Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego

Charakter wyroków interpretacyjnych TK

Zagadnienie wyroków interpretacyjnych TK, z zwłaszcza ich skutków w zakresie stosowania prawa stanowi ognisko sporu zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz NSA. W niniejszym artykule omówiona zostanie istota charakteru tzw. wyroków interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądy orzecznictwa na temat skutków jakie wyroki takie wywołują w polskim porządku prawnym.

Kategorie wyroków TK 

Wyroki interpretacyjne stanowią szczególną kategorię wyroków TK. Co do zasady Trybunał Konstytucyjny uchyla przepis którego treść uzna ze niekonstytucyjną. W niektórych jednak przypadkach Trybunał nie orzeka o niegodności samej treści przepisu, a o niezgodności sposoby jego zastosowania z Konstytucją, a więc niezgodności znaczenia nadanego mu przez organ stosujący prawo. W tym zakresie wyróżniamy dwa typu orzeczeń. Po pierwsze wyrokami w których Trybunał potwierdza przyjętą linie wykładni danego przepisu prawa (tzw. wyroki afirmatywne). Drugim przykładem jest sytuacja gdy TK uznaje, że treść przepisu ustalona w drodze określonej interpretacji nie jest zgodna z Konstytucją (wyroki negatywne).

Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 

W orzecznictwie istnieje dualizm stanowisk co do tego, czy wydanie orzeczenia interpretacyjnego przez Trybunał Konstytucyjny wywołuje tożsame skutki z wydaniem przez TK orzeczenia derogującego daną normę prawną takich jak możliwość wznowienia postępowania zakończonego prawomocną decyzją, czy tez prawomocnym orzeczeniem Sądu. Sąd Najwyższy co do zasady zajmuje stanowisko, że wydanie orzeczenia interpretacyjnego nie stanowi podstawy do ww. wznowienia postępowania. Inaczej natomiast do sprawy podchodzi Naczelny Sąd Administracyjny, który stoi na stanowisku, że skutkiem wyroku interpretacyjnego wydanego przez TK jest częściowa utrata mocy obowiązującej danego przepisu, a tym samym stanowi ono podstawę do wznowienia postępowania. W mojej opinii stanowisko sądownictwa administracyjnego jest zasadne. Jeżeli bowiem TK ma kompetencje do uchylenia przepisu prawa w zakresie jego brzmienia nadanym przez prawodawcę w całości lub części to tym bardziej jest uprawniony do wyeliminowania z obrotu prawnego niewłaściwego, tj. niezgodnego jego treścią  zastosowania poprzez błędną interpretację przepisu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapytaj swojego adwokata lub radcę prawnego.

Orzecznictwo w praktyce Kancelarii

W swojej praktyce dużą rolę przykładamy do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wspólnie ze swoim zespołem opracowuje stanowiska w sprawie w oparciu o to orzecznictwo z uwzględnieniem słusznych interesów moich mocodawców. Jeżeli jesteś zainteresowany współpraca z naszą Kancelarią zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego znajdującego się tutaj. Osobiste spotkanie jest możliwe w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.