Wykaz prac w szczególnych warunkach

Szczególnie szkodliwe warunki pracy 

  Pracownicy wykonujący pracę w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia są w pewnym zakresie uprzywilejowani pod względem prawa do świadczeń o charakterze emerytalnym. Osoby takie mogą uzyskać prawa do emerytury pomostowej oraz tzw. wcześniejszej emerytury. Możliwość uzyskania pozytywnej decyzji w tym zakresie jest uzależniona od okresu pracy w szczególnych warunkach oraz spełnienia innych dodatkowych kryteriów w zakresie osiągnięcia wieku oraz ogólnego stażu pracy.

Wykaz prac

  Wykaz prac w szczególnych warunkach jest określony w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych. Na przestrzeni lat wykaz ten ulegał modyfikacją. Wykaz prac w szczególnych warunkach jest również wymieniony w zarządzeniach resortowych, jednak w przepisy rozporządzeń (lub zarządzeń) mają charakter wewnętrzny i nie mogą rozszerzać zakresu prac określonego w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych. Przy zmianach w tym zakresie zasadą było zawężanie liczby stanowisk, których zajmowanie uważane jest za wykonywanie pracy w szczególnych warunkach. Poprzednio wykaz prac w szczególnych warunkach był określony w rozporządzeniu z 1983 r. Należy zaznaczyć, że zasadą jest, że przy przyznawaniu prawa do emerytury pomostowej dla określenia czy praca była wykonywana w szczególnych warunkach miarodajne są przepisy, które obowiązywały w dniu wykonywania pracy. Od tej zasady są jednak wyjątki. Dla przykładu w przypadku, gdy ubezpieczony stara się o emerytury pomostową na podstawie okresu pracy przed 1 stycznia 2009 r., a nie kontynuował pracy w szczególnych warunkach po tej dacie to wówczas jest jest zobowiązany do wykazania okresu pracy w szczególnych na stanowisku wymienionym w załączniku do ustawy emeryturach pomostowych. Na żądanie pracownika lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy w szczególnych warunkach na stosownym formularzu. Należy jednak zaznaczyć, że świadectwo pracy nie jest jednym środkiem dowodowym na okoliczność wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Istnieje również możliwość powołania świadków na wskazaną okoliczność. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy zakład pracy nie istnieje co nie jest przypadkiem rzadkim wobec przemian ustrojowych po 1989 r.

Jak mogę uzyskać pomoc? 

  Praca w szczególnych warunkach bardzo często wiąże się z wyjątkowo ciężkimi skutkami dla zdrowia. Dodatkowo należy wskazać, że wykonywanie pracy w szczególnych warunkach jest często niemożliwe w podeszłym wieku. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat emerytury pomostowej, z tytułu pracy w szczególnych warunkach zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.