Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach

Dlaczego warto dbać o porządek? 

 Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy należy do zadań własnym tej jednostki samorządu terytorialnego. Gminy wykonują te zadania za pośrednictwem podległych im jednostek organizacyjnych lub specjalnie do tego powołanych spółek komunalnych. To drugie rozwiązanie jest coraz bardziej popularne ze względu na zalety o charakterze ekonomiczno-organizacyjnym.

Obowiązki Gminy w zakresie utrzymania porządku

  W celu realizacji ciążących na Gminie obowiązków Gmina jest zobowiązania do utrzymania infrastruktury koniecznej do utylizacji odpadów. Odpady to wszelkiego rodzaju zużyte surowce i produkty przeznaczone do utylizacji. Gmina jest zobowiązana do utylizacji zarówno odpadów o charakterze organicznym, jak i nieorganicznym, a także szczególnego rodzaju odpadów jakim są wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne. Oczywiście Gminy mogą korzystać również z infrastruktury będącej w posiadaniu innych Gmin, jednak takie rozwiązanie generuje ze sobą bardzo wysokie koszty. Dodatkowo Gmina jest zobowiązana do prowadzenia selektywnej odbiórki odpadów. W dzisiejszych czasach konieczne jest powtórne przetwarzanie odpadów. Na wysypiskach powinny znaleźć się wyłącznie odpady, które nie podlegają recyklingowi. W celu realizacji obowiązków w tym zakresie Rada Gminy podejmuje uchwały. W praktyce bardzo trudną do zrealizowania jest inwestycja w postaci budowy wysypiska. Wynika to z faktu, że mieszkańcy terenów blisko których ma zostać zrealizowana taka inwestycja bardzo często wyrażają sprzeciw. Jest to zrozumiałe, gdyż lokalizacja takiego wysypiska może wpłynąć negatywnie na wartość zlokalizowanych w okolicach działek. Wysypisko śmieci często emituje emisję zapachowe i gazowe, które mogą znacznie utrudnić lub uniemożliwić użytkowanie nieruchomości znajdujących się w niedalekiej odległości od tego obiektu. Z uwagi na ten fakt zalecane jest lokalizowanie tego rodzaju inwestycji z dala od stref zamieszkania.

Kto finansuje działania Gminy? 

  Gmina finansuje realizację zadań związanych z gospodarką odpadami opłatami od właścicieli posesji. Każdy właściciel nieruchomości mieszkalnej jest zobowiązany zarówno do podłączenia do sieci kanalizacyjnej jak i do uczestniczenia w gospodarce odpadami. W przypadku odbioru odpadów wysokość opłaty jest najczęściej uzależniona od ilości mieszkańców posesji oraz tego czy segregują oni odpady. Jest to zrozumiałe, gdyż utylizacja odpadów, które nie są segregowane jest znacznie droższa. W przypadku gdy nie zgadzamy się z wysokością naliczonej opłaty możemy dochodzić swoich roszczeń przed Sądem. W tym zakresie przydatna może być pomoc adwokata lub radcy prawnego.

Chcesz uzyskać indywidualną poradę? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się również postępowaniami spornymi w zakresie prowadzenia przez Gminę gospodarki odpadami. Sprawy te mają najczęściej charakter administracyjny. Zapraszamy kontaktów celu umówienia terminu konsultacji prawnej.