Ustawa o lasach

Kiedy ustawa o lasach znajduje zastosowanie? 

 Ustawa o lasach znajduje zastosowanie do wszystkich lasów znajdujących się na terytorium Polski. Bez znaczenie jest tutaj to, czy las jest własnością skarbu państwa, jednostki samorządu terytorialnego czy też osoby lub podmiotu prywatnego. Celem ww. ustawy jest racjonalna gospodarka zasobami leśnymi oraz regulacja zasad wycinki. W niniejszym artykule zostaną omówione podstawowe założenia niniejszej ustawy.

Szczegóły ustawy o lasach 

  Przedmiotowa ustawa definiuje las jako grunt po powierzchni większej lub równej 10 arów. Dodatkowo co oczywistym warunkiem uznania gruntu za las jest to, aby był on pokryty roślinnością leśną (ewentualnie może on być czasowo jej pozbawiony). Grunt ten musi być przeznaczony do produkcji leśnej. Warunek ten nie musi być spełnione w przypadku gdy grunt ten stanowi rezerwat przyrody lub stanowi cześć parku narodowego, a także gdy został wpisany do rejestru zabytków (w takim przypadku produkcja leśna może być prowadzona w ograniczonym zakresie). Za las mogą być uznane również grunty spełniające przesłanki art. 3 pkt. 2 ustawy o lasach. W przypadku powstania sporu w zakresie kwalifikacji danego gruntu można skonsultować  się z adwokatem lub radcą prawnym w celu uzyskania porady prawej w tym zakresie.

Rodzaje lasów

  Szczególna kategorie lasów stanowią lasy państwowe. Wiele środowisk optuje za sprywatyzowaniem tych gruntów. Zwolennicy takiej koncepcji podnoszą, ze lasy te są źle zarządzane. Nadzór nad lasami państwowymi sprawuje Minister właściwy do spraw środowiska zgodnie z art. 5 ust. 4 przedmiotowej ustawy. Warto zauważyć, że obowiązek obowiązek dbania o środowisko, w szczególności podejmowania działań na rzecz kształtowania równowagi w ekosystemie leśnym ciąży zarówno na prywatnych jak i publicznych właścicielach gruntów, na których znajdują się obszary zalesione.

Kto zarządza lasami? 

  Centralną jednostką zarządzającą lasami państwowymi jest Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”. W obrębie tej jednostki na szczeblu centralnym działa Dyrekcja Lasów Państwowych, natomiast na szczeblu Wojewódzkim Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych. Na szczeblu lokalnym zarządzaniem lasami państwowymi zajmują się Nadleśnictwa, na czele których stoją Nadleśniczowie. Jednostki takie zatrudniają leśniczych, podleśniczych, a także innych pracowników wykonujących zadania w zakresie gospodarowania zasobami leśnymi. Za porządek na terenie lasów państwowych odpowiada umundurowana formacja o nazwie służba leśna. Funkcjonariusze tej jednostki są uprawnieni między innymi do karania w trybie mandatowym osób, które popełniło wykroczenie w zakresie szkodnictwa leśnego.

W celu indywidualnej porady prawnej zapraszam do kontaktu 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem lasami państwowymi. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu.