Właściwość Sądu w postępowaniu karnym

Właściwość Sądu Rejonowego w postępowaniu karnym

Zasadą jest, że w sprawach karnych właściwy jest Sąd Rejonowy. Podobnie jest w postępowaniu cywilnym. Niektóre jednak sprawy są rozstrzygane przez Sąd Okręgowy. Dotyczy to spraw, których przedmiotem jest ustalenie odpowiedzialności karnej za poważniejsze czyny zabronione. Jest to zrozumiałe, gdyż sprawy te co do zasady mają większą wagę i wymagają udziału bardziej doświadczonych sędziów. W przypadku gdy Sąd Rejonowy rozpoznaje sprawę w pierwszej instancji Sąd Okręgowy jest właściwym organem rozpoznającym środki zaskarżenia od wyroków tego Sądu. Oczywiście od tej zasady są wyjątki, w niektórych bowiem przypadkach środki zaskarżenia od wyroku Sądu I instancji rozpoznaje ten Sąd. Jeżeli natomiast strona nie zgadza się z orzeczeniem Sądu Okręgowego orzekającego jako Sąd pierwszej instancji przysługuje jej prawo zaskarżenia decyzji procesowej do Sądu Apelacyjnego. W Sądzie Apelacyjnym najczęściej orzekają najbardziej doświadczeni sędziowie, niejednokrotnie posiadający tytuły i stopnie naukowe z zakresu nauk prawnych. Dodatkowo elementem sądownictwa karnego jest również Sąd Najwyższy, który wykonuje zadania wskazane w ustawie.

Właściwość miejscową Sądu karnego

W przypadku właściwości miejscowej decydującym jest to, gdzie zostało popełnione przestępstwo. Wynika z tego, że co do zasady w postępowaniu karnym właściwy będzie Sąd w okręgu którego popełniono przestępstwo będące przedmiotem prawno-karnej oceny. W niektórych przypadkach jednak reguła ta nie znajduje zastosowania. Dla przykładu jeżeli przestępstwo popełniono w samolocie lub na statku właściwy będzie Sąd w okręgu, w którym znajduje się port statku powietrznego lub morskiego. Problem powstaje gdy przestępstwo zostało popełnione na większym obszarze lub w kilku miejscach obejmujących właściwością okręgów różnych Sądów. Wówczas decydującym będzie to, w okręgu którego Sądu w którym zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze jako pierwsze. Jeszcze bardziej sytuacja się komplikuje, gdyż można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa. Wówczas powinny być brane pod uwagę czynniki takie jak miejsce ujawnienia przestępstwa (np. złożenia zawiadomienia do prokuratury), miejsce ujęcia oskarżonego (zatrzymanie sprawcy przez policje), lub też miejsce zamieszkania lub pobytu oskarżonego. Jeżeli również te kryteria zawodzą sprawę rozpoznaje Sąd właściwy dla Miasta Warszawy, a dokładniej dzielnicy Śródmieścia. W postępowaniu karnym oskarżony może korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawny. Osoby takie mogą pełnić funkcje obrońcy.

Kontakt z Kancelarią

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej jako pokrzywdzony lub oskarżony zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. nasze siedziby znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.