Ustanowienie opieki

Kiedy następuje ustanowienie opieki?

Ustanowienie opieki należy do decyzji Sądu. Sąd podejmuje również decyzję w zakresie tego kto zostanie opiekunem określonego małoletniego lub innej osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym opiekuna ustanawia się wyłącznie w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba rozumiana jako prawnie relewantny powód. W innych sytuacjach nie ma możliwości ustanowienia opieki, nawet na wniosek samego zainteresowanego pupila. Zazwyczaj opiekę sprawuje wyłącznie jeden opiekun, gdyż nie ma możliwości, aby opieka była sprawowana przez dwie osoby jednocześnie. Wyjątek w tym zakresie stanowią małżonkowie, którzy mogą wspólnie sprawować opiekę. Dotyczy to przede wszystkim rodzin zastępczych. W przypadku gdy osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych nie ma jeszcze ustanowionego opiekuna, a zachodzi taka potrzeba w celu ochrony jej praw majątkowych Sąd jest uprawniony do wydawania stosownych zarządzeń, a także do ustanowienia kuratora, który czuwa nad zarządem majątku tej osoby. Osoba kuratora bardzo często w praktyce mylona jest z opiekunem.

Kto może zostać opiekunem?

Nie każda osoba może zostać opiekunem. Przepisy przewidują w tym zakresie szereg ograniczeń. Funkcji takiej nie może sprawować przede wszystkim osoba pozbawiona praw publicznych. Pozbawienie prawa publicznych do środek karny. Opiekunem nie może być także rodzić pozbawiony władzy rodzicielskiej lub skazana za przestępstwo przeciwko małoletniemu. Jest to zrozumiałe gdyż najczęściej opiekę ustanawia się dla osób małoletnich. Niezależnie od tego opiekunem nie może być osoba co do której zachodzi podejrzenie, że nie daje rękojmi prawidłowego sprawowania opieki. Przepisy przewidują pewną kolejności w zakresie powołania na opiekuna. W pierwszej kolejności opiekunem powinna zostać osoba wskazana przez rodziców dziecka. Co oczywiste nie dotyczy to przypadków, gdy rodzice Ci zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Jeżeli nie jest możliwe wskazanie takiej osoby do funkcji opiekuna powinny być powołani najbliżsi krewni lub inne osoby bliskie pupilowi. W innych przypadkach do wskazania osoby opiekuna jest zobowiązana właściwą ze względu na miejsce zamieszkania pupila jednostka pomocy społecznej. Najczęściej jednak udaje się znaleźć osobę opiekuna w kręgu osób najbliższych dla pupila. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie.

Pomoc w sprawach opiekuńczych

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami o opiekę. W tym zakresie mec. r. pr. J. Orłowska-Paczek reprezentuje strony przez Sądami oraz organami pomocy społecznej. Kancelaria posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zapraszamy do współpracy w zakresie spraw rodzinnych zawisłych przed Sądem.