Wynagrodzenie za czas urlopu

Obowiązki pracodawcy 

 Pracownik jest uprawniony do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Za okres urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzenie to jest ustalane w wysokości jakie przysługiwałoby pracownikowi gdyby pracował. Prawo do wynagrodzenia za pracę w okresie przebywania na urlopie wypoczynkowym jest gwarantowane zarówno w prawodawstwie krajowym na szczeblu ustawowym i konstytucyjnym, jak i w prawie międzynarodowym. Regulację w tym zakresie stanowi, w szczególności art. 62 ust. 2 Konstytucji RP, który nakłada na ustawodawcę obowiązek określenia dni wolnych do pracy. Na poziomie prawa unijnego regulację w zakresie określenia dni wolnych od pracy znajdują się w Karcie Praw Podstawowych UE.

Jak ustalić wysokości wynagrodzenia urlopowego?

  W przypadku, gdy pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie określone w umowie ustalenie należnego za urlop wynagrodzenia jest bardzo proste, gdyż wówczas wynagrodzenie za urlop przysługuje właśnie w takiej kwocie. Jeżeli natomiast pensja pracownika oprócz stałej części składa się również ze zmiennych składników to wówczas konieczne jest dokonane stosownych obliczeń. W takiej sytuacji pracownik będzie uprawniony do otrzymania stałej części wynagrodzenia oraz średniej kwoty otrzymanych zmiennych składników wynagrodzenia w okresie trzymiesięcznym, które poprzedzały miesiąc rozpoczęcia urlopu. Zmienne składniki wynagrodzenia obejmują także otrzymane prowizję co była akcentowane w orzecznictwie Trybunały Konstytucyjnego. W sytuacji gdy zmienne składniki wynagrodzenia są znacznie zmienne pracodawca powinien przy ustaleniu wynagrodzenia za czas urlopu uwzględnić ostatnie 12 miesięcy. Jak widać sposób obliczania wynagrodzenia za wykorzystany urlop oblicza się nieco inaczej niż ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie za okres, w którym pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym staje się wymagalne w dniu wskazanym w umowie, a w braku takiej regulacji jest płatne do 10 każdego miesiąca z dołu zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Jeżeli pracodawca nie wypłacił stosownego wynagrodzenia z przedmiotowego pracownik ma prawo wezwać pracodawcę do zapłaty, a gdy to nie przyniesie zamierzonego skutku również wytoczyć powództwo cywilne o zapłatę. Powództwo takie pracownik może wytoczyć samodzielnie lub skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego z wyboru, ewentualnie z urzędu (w przypadku trudnej sytuacji finansowej).

Pomoc prawna dla pracowników i pracodawców 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy pomoc prawną dla pracowników. W ramach świadczonych usług istnieje możliwość sporządzenia wezwania pracodawcy do zapłaty wynagrodzenia za okres wykorzystanego urlopu.