Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Kiedy konieczne jest ustalenie kontaktów z dzieckiem? 

 W sytuacji gdy oboje rodzice ze sobą zamieszkują, niezależnie czy osoby te pozostają w związku małżeńskim też nie zachodzi potrzeba uregulowania kontaktów z dziećmi. Dotyczy to oczywiście sytuacji gdy rodzicie wspólnie sprawują opiekę nad swoimi dziećmi. Inaczej jest w przypadku powstania sporu w tym zakresie. Jeżeli dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców zazwyczaj konieczne jest szczegółowe uregulowania reguł, na podstawie których będą się odbywać kontakty dziecka z rodzicem nie sprawującym nad nim bezpośredniej opieki. Dodatkowo sytuacja taka może również mieć miejsce gdy żaden z rodziców nie zamieszkuje z dzieckiem, które jest umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce wychowawczej (np. rodzinne pogotowie opiekuńcze). W niniejszym artykule zostanie omówiona procedura prowadząca do wydania przez Sąd Opiekuńczy rozstrzygnięcia regulujący kontakty rodziców z dzieckiem.

Prawo do osobistej styczności z dzieckiem 

  Prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem jest niezależne od posiadania władzy rodzicielskiej. W tym zakresie rodzic ma, w szczególności prawo do osobistych spotkań z dzieckiem. Zazwyczaj spotkania te odbywają się bez obecności drugiego rodzica, a czasami drugi ten rodzic również może być obecny. Dodatkowo rodzic ma prawo do porozumiewania się z dzieckiem środkami komunikowania się na odległość. Do takich środków należy w szczególności telefon, komunikatory internetowe takie jak np. skype. Co do zasady prawo do komunikowania z dzieckiem na odległość nie powinno być w żadnej sposób ograniczone. Oczywiści nie budzi wątpliwość fakt, że utrzymywania kontaktu dzieci z rodzicami jest wyłącznie uprawnieniem, a nie obowiązkiem.

Wyrok rozwodowy, a kontakty z dzieckiem 

  W sprawie określenia kontaktów rodzica z dzieckiem Sąd obligatoryjnie orzeka w wyroku rozwodowym (chyba, że strony przedłoży stosowne porozumienie) albo też w odrębnym postępowaniu. W przypadku gdy jeden z rodziców utrudnia drugiemu wykonywaniu swojego prawa do kontaktów z dzieckiem może na niego zostać nałożona kara grzywna, a nawet aresztu. W praktyce kara  aresztu jest w tym przypadku bardzo rzadko stosowana jak wskazuje praktyka orzecznicza. Ustalenie kontaktu ze wspólnymi dziećmi może również nastąpić w toku postępowania mediacyjnego. W sprawach tego rodzaju mediacja może odnieść zadowalające rezultaty gdyż dojście do porozumienia leży w interesie dziecka. W postępowaniu mediacyjnym obecny może być również adwokat lub radca prawny reprezentujący stronę sporu.

Jak możesz się z Nami skontaktować? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami rodzinnymi, w tym postępowaniami o ustalenie kontaktów rodzica ze wspólnym małoletnim dzieckiem. Pomoc jest udzielana doraźnie lub kompleksowo w oparciu o udzielne pełnomocnictwo procesowe.