Wynagrodzenie chorobowe za część miesiąca

Niezdolność do pracy 

 W praktyce obrotu najczęściej zdarza się tak, że lekarz stwierdza, iż pracownik jest niezdolny do pracy od określonego dnia kalendarzowego. Jeżeli jest to pierwszy dzień danego miesiąca wynagrodzenie chorobowe ustala się na zasadach ogólnych. Jeżeli natomiast zwolnienie obejmuje wyłącznie część miesiąca koniecznym jest dokonanie dodatkowych obliczeń. Taka sama sytuacja może wystąpić, gdy w trakcie miesiąca kalendarzowego pracownik utraci prawo do pobierania wynagrodzenia chorobowego. Dla przykładu pracownik był niezdolny do pracy od 5 maja do 22 czerwca. W takiej sytuacji należy odrębnie obliczyć wynagrodzenie pracownika za okres choroby w miesiącu maju oraz w miesiącu czerwcu. Dodatkowo zajdzie konieczność obliczenia wynagrodzenia za część miesiąca maja i czerwca, którą pracownik przepracował.

Wysokość wynagrodzenia 

  Wysokość wynagrodzenia chorobowego określa się według rozporządzenia wykonawczego do kodeksu pracy. Zgodnie z przedmiotowym rozporządzaniem za każdy dzień niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje trzydziesta część podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Bez znaczenia jest tutaj fakt czy miesiąc za który przysługuje ww. wynagrodzenie ma 31, czy 30 dni. W każdym przypadku podstawę wynagrodzenia należy podzielić przez 30. Tak otrzymana kwotę należy pomnożyć przez liczbę dni niezdolności do pracy przypadającą w danym miesiącu. Istotnym jest także sposób zaokrąglania uzyskanych obliczeń. Zasadą jest, że zaokrąglenia do pełnych groszy według reguł matematycznych dokonuje się na każdym etapie obliczeń. Oznacza to, że wynagrodzenie chorobowe za okres 1 dnia musi zostać zaokrąglone do pełnych groszy. Zaokrąglenia dokonuje się w ten sposób, że w przypadku gdy 3-cia liczba po przecinku jest wyższa lub równa liczbie 5 druga liczbę po przecinku zwiększa się o 1, natomiast gdy trzecia liczba po przecinku jest mniejsza lub równa 4 drugą liczbę po przecinku pozostawia się bez zmian. Tak otrzymana kwota będzie stanowić wynagrodzenie pracownika brutto. Przy wytoczeniu pozwu roszczenie należy wskazać właśnie według wartości brutto. Jeżeli natomiast chodzi o wynagrodzenie za pozostałą część miesiąca oblicza się je poprzez odjęcie od wynagrodzenia, które przysługiwało by w danym miesiącu jeżeli pracownik by go przepracował kwoty odpowiadającej należnemu wynagrodzeniu chorobowemu, z tym zastrzeżeniem że stanowić ono będzie 100 % podstawy wymiaru. Dla przykładu pracownik co miesiąc otrzymuje z tytułu wynagrodzenia kwotę 2 000 zł. W miesiącu styczniu pracownik był uprawniony do otrzymania zapłaty kwoty 800 zł. Po uwzględni 100 % podstawy należnego zasiłku chorobowego otrzymamy kwotę 1000 zł należnego pracownikowi wynagrodzenia za przepracowana część miesiąca.

Jak możesz się z Nami skontaktować?

  Kancelaria na stronie której się znajdujesz posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do kontraktu.