Ustawa o ochronie przyrody

Dlaczego warto chronić przyrodę? 

 Społeczeństwa cywilizowane podejmują działania w zakresie zapobieżenia degradacji środowiska naturalnego. W związku z tym faktem zasady gospodarowania środowiskiem oraz zadania administracji publicznej w tym zakresie są uregulowane w formie ustaw, między innymi ustawie o ochronie przyrody. Przedmiotowa ustawa ma na celu określenie ram ochrony zarówno przyrody ożywionej (elementami tej przyrody są między innymi zwierzęta), nieożywione (rośliny), jak i krajobrazu. Niektóre regulację zawarte w ww. ustawie są implementacją przepisów prawa UE w zakresie ochrony przyrody.

Kto ma obowiązek chronić środowisko naturalne? 

  Przedmiotowa ustawa nakłada obowiązki w zakresie ochrony przyrody zarówno na podmioty publiczne jak i prywatne. Zgodnie z niniejsza ustawą organy administracji publicznej, osoby fizyczne oraz osoby prawne są zobowiązane do dbałości o stan przyrody. Dbałość o stan przyrody oznacza nic innego jak korzystanie z niej w sposób racjonalny i zrównoważony co umożliwia odbudowę zasobów środowiska i zapobiega jego degradacji. Niektóre zachowania naruszające ten obowiązek mogą stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Na organach administracji publicznej, w tym organach jednostek samorządu terytorialnego ciąży natomiast obowiązek organizowania ram organizacyjno-prawnych dla realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody oraz finansowanie tych zadań. W przypadku powstania postępowań spornych w zakresie regulacji ww. ustawy strona może być reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego.

Obszary ochrony przyrody

  Obszarami ochrony przyrody zgodnie z przedmiotową ustawą są między innymi parki narodowe oraz parki krajobrazowe. Obszary te stanowią wyodrębnione tereny, które podlegają ścisłej ochronie. Na terenach takich ograniczona jest możliwość podejmowania określonych działań. Parki narodowe tworzone są przez Ministra Ochrony Środowiska w drodze rozporządzenia. Ustawa określa szczegółowe warunki jakie musi spełniać obszar, aby na jego terenie utworzono park narodowy, między innymi obszar ten musi wyróżniać się szczególnymi warunkami przyrodniczymi (np. obecność bardzo rzadkiego gatunku zwierząt, którego grozi wymarcie). Minimalna wielkość parku narodowego wynosi 1 000 ha, dlatego ta forma ochrony przyrody jest przeznaczona wyłącznie dla obszarów przyrody o dużej powierzchni. Podstawowym organem parku narodowego jest Dyrektor. Szczegółowe kompetencje ww. dyrektora są wymienione w ustawie o ochronie przyrody. Parki krajobrazowe są natomiast tworzone przez organ uchwałodawczy jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga też w postępowaniach, których przedmiotem są regulację wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Zapraszamy do współpracy.