Właściwość organów administracji publicznej

Kto ustala właściwy organ?  

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organy administracji z urzędu przestrzegają swojej właściwości. W praktyce procesowej najczęściej dochodzi w tym zakresie do sporów kompetencyjnych negatywnych, co oznacza że dwa lub więcej organy stoją na stanowisku, że nie są właściwe do rozpoznania sprawy. Rzadziej dochodzi do sytuacji, gdy dwa organy twierdzą, że są właściwe do rozpoznania sprawy.

Właściwość miejscowa organu

Właściwość miejscową organu administracji określa się według następujących reguł. W sprawach dotyczących nieruchomości (np. o uwłaszczenie) właściwy jest organ działający na obszarze, na którym znajduje się ta nieruchomość. Może w tym przypadku nastąpić sytuacją, że nieruchomość ta znajduje się w okręgu działania dwóch organów władzy publicznej właściwych rzeczowo wówczas właściwy jest organ na obszarze którego znajduje się większa część nieruchomości. W sprawach dotyczących zakładu pracy właściwy miejscowo jest organ ze względu na miejsce położenia zakładu pracy, a w przypadku gdy zakład ma dopiero powstać według miejsca gdzie planuje się, aby powstał. W innych sprawach organem właściwym jest ten, w którego okresu działania jedna ze stron lub strony mają miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych oraz siedzibę w przypadku jednostek organizacyjnych. W dalszej kolejności decyduje miejsce pobytu (siedziby) strony lub stron. Jeżeli natomiast żadna ze stron nie posiada miejsca zamieszkania, ani pobytu w Polsce właściwość miejscową ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu. ww. podmiotów w Polsce. Jeżeli nie można ustalić w ten sposób właściwości miejscowej decyduje miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania (np. złożenie stosownego wniosku). W sprawach administracyjnych warto skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego. Natomiast właściwość rzeczową rozumianą jako prawo do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji określają przepisy szczególne powierzając sprawy określonego rodzaju poszczególnym organom administracji rządowej, państwowej, czy też samorządowej. Przepis te należą do materialnego prawa administracyjnego, które jest rozproszone w różnych aktach prawnych. Pracownicy administracji zwykle nie posiadają wykształcenia prawniczego dlatego pomoc prawnika może mieć kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia sprawy.

Pomoc prawna Kancelarii

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sporze z organem administracji zapraszam do Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu albo Rzeszowie. Twoje stanowisko może być zasadne zarówno pod względem prawnym i faktycznym. Pracownik administracji może być tego nieświadomy ze względu na brak wykształcenia prawniczego. Radca prawny lub adwokat może być Twoim pełnomocnikiem w toku postępowania administracyjnego i ochronić Twoje interesy w całej procedurze.