Ustawa o zawodzie lekarza

Co reguluje ustawa o zawodzie lekarza? 

 Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty reguluje warunki wykonywania tych dwóch zawodów. Profesję te są bardzo odpowiedzialne, gdyż ich wykonywanie ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi. W związku z tym faktem zawody te podlegają ścisłej reglamentacji, której celem jest ochrona zdrowia publicznego. Reglamentacja ta dotyczy zarówno obowiązku spełnienia określonych wymogów kwalifikacyjnych przez kandydatów do wykonywania tych zawodów, jak i późniejszych warunków wykonywania tego zawodu.

Obowiązki lekarza

  Zgodnie z przedmiotową ustawą do kompetencji lekarza należy udzielanie porad medycznych oraz przeprowadzanie badań. Dotyczy to zarówno badań stanu zdrowia jak i badań naukowych. Lekarz dentysta posiada analogiczne uprawnienia, które są jednak ograniczone zakresowo wyłącznie do kwestii związanych chorób zębów, jamy ustnej oraz niektórych części czaszki. Prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przyznaje Okręgowa Izba Lekarska. Organ ten nie podejmuje jednak w tym zakresie decyzji arbitralnej, gdyż ma obowiązek przyznania tego prawa każdej osobie, która spełnia określone w ustawie kryteria. Oprócz kryteriów typowo formalnych konieczne jest spienienie kryteriów o charakterze ocennym takim jak wykazanie się nienaganną postawą etyczną. W przypadku odmowy przyznania tego prawa osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, a w dalszej kolejności skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W postępowaniach tych strona może być reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego. Zasadą jest, że kwalifikacji wymagane do wykonywania tych zawodów, w szczególności ukończenie studiów medycznych lub stomatologicznych należy spełnić na terenie Polski. W niektórych sytuacjach jednak  możliwe jest również uznanie kwalifikacji nabytych w innych krajach, dotyczy to zwłaszcza krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Dlaczego zawód lekarza jest taki ważny? 

  Zawód lekarza to zawód zaufania publicznego, dlatego też z tego tytułu ciąży na tych osobach szereg obowiązków. Przede wszystkim lekarz jest zobowiązany do udzielania pomocy medycznej w każdym przypadku gdy jest to niezbędne w rozumieniu art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty. Oznacza to, ze w takich przypadkach lekarz nie może uzależnić udzielenia pomocy od zapłaty wynagrodzenia.  W takiej sytuacji lekarzowi przysługuje status funkcjonariusza publicznego.

Szczegółowe obowiązki lekarzy 

  Przedmiotowa ustawa określa w sposób szczegółowy do czego jest zobowiązany lekarz podczas wykonywania swojej pracy. Regulację te mają na celu ochronę interesów pacjentów, takiej jak ich godności oraz stanu zdrowia. Dla przykładu można przytoczyć zakaz sprzedaży przez lekarza produktów leczniczych z pewnymi wyjątkami. Zakaz ten jest zrozumiały z punktu widzenia etycznego, gdyż w takim przypadku istniałoby ryzyko, że lekarz przepisywałby pacjentowi produkty medyczne w celu uzyskania korzyści majątkowej z ich sprzedaży.

Nasza pomoc

  Kancelaria na stronie której się znajdujesz pomaga również w postępowaniach dotyczących przyznania prawa do wykonywania zawodu lekarza i zawodu dentysty. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.