Urlop ojcowski

Uprawnienia ojca, w związku z urodzeniem się dziecka 

Nie tylko matce dziecka przysługują uprawnienia związane z urodzeniem się dziecka. Ojciec dziecka również posiada określone prawa, z których powinien skorzystać. Panią przysługuje urlop rodzicielski (dawniej urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski), natomiast Panom urlop ojcowski.

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski udzielany jest w wymiarze dwóch tygodni. Wniosek taki należy złożyć w terminie 7 dni przed dniem,  w którym planowo ma nastąpić korzystanie z takiego urlopu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu jeżeli pracownik spełnił wymagania o charakterze formalno-prawnym. W przypadku gdy pracodawca naruszy ten obowiązek grozi mu odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.  Do ww. wniosku ojciec dziecka musi dołączyć określone w rozporządzeniu Ministra Właściwego do Spraw Pracy dokumenty. Do dokumentów tych należy, w szczególności skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Jest to zrozumiałe, gdyż pracodawca musi mieć pewność, że pracownik rzeczywiście nabył prawo do takiego urlopu. Urlop ten może być udzielony do momentu gdy dziecko ukończy 24 miesiąc życia. Nie jest możliwe udzielenie ww. urlopu w późniejszym terminie. Chodzi tutaj o dzieci naturalne. O urlop ojcowski mogą się również starać ojcowie, którzy adoptowali dziecko innego mężczyzny. W takim przypadku udzielenie urlopu możliwe jest w terminie do ukończenia przez dziecko 7 roku życia jednak nie później niż do upływy 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o adopcji dziecka. W przypadku natomiast gdy wobec dziecka odroczono podjęcie obowiązku szkolnego to istnieje możliwość skorzystania z takiego urlopu również gdy dziecko nie ukończyło 10 roku życia (ale, do upływy 24 miesięcy od uprawomocnienia się adopcji).  . Istnieje możliwość wykorzystania z całego urlopu ojcowskiego od razu lub podzielenia go na części, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być to części krótsze niż jeden tydzień. Wynika z tego, że urlop ojcowski może być wykorzystany tylko w dwóch częściach.  Do urlopu ojcowskiego stosuje się niektóre przepisy regulujące warunki udzielania urlopu rodzicielskiego. W tym zakresie ojcowi przebywającemu na urlopie ojcowskim przysługuje taka sama ochrona jak kobiecie przebywającej na urlopie rodzicielskim (dawniej macierzyńskim). Przepisy zawierają w tym zakresie normę odsyłającą.

Spór z pracodawcą i pomoc Kancelarii

W naszej kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie uzyskasz pomoc prawną zarówno na etapie sporu sądowego z pracodawcą jak i na etapie złożenia poprawnie skonstruowanego i zawierającego wszelkie niezbędne informację i załączniki wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego.