Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Wzór odwołania od decyzji

WZÓR DOKUMENTU

(Twoja miejscowość), (data)

(Nazwa organu odwoławczego)

(adres organu odwoławczego)

Za pośrednictwem:   

(Nazwa organu, który wydał decyzję)

(adres organu, który wydał decyzję)


Odwołujący:       

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój PESEL)

(Twój adres zamieszkania)

znak organu I instancji:  (znak organu I instancji, który znajduje się na decyzji)

Odwołanie od decyzji

Działając w imieniu mojego mocodawcy, którego pełnomocnictwo waz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej załączam do niniejszego pisma (zał. nr 2) zaskarżam w całości:

decyzję 

(nazwa organu, które wydał decyzję) 

w sprawie:

(przedmiot sprawy)

z dnia:

(data wydania decyzji)

Powyższemu rozstrzygnięciu zarzucam:

I.                   Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:        

(podaj jakie przepisy prawa materialnego naruszone zostały przez organ, który wydał decyzję)

poprzez niewłaściwe zastosowanie/ błędną wykładnie* polegającą na tym, że;

(opisz na czym polegało naruszenie) 

II.               Naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy tj.:

art. 77§ 1 k.p.a. oraz art. 80 k.p.a. poprzez: 

brak wszechstronnej oceny całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie oraz dokonanie ustaleń faktycznych niezgodnie z zasadami logiki oraz doświadczenia życiowego, które to naruszenie polegało na tym, że:

(opisz na czym polegało naruszenie)

Zarzucając powyższe wnoszę o:

uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie wniosku wszczynającego postępowanie w całości na zasadzie art. 138 §1 (w pkt 2) k. p. a.

*niepotrzebne wykreślić

Uzasadnienie

Decyzja organu I instancji jest błędna, gdyż naruszone zostały przepisy prawa materialnego oraz postępowania. Organ błędnie ocenił materiał dowodowy w sprawie i dokonał wadliwych ustaleń faktycznych. 
Z uwagi na te fakty decyzja powinna być zmieniona.


(podpis odwołującego)

Komentarz:

  1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kursywą zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji.

  2. W przypadku oznaczenia fragmentu "*" należy wykreślić odpowiedni fragment, np. jeżeli organ naruszył przepis prawa materialnego poprzez błędne jest zastosowanie  słowo "wykładnię".

  3. Odwołanie składamy do organy, który wydał decyzję. To ten organ przekażę odwołanie do organu, który je rozpatrzy. W decyzji znajduje się pouczenie do jakiego organu przysługuję odwołanie. 

  4. Koniecznie podpisz odwołanie.

  5. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie sporządzić odwołania możesz zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego. Nasze dane kontaktowe znajdziesz tutaj

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus