Wspólność majątkowa, a dział spadku

Postępowanie spadkowe

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego zostaje określone w jakim udziale dziedziczy każdy ze spadkobierców. Uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia nie powoduje jednak, że spadkobiercy automatycznie stają się współwłaścicielami składników wchodzących w skład spadku.Przed działem spadku majątek spadkowy jest objęty wspólnością spadkobierców. Wspólność ta jest podobną instytucją do współwłasności i w tym zakresie nieuregulowanym stosuje się do niej przepisy regulujące współwłasność, nie mniej jednak pomiędzy tymi dwoma instytucjami istnieją pewne różnice.

Wspólność spadkowa 

Przede wszystkim w przeciwieństwie do współwłasności spadkobierca, któremu przysługuje prawo do wspólności spadkowej nie może dowolnie przenieść prawa do konkretnego składnika majątku spadkowego na inną osobę. Konieczna jest tutaj zgoda pozostałych spadkobierców. Chodzi tutaj zarówno o rozporządzenie składnikiem majątku spadkowego na podstawie umowy odpłatnej, taka jak umowa sprzedaży, zamiany, itp. jak i umowy o charakterze bezpłatnym takiej jak umowa darowizny. Zgoda spadkobierców nie może być wyrażona w dowolnej w formie, a co najmniej w takiej formie jaką przepisy prawa przywidują dla danej czynności prawnej. Nie ma natomiast możliwość, aby takiej, zastępczej zgody udzielił Sąd, co potwierdza bogate orzecznictwo sądowe. Dla przykładu zgoda spadkobierców na zbycie nieruchomości objętej wspólnością spadkową musi mieć formę aktu notarialnego. Jest to zrozumiałe, bowiem wówczas nie jest jeszcze określone jaki udział będzie przysługiwał danemu spadkobiercy w własności poszczególnych rzeczy wchodzących w skład spadku. Może być również tak, że niektóre przedmioty spadkowe zostaną przyznane jednemu spadkobiercy w całości, inne drugiemu, lub też zostaną zasądzone spłaty. W przypadku rozporządzenia udziałem w składniku spadku bez zgody pozostałych spadkobierców czynność taka jest bezskuteczna w stosunku do spadkobierców, co oznacza, że przy podziale spadku traktowana jest jako niebyła. Istnieje natomiast możliwość swobodnego rozporządzania przez spadkobiercę całym udziałem w spadku. Może być również tak co często się zdarza, że nabywcą udziału w spadku jest jedej ze spadkobierców. Postępowanie o dział spadku może być prowadzone również przy udziale adwokata lub radcy prawnego reprezentującego jedną ze stron sporu.

Więcej informacji na temat prawa spadkowego

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat prawa spadkowego zapraszamy do lektury innych artykułów dotyczących tej tematyki znajdujących się na niniejszym blogu. W przypadku potrzeba uzyskania porady prawnej możesz umówić się na konsultację w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.