Ustna umowa o pracę

Naruszenie obowiązku zawarcia umowy o pracę na piśmie 

Bardzo często pracodawcy naruszają swój obowiązek polegający na potwierdzeniu pracownikowi na piśmie warunków płacy i pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Wbrew obiegowej opinii umowa o pracę nie musi być zawierana na piśmie, a jedynie pracodawca jest zobowiązany do potwierdzenia istotnych jej warunków na piśmie. Dodatkowo nawet gdy pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku nie niweczy to faktu, iż pomiędzy stronami nawiązał się stosunek pracy. Kluczowym dla istnienia stosunku pracy jest bowiem wykonywania pracy w stosunku podporządkowania czyli wykonywaniu tej pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę pod jego kierownictwem.

Jak udowodnić istnienie stosunku pracy? 

W przypadku gdy pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy na piśmie, ani nie potwierdził jej warunków na piśmie w przypadku powstania sporu, w szczególności co do kwoty należnego pracownikowi wynagrodzenia należy powołać inne dowody na podnoszone przez pracownika okoliczności. Dowodami tymi najczęściej są zeznania świadków, zwykle innych pracowników zatrudnionych przez pracodawcę. Należy jednak pamiętać, że takie osoby nie zawsze są chętne aby zeznawać na niekorzyść swojego pracodawcy w obawie o negatywne konsekwencje z jego strony. Nie mniej jednak w przypadku gdy takie osoby zostaną wezwane są zobowiązane do zeznawania prawdy i tylko prawdy pod rygorem odpowiedzialności karnej. Znacznie łatwiej powołać natomiast na świadków byłych pracowników. Osoby takie są niezależne dlatego ich zegnania będą wiarygodne i najczęściej korzystne dla pracownika jako zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

Wykroczenie lub przestępstwo przeciwko prawom pracownika 

Niezależnie od sankcji cywilnoprawnych pracodawca w przypadku nie potwierdzenia pracownikowi warunków pracy na piśmie w stosownym terminie może polegać odpowiedzialności za wykroczenia lub przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym. Stosunek rodzaju ma specyficzny charakter umożliwiający nadużywanie pracodawcy swojej przewagi dlatego odpowiedzialność cywilną pracodawcy uzupełnia także odpowiedzialność karnoprawna. O możliwości popełnienia przestępstwa przez pracodawcę może zawiadomić właściwe organy ścigania zarówno sam pracownik, osoba trzecia lub instytucja u której pokrzywdzony pracownik szuka pomocy.

Pomoc prawna w sprawach pracowniczych

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami pracowniczym. Najczęściej pomagamy właśnie po stronie pracowników pokrzywdzonych nieprawidłowym działaniem pracodawcy. Oczywiście istnieją również sytuację, że to pracownik naruszył swoje obowiązku i to pracodawcy przysługują roszczenia z tego tytułu. Kancelaria, na stronie której się znajdujesz ma swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie