Ustawa o cudzoziemcach

Co reguluje ustawa o Cudzoziemcach? 

     Ustawa o cudzoziemcach jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady wjazdu i pobytu na terytorium Polski cudzoziemców. Cudzoziemcy to osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego. Osoby takie mogą posiadać obywatelstwo innego państwa lub też nie być obywatelami żadnego państwa. Posiadanie narodowości polskiej nie jest równoznaczne z posiadaniem polskiego obywatelstwa jednak znacznie ułatwia nabycie tego obywatelstwa. Obywatelstwo polskie mogą posiadać również osoby, innej narodowości niż polska. Państwo Polskie gwarantuje w Konstytucji, że mniejszości narodowe nie mogą być dyskryminowane.

Organy właściwy w zakresie spraw dotyczących Cudzoziemców

  Podstawowym organem w zakresie spraw dotyczących cudzoziemców jest Wojewoda. Organem wyższego stopnia w stosunku do Wojewody w tym zakresie jest Szef Urzędu do spraw cudzoziemców. Przedmiotowa ustawa przewiduje szereg form ochrony cudzoziemców, a także form legalnego pobytu na terenie naszego kraju. W znacznym zakresie są w tej materii uprzywilejowani są cudzoziemcy posiadający obywatelstwo krajowe jednego z państw Unii Europejskiej, gdyż ich sytuacja co do zasady jest taka sama jak obywateli Polski. Osoby takie mogą w szczególności przebywać na terenie naszego kraju bez wiz, ani innego rodzaju pozwoleń na pobyt, a także podejmować pracę i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Jakie warunki musi spełniać Cudzoziemiec, aby legalnie przebywać w kraju? 

  Ustawa o cudzoziemcach reguluje warunki jakie musi spełnić cudzoziemiec, aby wjechać na teren Polski. W tym zakresie cudzoziemiec musi przede wszystkim posiadać ważny dokument tożsamości. Jest to zrozumiałe gdyż służby graniczne muszą mieć możliwość zweryfikowania tożsamości cudzoziemca. Dokumentem takim może być paszport. Dodatkowo niektórzy cudzoziemcy muszą posiadać dokument, który potwierdza uprawnienie cudzoziemca do przebywania na terenie naszego kraju. Dokumentem takim może być wiza, nie stanowi natomiast takiego dokumentu Karta Polaka. W przypadku braku ww. dokumentów oraz w innych przypadkach określonych w ustawie służby graniczne mogą nie zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na teren Polski. Kwestię dotyczące przekraczania granicy krajowych na terenie obszaru Schengen w znacznej mierze reguluje kodeks graniczny Schengen. Cudzoziemiec może również korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Nasza pomoc

  Na terenie Jarosławia, Przeworska oraz Przemyśla osiedla się dużo Cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy. Wynika to z faktu, że miasta te są położone blisko granicy z tym państwem. Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną dla Cudzoziemców przebywających na terenie Polski.