Wcześniejsza emerytura

Praca w szczególnych warunkach 

Emerytura wcześniejsza w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze jest kolejnym obok emerytury pomostowej świadczeniem przysługującym osobom wykonującym pracę w szczególnych warunkach. Zasady jej przyznawania reguluje ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczony musi w tym przypadku musi wykazać dwudziestoletni staż pracy gdy jest kobietą oraz dwudziestopięcioletni staż pracy gdy jest mężczyzna. Musi to jednak być staż pracy osiągnięty do dnia 31 grudnia 2008 r. Do stażu pracy wlicza się również okres odbywania zasadniczej służby wojskowej. Nie jest istotne czy Ubezpieczony pracował w państwowy, czy prywatnym zakładzie pracy. Dodatkowo Ubezpieczony musi wykazać okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze. Okres ten jest uzależniony od rodzaju wykonywanej pracy. Ubezpieczony musi również osiągnąć wiek emerytalny, który również jest uzależniony od rodzaju wykonywanej pracy. Do okresu pracy w szczególnych warunkach nie wlicza się wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, czy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Oprócz tego zainteresowany który przystąpił do otwartego Funduszu Emerytalnego musi złożyć oświadczenie o przekazaniu zgromadzonych tam na swoich rachunków  środków na dochody budżetu państwa, za pośrednictwem ZUS.

Odwołanie od decyzji ZUS

W przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzje odmawiającą Ubezpieczonemu prawa do wcześniej emerytury może on złożyć dowołanie. Odwołanie wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ubezpieczonego. Powyższy środek odwoławczy wnosi się za pośrednictwem Inspektoratu ZUS, który wydał decyzję (organ, którego Inspektorat jest struktura pomocniczą) w terminie 30 dni. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia ostatecznej decyzji. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych niegdyś rozpoznawał  1 sędzia oraz dwóch ławników. Aktualnie sprawy z tego zakresu rozpoznaje jeden sędzia zawodowy. jeżeli nie zgadzamy się natomiast z wyrokiem Sądu możemy wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego.

Pomoc prawnika w sprawach, z zakresu ubezpieczeń społecznych  

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał w stosunku do Ciebie decyzje odmowną w tym zakresie i nie zgadzasz się z jej treścią wnieś odwołanie. ZUS często popełnia błędy. W takim przypadku najlepiej jak zasięgniesz pomocy adwokata lub radcy prawnego, który w oparciu o udzielone pełnomocnictwo będzie bronił Twoich racji w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nasza Kancelaria znajduje się w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie.