Uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Czym jest uzasadnienie wniosku o upadłość?

Uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dokument, który należy załączyć do ww. wniosku zawierający krótki opis okoliczności, które doprowadziły dłużnika do niewypłacalności oraz sytuacji finansowej dłużnika.

Co powinno zawierać uzasadnienie wniosku o upadłość?

Uzasadnienie takie powinny wskazywać:

 • przyczyny niewypłacalności,
 • sytuację finansową, majątkową oraz rodzinną dłużnika,
 • stan zdrowia dłużnika, zwłaszcza, w sytuacji, gdy jest on niezdolny do pracy,
 • czynności jakie dłużnik podjął, w celu wyjścia z trudnej sytuacji finansowej.

Przyczyny niewypłacalności

Przyczyny niewypłacalności najczęściej są związane z:

 • chorobą lub wypadkiem,
 • utratą pracy,
 • nietrafioną inwestycją,
 • byciem ofiarą przestępstwa,
 • powiększeniem rodziny,
 • nierzetelnymi dłużnikami upadłego lub upadłością dłużników upadłego,
 • uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub hazardu.

Są to przykładowe przyczyny niewypłacalności. W praktyce mogą zaistnieć także inne przyczyny, które doprowadziły do niewypłacalności dłużnika.

Sytuacja finansowa i rodzinna dłużnika

W uzasadnieniu wniosku o upadłość należy krótko opisać aktualną sytuację finansową dłużnika, w szczególności możliwości zarobkowe. Ważne jest także wskazanie czy dłużnik posiada osoby na utrzymaniu.

Stan zdrowia dłużnika

Niewypłacalności dłużnika często jest spowodowana złym stanem zdrowia dłużnika, który nie może podjąć pracy. W uzasadnieniu wniosku najlepiej szczegółowo opisać na jakie choroby dłużnik cierpi i w jaki sposób się leczy lub podejmuje rehabilitację.

Informacja jakie czynności dłużnik podjął, w celu poprawy sytuacji finansowej

W uzasadnieniu dobrze jest opisać jakie działania dłużnik podjął w celu spłaty wierzycieli, np. próbował podjąć pracę lub przekwalifikować się.

Jak wprowadzić uzasadnienie wniosku do formularza?

Ze względu na ograniczona liczbę znaków w polu "uzasadnienie wniosku" najlepiej dołączyć osobny plik zawierający uzasadnienie do formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Plik taki może mieć format PDF lub DOCX.

Kto może pomóc w sformułowaniu uzasadnienia wniosku?

Pomocy takiej udzielają adwokaci, radcy prawni oraz doradcy restrukturyzacyjny. Osoby takie mogą nie tylko sporządzić uzasadnienie do wniosku, ale złożyć wszystkie dokumenty do Sądu i reprezentować dłużnika w toku postępowania. Ze względu na informatyzację postępowania upadłościowego to duża wygoda dla dłużnika, zwłaszcza w przypadku braku umiejętności obsługi komputera. W takim przypadku nie jest konieczne posługiwanie się podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, gdyż pełnomocnik może działać na podstawie zwykłego, papierowego pełnomocnictwa. Pamiętaj, że Twoim pełnomocnikiem co do zasady nie mogą być "Kancelarie upadłościowe" które nie są prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub doradców restrukturyzacyjnych.

Potrzebuje pomoc w sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości?

Nasz zespół radców prawnych może sporządzić dla Ciebie wniosek o upadłość oraz reprezentować Cię w toku całego postępowania.