Wzór odwołania od decyzji

WZÓR DOKUMENTU

(Twoja miejscowość), (data)

(Nazwa organu odwoławczego)

(adres organu odwoławczego)

Za pośrednictwem:   

(Nazwa organu, który wydał decyzję)

(adres organu, który wydał decyzję)


Odwołujący:       

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój PESEL)

(Twój adres zamieszkania)

znak organu I instancji:  (znak organu I instancji, który znajduje się na decyzji)

Odwołanie od decyzji

Działając w imieniu mojego mocodawcy, którego pełnomocnictwo waz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej załączam do niniejszego pisma (zał. nr 2) zaskarżam w całości:

decyzję 

(nazwa organu, które wydał decyzję) 

w sprawie:

(przedmiot sprawy)

z dnia:

(data wydania decyzji)

Powyższemu rozstrzygnięciu zarzucam:

I.                   Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:        

(podaj jakie przepisy prawa materialnego naruszone zostały przez organ, który wydał decyzję)

poprzez niewłaściwe zastosowanie/ błędną wykładnie* polegającą na tym, że;

(opisz na czym polegało naruszenie) 

II.               Naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy tj.:

art. 77§ 1 k.p.a. oraz art. 80 k.p.a. poprzez: 

brak wszechstronnej oceny całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie oraz dokonanie ustaleń faktycznych niezgodnie z zasadami logiki oraz doświadczenia życiowego, które to naruszenie polegało na tym, że:

(opisz na czym polegało naruszenie)

Zarzucając powyższe wnoszę o:

uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie wniosku wszczynającego postępowanie w całości na zasadzie art. 138 §1 (w pkt 2) k. p. a.

*niepotrzebne wykreślić

Uzasadnienie

Decyzja organu I instancji jest błędna, gdyż naruszone zostały przepisy prawa materialnego oraz postępowania. Organ błędnie ocenił materiał dowodowy w sprawie i dokonał wadliwych ustaleń faktycznych. 
Z uwagi na te fakty decyzja powinna być zmieniona.


(podpis odwołującego)

Komentarz:

  1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kursywą zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji.

  2. W przypadku oznaczenia fragmentu "*" należy wykreślić odpowiedni fragment, np. jeżeli organ naruszył przepis prawa materialnego poprzez błędne jest zastosowanie  słowo "wykładnię".

  3. Odwołanie składamy do organy, który wydał decyzję. To ten organ przekażę odwołanie do organu, który je rozpatrzy. W decyzji znajduje się pouczenie do jakiego organu przysługuję odwołanie. 

  4. Koniecznie podpisz odwołanie.

  5. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie sporządzić odwołania możesz zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego. Nasze dane kontaktowe znajdziesz tutaj