Warunkowe zawieszenie kary

Szansa dla sprawcy przestępstwa 

Warunkowe zawieszenie wykonania kary to instytucja prawa karnego, która daje sprawcy przestępstwa pewnego rodzaju drugą szansę. Nie każdą jednak karę można warunkowo zawiesić. Muszą zostać spełnione przede wszystkim warunki formalnoprawne, aby instytucja ta mogła znaleźć zastosowanie. Po pierwsze warunkowo zawiesić można karę pozbawienia wolności, jest to zrozumiałe gdyż jest to kara cechująca się większą dolegliwością aniżeli grzywna czy kara ograniczenia wolności. Warunkiem jest to aby kara ta była wymierzona w wymiarze krótszym niż rok. Nie można więc warunkowo zawiesić kary pozbawienia wolności w wymiarze roku i jednego miesiąca, czy też dłuższym. Kolejnym wymogiem formalnym jest aby taki sprawca nie był wcześniej skazany na karę pozbawienia wolności lub skazanie takie uległo już zatarciu. Oprócz wymogów formalnych przy podjęciu decyzji o zawieszeniu wykonania kary role odgrywa również ocena sędziego w ramach swobody edycji sędziowskiej. Sąd zawieszając wykonanie kary musi określić czy taka forma reakcji karnoprawnej jest wystarczająca dla osiągnięcia wobec sprawcy niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Jeżeli stwierdzi się, że zostały spełnione zarówno przesłanki formalne jak i pozostałe warunki zawieszenia kary Sąd może, ale nie musi zawiesić wykonania kary. Decyzja należy do Sądu i to ten organ biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zawieszenia kary. W tym zakresie Sąd zgodnie z przepisami kodeksu karnego bierze pod uwagę, w szczególności to, jak sprawca zachowywał się przed popełnieniem przestępstwa (postawa sprawcy) oraz po popełnieniu czynu zabronionego będącego przedmiotem oceny karnoprawnej. Dodatkowo znaczenia mają właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz to jaki prowadzi prowadził tryb życia. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Kancelarii adwokackiej lub Kancelarii radcowskiej.

Wyznaczenie okresu próby 

Sąd decydując się na zawieszenie wykonania kary wyznacza również okres próby, który może trwać najmniej rok, a najwięcej aż 3 lata. Termin, od którego biegnie okres próby wyznaczony jest jako dzień uprawomocnienia wyroku skazującego. W niektórych przypadkach możliwe jest, aby okres próby trwał 5 lat. Dodatkowo w przypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności Sąd może wymierzyć skazanemu grzywnę. W okresie próby na skazanego Sąd może nałożyć szereg obowiązków takich jak informowanie kuratora o przebiegu okresu próby czy też przeproszenie pokrzywdzonego. Sąd obligatoryjnie ma obowiązek zarządzić wykonanie zawieszonej kary w przypadkach określonych w ustawie karnej. W niektórych natomiast sytuacjach wykonanie ww. zarządzenie jest fakultatywne, bowiem decyzja należy od uznania Sądu. Kancelaria Radcy Prawnego zaprasza do kontaktu osoby potrzebujące pomocy prawnej w sprawach karnych w biurach w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku.