Wzór pozwu o rozwód

WZÓR DOKUMENTU

(Twoja miejscowość), (data)

Sąd Okręgowy w 

(miejscowość, gdzie znajduje się Sąd)

Wydział Rodzinny i Nieletnich

(adres Sądu)

Powód:

(Twoje imię i nazwisko)

(Twój PESEL)

(Twój adres zamieszkania)

Pozwany:

(Imię i nazwisko Twojego małżonka)

imiona rodziców: 

(Imiona rodziców Twojego małżonka)

(Adres zamieszkania Twojego małżonka)

POZEW O ROZWÓD

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu (data zawarcia małżeństwa) przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w (nazwa miejscowości) stwierdzonego aktem małżeństwa nr (numer znajdujący się na akcie małżeństwa) przez rozwód
 2. orzeczenie, że pozwany jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego/ nie orzekanie o winnym rozpadu pożycia małżeńskiego (wybierz wariant wykreślając niewłaściwy) 
 3. ustalenie miejsca pobytu małoletnich dzieci/ dziecka stron: (Imię i nazwisko dziecka), ur. (data urodzenia dziecka), (Imię i nazwisko dziecka), ur. (data urodzenia dziecka) przy powodzie
 4. przyznanie pełnej władzy rodzicielskiej nad ww. małoletnim/ małoletnimi powodowi i ograniczenie tej władzy pozwanemu do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka/dzieci dotyczących wyboru szkoły, leczenia
 5. ustalenie sposobu wykonywania kontaktów pozwanego z ww. dziećmi/ dzieckiem w ten sposób, że będzie mógł je odwiedzać w każdy (dzień lub dni tygodnia) w godzinach (godziny) oraz w okresie wakacji zabierać je na okres (wpisać liczbę) tygodni, a także odwiedzać je w pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia po uprzednim ustaleniu terminu z powodem
 6. zasądzenie od pozwanego na ww. małoletnich dzieci/ dziecka alimentów w kwocie łącznej (podaj kwotę) zł płatnych do 5 każdego miesiąca z góry do rąk powoda z ustawowymi odsetkami z opóźnienie
 7. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych
 8. wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków/ świadka: (Imię i nazwisko świadka), (Adres świadka), (Imię i nazwisko świadka), (Adres świadka) 

Uzasadnienie

I

Strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, gdyż nie utrzymują ze sobą kontaktów.

II

Strony zawarły małżeństwo. Pożycie małżeńskie układało się w następujący sposób: 

...... 

dowód nr 1:

akt małżeństwa (zał nr 2)

Nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego.

dowód nr 2:

przesłuchanie stron

III

Pozwany jest winny rozpadu małżeństwa. 

dowód nr 3:

zeznania świadków

IV
Strony mają (liczba dzieci) wspólnych dzieci. 
dowód nr 4:
akt/akty urodzenia dzieci/dziecka (zał. nr 3)
 
Powód na utrzymanie wspólnych dzieci /dziecka stron wydaje kwotę (kwota) zł miesięcznie.

dowód nr 5:

rachunki (zał nr 4)

Dlatego żądana kwota alimentów jest usprawiedliwiona.

Powód żąda ustalenia miejsca pobytu wspólnych dzieci/ dziecka przy powodzie i ograniczenia władzy rodzicielskiej pozwanego, gdyż to powód daje lepszą rękojmię sprawowania opieki.

(podpis powoda)


Załączniki:

 1. kserokopia pozwu i wszystkich załączników 
 2. akt małżeństwa (dow. nr 1)
 3. akt/akty urodzenia dzieci/dziecka (dow. nr 3)
 4. rachunki (dow. nr 4)
 5. dowód wniesienia opłaty sądowej w kwocie 600 zł

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kursywą zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Możesz go dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, możemy Ci pomóc. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

 2. W punkcie nr 2 decydujesz czy chcesz, aby Sąd orzekał o winnym rozpadu małżeństwa. Jeżeli nie chcesz, aby Sąd orzekał o winie wykreśl jeden z wariantów, zaś gdy chcesz, aby Sąd orzekał w tym zakresie wykreśl drugi. Pamiętaj, że Sąd nie będzie orzekał o winie, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

 3. Punktu 3-6 dotyczą małżeństw, które posiadają małoletnie dzieci. Jeśli małżeństwo nie posiada dzieci lub są one dorosłe wykreśl te punkty.

 4. W pkt. 3 możesz zaproponować w jaki sposób pozwany będzie mógł widywać się z dziećmi. Możesz dowolnie ten punkt modyfikować. Jeżeli chcesz, aby to pozwany opiekował się dziećmi musisz stosowanie zmienić wzór.

 5. W przypadku, gdy nie chcesz, aby Sąd orzekał o winie pkt 8 pozwu możesz wykreślić. 

 6. Pkt III uzasadnienia możesz wykreślić, jeżeli nie chcesz, aby Sąd orzekał o winie.

 7. Pkt IV uzasadnienia należy wykreślić, jeżeli małżeństwo nie posiada małoletnich dzieci.

 8. W uzasadnieniu opisz jak się układało pożycie małżeńskie.

 9. Do pozwu należy dołączyć załączniki, w tym po jednej kserokopii pozwu oraz dowodów, aby Sąd mógł je doręczyć pozwanemu.

 10. Załącznik nr 3 oraz 4 do pozwu należy wykreślić jeżeli małżeństwo nie posiada wspólnych, małoletnich dzieci.

 11. Koniecznie podpisz pozew.

 12. Numer rachunku bankowego do wniesienia opłaty sądowe znajdziesz na stronie internetowej Sądu.