiera co najmniej:
W przypadku ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku:
1) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów w zakresie niezbędnym do
przedstawienia układu funkcjonalno – przestrzennego w tym rozwiązań architektoniczno-
budowlanych i budowlano-konstrukcyjnych a w szczególności rozwiązań materiałowych
przegród zewnętrznych obiektu budowlanego,
2) charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu
funkcjonalno-przestrzennego, z nawiązaniem do poziomu terenu, ukazujące
powiązanie z podłożem oraz przyległymi obiektami,
3) widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy
architektonicznej obiektu budowlanego, w tym jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich
widocznych stron, z naniesionym na rysunku określeniem graficznym lub opisowym
charakterystycznych wyrobów wykończeniowych i kolorystyki;
W przypadku ekspertyzy technicznej dotyczącej obiektów budowlanych innych niż budynki:
1) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów,
2) charakterystyczne przekroje,
3) widoki
– z nawiązaniem do poziomu terenu, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym
zewnętrznych w rzucie pionowym i poziomym oraz z określeniem graficznym lub
opisowym wyrobów wykończeniowych i kolorystyki.
VI. Załączniki mogą stanowić:
1) obliczenia - jeżeli stopień skomplikowania obiektu (budynku) tego wymaga i są one
konieczne do prawidłowej oceny w kontekście stabilności konstrukcyjnej obiektu,
bezpieczeństwa użytkowania;
2) dokumentacja fotograficzna - jeżeli pomoże to w lepszym zobrazowaniu obiektu;
3) inne dokumenty dołączone do ekspertyzy - niezbędne do prawidłowej oceny obiektu
budowlanego.5) w przypadku obiektu użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osób starszych;
6) informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
7) rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne);
8) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród
budowlanych;
9) rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych:
a) ogrzewczych,
b) chłodniczych,
c) klimatyzacji,
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
e) wodociągowych i kanalizacyjnych,
f) gazowych,
g) elektroenergetycznych,
h) telekomunikacyjnych,
i) piorunochronnych,
j) ochrony przeciwpożarowej,
a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi
wraz z punktami pomiarowymi;
10) wnioski końcowe wskazujące w sposób jednoznaczny czy stan techniczny obiektu
budowlanego:
a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne
z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.
V. Część rysunkowa ekspertyzy zawiera co najmniej:
W przypadku ekspertyzy technicznej dotyczącej budynku:
1) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów w zakresie niezbędnym do
przedstawienia układu funkcjonalno – przestrzennego w tym rozwiązań architektoniczno-
budowlanych i budowlano-konstrukcyjnych a w szczególności rozwiązań materiałowych
przegród zewnętrznych obiektu budowlanego,
2) charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu
funkcjonalno-przestrzennego, z nawiązaniem do poziomu terenu, ukazujące
powiązanie z podłożem oraz przyległymi obiektami,
3) widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy
architektonicznej obiektu budowlanego, w tym jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich
widocznych stron, z naniesionym na rysunku określeniem graficznym lub opisowym
charakterystycznych wyrobów wykończeniowych i kolorystyki;
W przypadku ekspertyzy technicznej dotyczącej obiektów budowlanych innych niż budynki:
1) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów,
2) charakterystyczne przekroje,
3) widoki
– z nawiązaniem do poziomu terenu, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym
zewnętrznych w rzucie pionowym i poziomym oraz z określeniem graficznym lub
opisowym wyrobów wykończeniowych i kolorystyki.
VI. Załączniki mogą stanowić:
1) obliczenia - jeżeli stopień skomplikowania obiektu (budynku) tego wymaga i są one
konieczne do prawidłowej oceny w kontekście stabilności konstrukcyjnej obiektu,
bezpieczeństwa użytkowania;
2) dokumentacja fotograficzna - jeżeli pomoże to w lepszym zobrazowaniu obiektu;
3) inne dokumenty dołączone do ekspertyzy - niezbędne do prawidłowej oceny obiektu
budowlanego.

Wyciąg z ustawy:

Art. 49f.   [Przesłanki wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego]

1. W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części:

1)bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2)bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

- jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.

2. W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 103 ust. 2, uproszczone postępowanie legalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego.

3. W przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze postanowienia, bezzwłoczne:

1)zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego części oraz

2)usunięcie stanu zagrożenia.

4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie.

5. Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1, upłynął po dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1.

Art. 49g.   [Dokumenty legalizacyjne w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym]

1. W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.

2. Do dokumentów legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, należą:

1)oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

2)geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;

3)ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego:

a)nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz

b)pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie.

Art. 49h. [Sprawdzenia dokonywane w trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego]

1. W trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego sprawdza:

1)kompletność dokumentów legalizacyjnych oraz

2)czy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

2. W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym terminie.

Art. 49i.   [Rozstrzygnięcia wydawane w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym]

1. Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, wydaje:

1)decyzję o legalizacji, w przypadku gdy:

a)dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta zgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 49h ust. 2, oraz

b)z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania;

2)decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku:

a)nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie wskazanym w postanowieniu, o którym mowa w art. 49g ust. 1,

b)niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w art. 49h ust. 2,

c)gdy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

2. Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego.

Kontakt z Kancelarią:

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła) 

 Telefony: 724 046 783 lub 726 066 462

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus