Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania? 

Warunkowe umorzenie jest szansą dla podejrzanych i oskarżonych. Osoba przeciwko której warunkowo umorzono postępowanie nie jest bowiem uważana za skazaną i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Jest to ważne szczególnie dla osób, które ze względu na wykonywany zawód nie mogą być karane (ukaranie powodowałby utratę pracy). Ponadto osobie takiej nie wymierza się kary. Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego określa art. 66 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie w przypadku gdy wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Oznacza to, że warunkowe umorzenie może nastąpić gdy stopień nasilenia złej woli sprawcy jest niewielki oraz sam czyn nie wyrządził znacznej szkody społeczeństwu, czy konkretnym jego członkom. Dodatkowo okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości. Należy więc stwierdzić, że w praktyce będzie konieczne przyznany się oskarżonego do winy, nie jest to jednak wymóg formalny, więc nie zawsze musi tak być. Sprawca musi być również osoba niekaraną. Jest to warunek bezwzględny i jego nie spełnienie uniemożliwia warunkowe umorzenie postępowania. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ukaranie sprawcy za przestępstwa nieumyślne. Wyjątkiem formalnym jest również to, aby zarzucane przestępstwo nie było zagrożone karą przekraczającą pięć lat pozbawienia wolności. Oznacza to, że warunkowo umoczyć nie można np., przestępstwa zabójstwa, natomiast dopuszczalne jest zastosowanie wspomnianej instytucji w stosunku do sprawcy wypadku komunikacyjnego. Dodatkowe przesłanki mają charakter nieostry, w przepisie art. 66 k.k. mówi się bowiem, że warunkowo umorzyć postępowanie karne może jeżeli postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Jest to więc przesłanka prognostyczna, Sąd udzielając warunkowego umorzenia w każdym konkretnym przypadku ocenia zasadność tej decyzji zwłaszcza pod względem funkcji prewencyjnej jaką spełnia prawo karne. Warunkowe umorzenie procedury karnej następuje na okres próby. Początkiem tego okresu jest uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tym zakresie. Okres ten trwa od roku to 3 lat w zależności od decyzji sądu. W okresie dozoru na sprawcę mogą być nałożone przewidziane w kodeksie karnym obowiązki, w szczególności obowiązek naprawienia szkody. Sprawca może również w tym okresie być oddany między innymi pod dozór kuratora lub instytucji godnej zaufania, które to podmioty będą czuwały nad budowaniem prawidłowym postaw sprawcy względem porządku prawnego.

Pomoc prawna Kancelarii

Doradzam pokrzywdzonym oraz oskarżonym w zakresie prawa karnego. Natomiast funkcje obrońcy w tych postępowaniach pełni współpracujący ze mną radca prawny. Ja natomiast reprezentuję przed sądem osoby pokrzywdzone przestępstwem. Zapraszam do mojej Kancelarii Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.