Władza rodzicielska

Czym jest władza rodzicielska? 

Władza rodzicielska to możliwość podejmowania co do zasady przez rodziców dziecka decyzji w jego sprawach. Nie należy utożsamiać władzy rodzicielskiej z prawami rodzicielskimi, które mają szerszy zakres. Władzy rodzicielskiej rodzic może być pozbawiony, zarówno w przypadku gdy jej nadużywa, jak i w przypadku gdy z obiektywnych i niezawinionych przyczyn nie może jej sprawować. Jeżeli przyczyna taka ustąpić rodzic może ubiegać się o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Jeżeli przyczyna taka nie jest trwała możliwe jest zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Komu przysługuje władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem? 

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, chyba że jeden z rodziców zmarł, został pozbawiony tej władzy przez Sąd lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych (np. osoba nieletnia bądź ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie). Wynika z tego, że rodzic musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie wystarcza ograniczona zdolność do czynności prawnych. Rodzice reprezentują dziecko jako przedstawiciele ustanowi. Władza rodzicielska powinna być zawsze wykonywana w interesie dziecka zgodnie z jego dobrem. Władza rodzicielska obejmuje zarówno decydowanie o aspektach osobistych życia dziecka takich jak wybór szkoły, jak i majątkowych. Rodzice zarządzają majątkiem dziecka, jednak w niektórych przypadkach na dokonanie czynności dotyczącej majątku dziecka potrzebna jest zgoda Sądu. Tak jest w szczególności w przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku. Zgoda Sądu ma na celu kontrolę czy rodzice wykonują władzę rodzicielską zgodnie z interesem i dobrem wspólnego dziecka. Podobnie Sąd rozstrzyga w zakresie decyzji w sprawcach dziecka, w przypadku gdy rodzice w jakieś materii nie mogą dojść do porozumienia. W taki przypadku w postępowaniu przed Sądem uczestników może reprezentować adwokat lub radca prawny.

Stosowanie kar wobec dzieci 

Rodzice nie mogą stosować wobec dziecka kar cielesnych, jest to bezwzględnie zakazane. Dziecko jest zobowiązane do posłuszeństwa względem rodziców, jednak rodzice mogą wyegzekwować ten obowiązek wyłącznie korzystając z dozwolonych metod wychowawczych takich jak perswazja. W przypadku gdy dobro dziecka jest zagrożone z powodu, iż rodzice się nad nim znęcają należy niezwłocznie zawiadomić organy ścigania.

Porada z zakresu prawa rodzinnego   

Jeżeli chcesz uzyskać poradę z zakresu prawa rodzinnego zapraszamy do umówienia konsultacji w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Pomoc radcy prawnego w sprawach rodzinnych obejmuje zarówno przygotowanie wszelkich pism procesowych, jak i reprezentowanie wnioskodawcy lub innego uczestnika postępowania nieprocesowego w postępowaniu sądowym.