Wyłudzenie kredytu

Kwalifikacja wyłudzania kredytu

W obrocie gospodarczym czasami zdarza się, że dochodzi do popełnienia czynów, które realizują znamiona przestępstwa. Jednym z rodzajów takiego przestępstwa jest tak zwane oszustwo kredytowe. Może one przybrać formę występku stypizowanego w art. 297 kodeksu karnego lub też stanowić przestępstwo oszustwa zwykłego. Najczęściej sprawca dopuszczając się tzw. oszustwa kredytowego jest oskarżony na podstawie kwalifikacji prawnej uwzględniających oba typy czynów zabronionych.

Jak zabezpieczyć się przed oszustwem? 

Przepisy te chronią wierzycieli, którzy są poszkodowani w skutek uzyskania nieprawdziwych informacji co do możliwości płatniczych dłużnika. Przy udzielaniu kredytu lub pożyczki bank lub inna instytucja finansowa w sposób bardziej lub mniej szczegółowy ustala zdolność kredytową pożyczkobiorcy, a inaczej określa jakie są potencjalne możliwości finansowe dłużnika. Wierzyciel jest bowiem co do zasady zainteresowany udzielaniem wyłącznie pożyczek i kredytów, które dłużnik będzie w stanie spłacić. Oszustwo kredytowe polega właśnie na wprowadzeniu przyszłego wierzyciela w błąd. Dla przykładu dłużnik jest osobą bezrobotną i wie, że z uwagi na ten fakt bank nie udzieli mu kredytu. Dłużnik jest świadomy faktu, że nie będzie w stanie spłacić zaciągniętej pożyczki, a tym samym wierzyciel lub ubezpieczyciel kredytu poniesie szkodę. W związku z tym dłużnik postanawia, że poda nieprawdziwe informacje na temat swojej pracy. Bank oceniając zdolność kredytową opiera się na oświadczeniu potencjalnego dłużnika, w której treści dłużnik stwierdził, że pracuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Osoba pracująca jest dla banku wiarygodnym dłużnikiem dlatego bank postanowił jej udzielić pożyczki. Gdyby dłużnik wskazał, że jest bezrobotny bank odmówił by takiego wsparcia finansowego w formie kredytu (pożyczki). W takim przypadku dłużnik popełnił przestępstwo. W związku z tym możliwa jest sytuacja, że w przypadku gdy dłużnik nie będzie spłacał w terminie zobowiązania bank nie tylko skieruje sprawę na drogę postępowania cywilnego, ale także zawiadomi prokuraturę o możliwość popełnienia występku na jego szkodę.

Dlaczego należy zawsze podawać prawdę przy ustalaniu zdolności kredytowej? 

Dlatego właśnie zawsze w oświadczeniach i innych dokumentach dołączanych do wniosku kredytowego należy bezwzględnie podawać informację zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym. Przed złożeniem wniosku o pożyczkę można również się skontaktować z adwokatem lub radcą prawnym, który udzieli porady prawnej na temat aspektów prawnych stosunku wynikającego z umowy pożyczki lub kredytu.

Zakres naszej pomocy prawnej

Nasze kancelarię znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy zarówno pokrzywdzonym jak i oskarżonym o popełnienie przestępstwa. Serdecznie zapraszamy.